Llistat alfabètic

S'han trobat 32 resultats.

(FR) passeport de langues
sin. passeport linguistique
(CA) passaport de llengües
(ES) pasaporte de lenguas; pasaporte lingüístico
(EN) language passport
Apartat del portafolis europeu de llengües en què s'inclouen les competències lingüístiques, les qualificacions i les experiències interculturals més rellevants del titular. (Font: NEOL)
(FR) passeport linguistique
sin. passeport de langues
(CA) passaport de llengües
(ES) pasaporte de lenguas; pasaporte lingüístico
(EN) language passport
Apartat del portafolis europeu de llengües en què s'inclouen les competències lingüístiques, les qualificacions i les experiències interculturals més rellevants del titular. (Font: NEOL)
(FR) passerelle
sin. compléments de formation
(CA) complements de formació; passarel·la
(ES) complementos de formación; pasarela
(EN) additional training; bridging courses; complementary training
Ensenyaments addicionals que, en alguns casos, s'exigeixen per tenir accés al segon cicle d'un ensenyament que no és una continuació directa del primer cicle que s'ha superat. Aquests estudis estan determinats per les normatives universitàries existents. (Font: GLOSGENCAT)
(FR) PAU [sigla]
sin. examens d'entrée à l'université
(CA) PAU [sigla]; proves d'accés a la universitat
(ES) PAU [sigla]; pruebas de acceso a la universidad
(EN) PAU [sigla]; university entrance examinations
A l'Estat espanyol, conjunt de proves d'accés a la universitat que els estudiants de batxillerat han de superar per poder accedir als estudis universitaris. (Font: GLOSUGENCAT)
Nota: Anteriorment, s'anomenaven "proves d'aptitud per a l'accés a la universitat (PAAU)" i es coneixen col·loquialment pel nom de "selectivitat".
A França, aquestes proves són el "baccalauréat" o el "diplôme d'accès aux etudes supérieures (DAES)".
(FR) PEL [sigla]
sin. portfolio européen des langues
(CA) PEL [sigla]; portafolis europeu de llengües
(ES) PEL [sigla]; portafolio europeo de las lenguas; portfolio europeo de las lenguas
(EN) ELP [sigla]; European Language Portfolio
Document d'àmbit europeu que inclou informació sobre les competències lingüístiques i les experiències culturals significatives d'una persona. Està format per un passaport de llengües, una biografia lingüística i un dossier. (Font: NEOL)
Nota: D'acord amb els objectius de l'EEES, el portafolis europeu de llengües és un instrument amb què es pretén promoure el plurilingüisme mitjançant l'aprenentatge de llengües, facilitar la mobilitat per Europa i afavorir l'enteniment i la tolerància entre les diferents cultures.
(FR) plan d'amélioration
(CA) pla de millora
(ES) plan de mejora
(EN) improvement plan
Conjunt d'accions planificades, prioritzades, temporalitzades i guiades amb l'objectiu de millorar la unitat i el procés d'avaluació d'acord amb l'objectiu d'assegurament de la qualitat. El pla és conseqüència dels judicis de valor i constitueix una part substancial i imprescindible de tots els informes. L'elabora la universitat tenint en compte els resultats de l'avaluació externa. (Font: GLOSUJI)
(FR) plan d'études
sin. plan de cours
(CA) pla d'estudis
(ES) plan de estudios
(EN) syllabus
(GA) plan de estudos
Conjunt organitzat d'ensenyaments que fa una universitat, la superació del qual dóna dret a l'obtenció d'un títol universitari. (Font: GLOSUGENCAT; GLOSUJI)
(FR) plan de cours
sin. plan d'études
(CA) pla d'estudis
(ES) plan de estudios
(EN) syllabus
(GA) plan de estudos
Conjunt organitzat d'ensenyaments que fa una universitat, la superació del qual dóna dret a l'obtenció d'un títol universitari. (Font: GLOSUGENCAT; GLOSUJI)
(FR) portefeuille d'élève
sin. dossier d'apprentissage; portfolio de l'élève
(CA) carpeta d'aprenentatge de l'estudiant; dossier d'aprenentatge
(ES) portafolio de aprendizaje; portafolio del alumno
(EN) student learning portfolio; student portfolio
Recull documental elaborat per un estudiant que mostra la feina que ha realitzat durant el curs en una matèria determinada. (Font: CTERM)
Nota: L'objectiu del dossier d'aprenentatge és regular el procés formatiu i atorgar més autonomia a l'alumnat. Amb la seva elaboració l'alumne planifica i integra la feina que va fent, per la qual cosa també reflexiona sobre aquest procés i pren consciència de quines estratègies li són més útils. A més, el dossier d'aprenentatge permet al professor comprovar la progressió de l'estudiant de forma individualitzada i continuada. Per a més informació vegeu el mòdul 19 "Carpeta d'aprenentatge" de l'Argumenta, http://antalya.uab.es/gab-llengua-catalana/web_argumenta_obert/index.html
(FR) portfolio d'enseignement
(CA) carpeta del professor; dossier de docència
(ES) portafolio docente
(EN) teaching portfolio
Recull documental elaborat per un professor que informa sobre l'abast i la qualitat de la seva activitat docent i que serveix com a eina d'avaluació per al mateix professor i per a la institució per a la qual treballa. (Font: CTERM)
(FR) portfolio de l'élève
sin. dossier d'apprentissage; portefeuille d'élève
(CA) carpeta d'aprenentatge de l'estudiant; dossier d'aprenentatge
