Llistat alfabètic

S'han trobat 33 resultats.

(CA) PAP
sin. programa d'aprenentatge permanent
(ES) PAP; programa de aprendizaje permanente
(EN) lifelong learning programme; LLP [sigla]
(FR) programme d'éducation et de formation tout au long de la vie
Programa de finançament europeu per a l'educació i la formació, al qual poden accedir les persones i institucions que volen participar en projectes que contribueixen a assolir les prioritats establertes per la Unió Europea en aquests àmbits. El programa està format pels quatre subprogrames següents:
1. Programa Comenius: educació preescolar i escolar.
2. Programa Erasmus: educació superior.
3. Programa Leonardo da Vinci: educació i formació professional.
4. Programa Grundtvig: educació per a adults.
També inclou un programa transversal centrat en la política de cooperació i innovació; la promoció de l'aprenentatge de llengües; el desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), i la difusió i l'aprofitament dels resultats de les activitats subvencionades. A més, el programa d'aprenentatge permanent es complementa amb el programa Jean Monnet, que concedeix ajuts a les institucions i activitats orientades a la integració europea. (Font: web del MEC i de la Comissió Europea)
(CA) passaport de llengües
(ES) pasaporte de lenguas; pasaporte lingüístico
(EN) language passport
(FR) passeport de langues; passeport linguistique
Apartat del portafolis europeu de llengües en què s'inclouen les competències lingüístiques, les qualificacions i les experiències interculturals més rellevants del titular. (Font: NEOL)
(CA) passarel·la
sin. complements de formació
(ES) complementos de formación; pasarela
(EN) additional training; bridging courses; complementary training
(FR) compléments de formation; passerelle
Ensenyaments addicionals que, en alguns casos, s'exigeixen per tenir accés al segon cicle d'un ensenyament que no és una continuació directa del primer cicle que s'ha superat. Aquests estudis estan determinats per les normatives universitàries existents. (Font: GLOSGENCAT)
(CA) PAU [sigla]
sin. proves d'accés a la universitat
(ES) PAU [sigla]; pruebas de acceso a la universidad
(EN) PAU [sigla]; university entrance examinations
(FR) examens d'entrée à l'université; PAU [sigla]
A l'Estat espanyol, conjunt de proves d'accés a la universitat que els estudiants de batxillerat han de superar per poder accedir als estudis universitaris. (Font: GLOSUGENCAT)
Nota: Anteriorment, s'anomenaven "proves d'aptitud per a l'accés a la universitat (PAAU)" i es coneixen col·loquialment pel nom de "selectivitat".
A França, aquestes proves són el "baccalauréat" o el "diplôme d'accès aux etudes supérieures (DAES)".
(CA) PEL [sigla]
sin. portafolis europeu de llengües
(ES) PEL [sigla]; portafolio europeo de las lenguas; portfolio europeo de las lenguas
(EN) ELP [sigla]; European Language Portfolio
(FR) PEL [sigla]; portfolio européen des langues
Document d'àmbit europeu que inclou informació sobre les competències lingüístiques i les experiències culturals significatives d'una persona. Està format per un passaport de llengües, una biografia lingüística i un dossier. (Font: NEOL)
Nota: D'acord amb els objectius de l'EEES, el portafolis europeu de llengües és un instrument amb què es pretén promoure el plurilingüisme mitjançant l'aprenentatge de llengües, facilitar la mobilitat per Europa i afavorir l'enteniment i la tolerància entre les diferents cultures.
