Llistat alfabètic

S'han trobat 27 resultats.

(CA) titulació
(ES) titulación
(EN) qualification
Obtenció d'un títol que acredita que s'ha completat un programa d'estudis. (Font: GLOSIM)
Nota: En català, "titulació" s'usa cada cop més per denominar el conjunt d'estudis que condueixen a l'obtenció d'un títol.
(CA) transparència
(ES) transparencia
(EN) transparency
(FR) transparence
Principi que, aplicat a l'educació superior, fomenta la generació i difusió de la informació sobre les característiques de les institucions educatives i dels programes i serveis que presten. Aquest principi millora la presa de decisions dels distints agents acadèmics, polítics i socials vinculats a l'educació. (Font: GLOSUJI)
(CA) transversalitat
(ES) transversalidad
(EN) transversality
(FR) transversalité
Enfocament educatiu que, aprofitant les oportunitats ofertes pel currículum, incorpora en els processos de disseny, desenvolupament, avaluació i administració curricular, determinats aprenentatges vitals, integradors i significatius, dirigits a la millora de la qualitat de vida individual i social. És de caràcter holístic, axiològic, interdisciplinari i contextualitzat. (Font: Comisión Nacional Ampliada de Transversalidad; http://www.mep.go.cr/DescargasHTML/Curricular/doc/MatematicaEducDiversif.doc)
(CA) treball de curs
(ES) trabajo de curso
(EN) coursework
(FR) travail de cours
Conjunt de cursos impartits, tutories i d'altres tasques acadèmiques que són una preparació per a un futur treball independent. (Font: GLOSUdG)
(CA) treball de fi de grau m
sin. TFG
(ES) trabajo de fin de grado
D'acord amb la proposta de Directrius per a l'elaboració de títols universitaris de grau i màster del Ministeri d'Educació i Ciència, treball que l'alumne de grau ha de realitzar durant l'últim curs d'aquest cicle i que ha de ser avaluat quan hagi superat la resta d'avaluacions previstes. Ha de tenir una extensió mínima de 6 crèdits i màxima de 30 crèdits, i ha de servir per avaluar les competències generals de la titulació. (Font: Directrius per a l'elaboració de títols universitaris de grau i màster del Ministeri d'Educació i Ciència)
(CA) treball de fi de màster m
sin. TFM
(ES) trabajo de fin de máster
Treball que l'alumne de màster ha de realitzar al final d'aquest cicle i que ha de ser avaluat quan hagi superat la resta d'avaluacions previstes. Ha de tenir una extensió mínima del 10 % dels crèdits ECTS i màxima del 25 %, i ha de servir per avaluar les competències generals de la titulació. (Font: Directrius per a l'elaboració de títols universitaris de grau i màster del Ministeri d'Educació i Ciència)
(CA) treball de grup
(ES) trabajo de grupo
(EN) group project
(FR) travail de groupe
Treball que desenvolupa i completa un grup d'estudiants de manera cooperativa. Aquesta feina pot ser avaluada tant individualment com en grup. (Font: GLOSUdG)