(ES) portafolio de aprendizaje; portafolio del alumno
(EN) student learning portfolio; student portfolio
Recull documental elaborat per un estudiant que mostra la feina que ha realitzat durant el curs en una matèria determinada. (Font: CTERM)
Nota: L'objectiu del dossier d'aprenentatge és regular el procés formatiu i atorgar més autonomia a l'alumnat. Amb la seva elaboració l'alumne planifica i integra la feina que va fent, per la qual cosa també reflexiona sobre aquest procés i pren consciència de quines estratègies li són més útils. A més, el dossier d'aprenentatge permet al professor comprovar la progressió de l'estudiant de forma individualitzada i continuada. Per a més informació vegeu el mòdul 19 "Carpeta d'aprenentatge" de l'Argumenta, http://antalya.uab.es/gab-llengua-catalana/web_argumenta_obert/index.html
(FR) portfolio européen des langues
sin. PEL [sigla]
(CA) PEL [sigla]; portafolis europeu de llengües
(ES) PEL [sigla]; portafolio europeo de las lenguas; portfolio europeo de las lenguas
(EN) ELP [sigla]; European Language Portfolio
Document d'àmbit europeu que inclou informació sobre les competències lingüístiques i les experiències culturals significatives d'una persona. Està format per un passaport de llengües, una biografia lingüística i un dossier. (Font: NEOL)
Nota: D'acord amb els objectius de l'EEES, el portafolis europeu de llengües és un instrument amb què es pretén promoure el plurilingüisme mitjançant l'aprenentatge de llengües, facilitar la mobilitat per Europa i afavorir l'enteniment i la tolerància entre les diferents cultures.
(FR) poster
sin. affiche
(CA) pòster
(ES) póster
(EN) poster
Presentació d'un treball escrit, generalment de grans dimensions, que s'exposa per ser llegida per un determinat grup de persones.
(FR) pratiques d'excellence
(CA) bones pràctiques
(ES) buenas prácticas
(EN) best practices
Mètode o procés innovador que comprèn una varietat acceptada efectiva de pràctiques, el resultat de les quals és el millor rendiment d'una institució o un programa d'educació superior, i que acostuma a servir d'exemple per a altres institucions que busquen finalitats similars als objectius plantejats. (Font: GLOSIM)
(FR) premier cycle
(CA) primer cicle
(ES) primer ciclo
(EN) first-cycle
Cicle que correspon als estudis de grau i que condueix a l'obtenció del títol de grau, d'acord amb la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.
(FR) présentation orale
(CA) presentació oral
(ES) presentación oral
(EN) oral presentation
Exposició verbal duta a terme per un estudiant, que pot tractar sobre un tema en concret investigat pel mateix estudiant dins de la literatura publicada o dins del sumari del projecte que s'ha pres.(Font: GLOSUdG)
(FR) processus de Bologne
(CA) procés de Bolonya
(ES) proceso de Bolonia
(EN) Bologna process
Procés actual de treball per a la creació de l'espai europeu d'educació superior (EEES), que es va formalitzar amb la Declaració de Bolonya i que està previst que culmini el 2010. El procés de Bolonya es concreta en unes trobades biennals de ministres responsables de l'educació superior a Europa, que finalitzen amb la signatura d'una declaració de principis i objectius. (Font: GLOSWERN)
(FR) processus de Bruges
(CA) procés de Bruges
(ES) proceso de Brujas
(EN) Bruges process
Procés iniciat a la Conferència de Bruges l'octubre de 2001 i confirmat a Barcelona el març de 2002 amb l'objectiu de fomentar la cooperació en el camp de l'educació i la formació professional a Europa. Amb aquest procés es pretén millorar la transparència de les titulacions i aptituds mitjançant instruments nous i universals, que integrin les eines existents com el dossier EUROPASS, que inclou el currículum europeu i el suplement del títol. A més, s'ha donat un suport important al sistema europeu de transferència de crèdits a l'educació i la formació professional, que complementa el sistema europeu de transferència de crèdits (ECTS). Es preveu que aquestes mesures siguin implementades dins un procés de cooperació voluntària que serà altament prioritari per a la presidència danesa. El 2010 està previst que es creï un marc europeu per a la formació professional que permeti als ciutadans canviar lliurement de feines, sectors de negocis i països. La transferència de titulacions i aptituds és la condició prèvia de l’aprenentatge per a tota la vida i de la mobilitat elevada. (Font: GLOSCBERLIN)
(FR) profil professionel
(CA) perfil professional
(ES) perfil profesional
(EN) professional profile
Conjunt coherent d'habilitats, coneixements i capacitats necessaris per exercir un treball específic d'un camp professional determinat. Es tracta d'una representació de les diferents exigències per desenvolupar una determinada activitat professional, cosa que permet observar les característiques que ha de tenir la persona idònia per ocupar un lloc de treball concret. (Font: GLOSUJI)
(FR) programmation
(CA) programació
(ES) programación
(EN) programming
Projecte educatiu i didàctic específic que desenvolupa el professorat per a un grup d'estudiants concret, una situació concreta i per a una o diverses disciplines. (Font: GLOSUJI)