(CA) perfil professional
(ES) perfil profesional
(EN) professional profile
(FR) profil professionel
Conjunt coherent d'habilitats, coneixements i capacitats necessaris per exercir un treball específic d'un camp professional determinat. Es tracta d'una representació de les diferents exigències per desenvolupar una determinada activitat professional, cosa que permet observar les característiques que ha de tenir la persona idònia per ocupar un lloc de treball concret. (Font: GLOSUJI)
(CA) pla d'estudis
(ES) plan de estudios
(EN) syllabus
(FR) plan d'études; plan de cours
(GA) plan de estudos
Conjunt organitzat d'ensenyaments que fa una universitat, la superació del qual dóna dret a l'obtenció d'un títol universitari. (Font: GLOSUGENCAT; GLOSUJI)
(CA) pla de millora
(ES) plan de mejora
(EN) improvement plan
(FR) plan d'amélioration
Conjunt d'accions planificades, prioritzades, temporalitzades i guiades amb l'objectiu de millorar la unitat i el procés d'avaluació d'acord amb l'objectiu d'assegurament de la qualitat. El pla és conseqüència dels judicis de valor i constitueix una part substancial i imprescindible de tots els informes. L'elabora la universitat tenint en compte els resultats de l'avaluació externa. (Font: GLOSUJI)
(CA) PNR
sin. Programa nacional de reformes m
(ES) PNR; Programa nacional de reformas
Programa de política econòmica elaborat per la Unitat Permanent de Lisboa, sota la direcció de l'Oficina Econòmica del president de l'Estat espanyol, l'objectiu del qual és aconseguir la plena convergència amb la Unió Europea al 2010, tant respecte a l'assoliment de la renda per càpita com a l'ocupació i la societat del coneixement, d'acord amb l'Estratègia de Lisboa. (Font: Presidència de l'Estat espanyol)
Nota: Per a més informació, vegeu el web http://www.la-moncloa.es/PROGRAMAS/PNR/default.htm
(CA) portafolis europeu de llengües
sin. PEL [sigla]
(ES) PEL [sigla]; portafolio europeo de las lenguas; portfolio europeo de las lenguas
(EN) ELP [sigla]; European Language Portfolio
(FR) PEL [sigla]; portfolio européen des langues
Document d'àmbit europeu que inclou informació sobre les competències lingüístiques i les experiències culturals significatives d'una persona. Està format per un passaport de llengües, una biografia lingüística i un dossier. (Font: NEOL)
Nota: D'acord amb els objectius de l'EEES, el portafolis europeu de llengües és un instrument amb què es pretén promoure el plurilingüisme mitjançant l'aprenentatge de llengües, facilitar la mobilitat per Europa i afavorir l'enteniment i la tolerància entre les diferents cultures.
(CA) pòster
(ES) póster
(EN) poster
(FR) affiche; poster
Presentació d'un treball escrit, generalment de grans dimensions, que s'exposa per ser llegida per un determinat grup de persones.
(CA) postgrau
sin. estudis de postgrau
(ES) estudios de posgrado; posgrado
(EN) postgraduate courses
(GA) estudos de posgrao; posgrao
Estudis que es cursen després d'obtenir un títol de grau i que condueixen a l'obtenció del títol de màster (estudis de màster) o del títol de doctor (estudis de doctorat). L'objectiu d'aquest nivell d'estudis és l'especialització acadèmica, professional o en l'àrea de recerca de l'estudiantat. D'acord amb el Reial decret 189/2007, de 9 de febrer, pel qual es modifiquen algunes disposicions del Reial decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau, la data límit d'implantació dels nous estudis de doctorat i de la conseqüent extinció dels estudis de doctorat regulats per la normativa anterior s'estableix per a la finalització del curs acadèmic 2008-2009. (Font: web del MEC)
(CA) pràcticum
sin. pràctiques
(ES) prácticas; prácticum
(EN) practicals; work placement
(FR) stage pratique
Formació realitzada en un centre universitari o en un centre vinculat a alguna universitat (mitjançant un conveni de col·laboració) que consisteix a aplicar els coneixements teòrics adquirits amb la finalitat de complementar-los i perfeccionar-los, a més de possibilitar la iniciació directa en l'activitat professional. D'acord amb la proposta de "Directrius per a l'elaboració de títols universitaris de grau i màster", del Ministeri d'Educació i Ciència, en cas de programar-se pràctiques externes dins dels estudis de grau, aquestes hauran de tenir una extensió màxima de 60 crèdits ECTS. Quant als estudis de màster, l'extensió màxima de les pràctiques serà del 50 % dels crèdits totals.
Nota: En anglès, el terme “work placement" s'utilitza per referir-se a les pràctiques en una empresa.
(CA) pràctiques
sin. pràcticum
(ES) prácticas; prácticum
(EN) practicals; work placement
(FR) stage pratique
Formació realitzada en un centre universitari o en un centre vinculat a alguna universitat (mitjançant un conveni de col·laboració) que consisteix a aplicar els coneixements teòrics adquirits amb la finalitat de complementar-los i perfeccionar-los, a més de possibilitar la iniciació directa en l'activitat professional. D'acord amb la proposta de "Directrius per a l'elaboració de títols universitaris de grau i màster", del Ministeri d'Educació i Ciència, en cas de programar-se pràctiques externes dins dels estudis de grau, aquestes hauran de tenir una extensió màxima de 60 crèdits ECTS. Quant als estudis de màster, l'extensió màxima de les pràctiques serà del 50 % dels crèdits totals.
Nota: En anglès, el terme “work placement" s'utilitza per referir-se a les pràctiques en una empresa.
(CA) presentació oral
(ES) presentación oral
(EN) oral presentation
(FR) présentation orale
Exposició verbal duta a terme per un estudiant, que pot tractar sobre un tema en concret investigat pel mateix estudiant dins de la literatura publicada o dins del sumari del projecte que s'ha pres.(Font: GLOSUdG)
(CA) primer cicle
(ES) primer ciclo
(EN) first-cycle
(FR) premier cycle
Cicle que correspon als estudis de grau i que condueix a l'obtenció del títol de grau, d'acord amb la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.
(CA) procés de Bolonya
(ES) proceso de Bolonia
(EN) Bologna process
(FR) processus de Bologne
Procés actual de treball per a la creació de l'espai europeu d'educació superior (EEES), que es va formalitzar amb la Declaració de Bolonya i que està previst que culmini el 2010. El procés de Bolonya es concreta en unes trobades biennals de ministres responsables de l'educació superior a Europa, que finalitzen amb la signatura d'una declaració de principis i objectius. (Font: GLOSWERN)
(CA) procés de Bruges
(ES) proceso de Brujas
(EN) Bruges process
(FR) processus de Bruges
Procés iniciat a la Conferència de Bruges l'octubre de 2001 i confirmat a Barcelona el març de 2002 amb l'objectiu de fomentar la cooperació en el camp de l'educació i la formació professional a Europa. Amb aquest procés es pretén millorar la transparència de les titulacions i aptituds mitjançant instruments nous i universals, que integrin les eines existents com el dossier EUROPASS, que inclou el currículum europeu i el suplement del títol. A més, s'ha donat un suport important al sistema europeu de transferència de crèdits a l'educació i la formació professional, que complementa el sistema europeu de transferència de crèdits (ECTS). Es preveu que aquestes mesures siguin implementades dins un procés de cooperació voluntària que serà altament prioritari per a la presidència danesa. El 2010 està previst que es creï un marc europeu per a la formació professional que permeti als ciutadans canviar lliurement de feines, sectors de negocis i països. La transferència de titulacions i aptituds és la condició prèvia de l’aprenentatge per a tota la vida i de la mobilitat elevada. (Font: GLOSCBERLIN)
(CA) programa d'aprenentatge permanent
sin. PAP
(ES) PAP; programa de aprendizaje permanente
(EN) lifelong learning programme; LLP [sigla]
(FR) programme d'éducation et de formation tout au long de la vie
Programa de finançament europeu per a l'educació i la formació, al qual poden accedir les persones i institucions que volen participar en projectes que contribueixen a assolir les prioritats establertes per la Unió Europea en aquests àmbits. El programa està format pels quatre subprogrames següents:
1. Programa Comenius: educació preescolar i escolar.
2. Programa Erasmus: educació superior.
3. Programa Leonardo da Vinci: educació i formació professional.
4. Programa Grundtvig: educació per a adults.
També inclou un programa transversal centrat en la política de cooperació i innovació; la promoció de l'aprenentatge de llengües; el desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), i la difusió i l'aprofitament dels resultats de les activitats subvencionades. A més, el programa d'aprenentatge permanent es complementa amb el programa Jean Monnet, que concedeix ajuts a les institucions i activitats orientades a la integració europea. (Font: web del MEC i de la Comissió Europea)
(CA) programa d'educació superior
(ES) programa de educación superior
(EN) higher education programme
(FR) programme d'enseignement supérieur
Programa d'estudis en l'àmbit de l'educació superior.