Llistat alfabètic

S'han trobat 26 resultats.

(ES) taller de trabajo
sin. trabajo en grupo
(CA) taller de treball
(EN) workshop
(FR) atelier de travail
Sessió d'ensenyament supervisada en què els estudiants treballen en tasques concretes i reben ajuda i guiatge si els necessiten. (Font: GLOSUdG)
(ES) tasas académicas
(CA) taxes acadèmiques
(EN) academic fees; tuition fees
(FR) droits de scolarité; frais de scolarité
Càrregues econòmiques universitàries que ha de pagar l'estudiant per les classes, tutories, etc., o per la feina d'un supervisor. (Font: GLOSUdG)
Nota: D'acord amb la seva destinació, aquestes taxes s'anomenen "taxes de matrícula", "taxes de tutoria", etc.
(ES) tercer ciclo
(CA) tercer cicle
(EN) third cycle
(FR) troisième cycle
Cicle que es correspon amb els estudis de doctorat dins dels estudis de postgrau i que condueix a l'obtenció del títol de doctor o doctora, d'acord amb la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.
(ES) tesis
sin. tesis doctoral
(CA) tesi; tesi doctoral
(EN) doctoral thesis
(FR) thèse de doctorat
Treball original de recerca sobre una matèria relacionada amb el camp científic, tècnic o artístic propi del programa de doctorat realitzat pel doctorand, que ha de ser dirigit per un director de tesi i que el doctorand presenta a un tribunal de tesi per obtenir el títol de doctor. (Font: Oficina de Doctorat de la UPC)
(ES) tesis doctoral
sin. tesis
(CA) tesi; tesi doctoral
(EN) doctoral thesis
(FR) thèse de doctorat
Treball original de recerca sobre una matèria relacionada amb el camp científic, tècnic o artístic propi del programa de doctorat realitzat pel doctorand, que ha de ser dirigit per un director de tesi i que el doctorand presenta a un tribunal de tesi per obtenir el títol de doctor. (Font: Oficina de Doctorat de la UPC)
(ES) tiempo de aprendizaje conceptual
(CA) temps d'aprenentatge conceptual
(EN) notional learning time
(FR) temps d'apprentissage conceptuel
Mitjana d'hores que necessita un estudiant per assolir els resultats de l'aprenentatge. (Font: GLOSUdG)
(ES) tipo de crédito
(CA) tipus de crèdit
(EN) credit type
(FR) type de crédit
Indicador de l'estatus del curs que s'imparteix dins d'un programa d'estudis, i que pot ser bàsic -troncal- (unitat d'estudi principal), relacionat -obligatori- (unitat que dóna suport) i menor -optatiu o de lliure elecció- (unitat de curs optatives). (Font: GLOSTUNESE)
(ES) titulación
sin. título
(CA) títol; titulació
(EN) degree
(FR) diplôme
(GA) título
Certificació concedida per una institució d'educació superior a un estudiant després d'haver completat satisfactòriament el programa d'estudis corresponent. En un sistema d'acumulació de crèdits, el programa es completa quan s'ha superat un nombre determinat de crèdits, concedits després d'haver assolit els resultats de l'aprenentatge. (Font: GLOSUJI)
Nota: En anglès, generalment s'utilitza el terme "degree" en el cas dels títols d'educació superior en lloc de "qualification".
(ES) titulación
(CA) titulació
(EN) qualification
Obtenció d'un títol que acredita que s'ha completat un programa d'estudis. (Font: GLOSIM)
Nota: En català, "titulació" s'usa cada cop més per denominar el conjunt d'estudis que condueixen a l'obtenció d'un títol.
(ES) título
sin. titulación
(CA) títol; titulació
(EN) degree
(FR) diplôme
(GA) título
Certificació concedida per una institució d'educació superior a un estudiant després d'haver completat satisfactòriament el programa d'estudis corresponent. En un sistema d'acumulació de crèdits, el programa es completa quan s'ha superat un nombre determinat de crèdits, concedits després d'haver assolit els resultats de l'aprenentatge. (Font: GLOSUJI)
Nota: En anglès, generalment s'utilitza el terme "degree" en el cas dels títols d'educació superior en lloc de "qualification".
(ES) título compartido
sin. título conjunto
(CA) títol compartit; títol conjunt
(EN) joint degree
(FR) diplôme conjoint
Títol concedit conjuntament per dues o més institucions d'educació superior a partir d'un programa d'estudis conjunt. (Font: GLOSIM)
(ES) título conjunto
sin. título compartido
(CA) títol compartit; títol conjunt
(EN) joint degree
(FR) diplôme conjoint
Títol concedit conjuntament per dues o més institucions d'educació superior a partir d'un programa d'estudis conjunt. (Font: GLOSIM)
(ES) título de doctor -ra
(CA) títol de doctor -a
(EN) doctoral degree
(FR) doctorat
Títol concedit per una institució d'educació superior a un estudiant que ha completat satisfactòriament els estudis de doctorat.
(ES) título de educación superior
(CA) títol d'educació superior
(EN) degree
(FR) diplôme d'enseignement supérieur
Títol emès per una autoritat competent que acredita que s'ha superat un programa d'educació superior. (Font: GLOSCBERGEN)
(ES) título de grado
(CA) títol de grau
(EN) undergraduate degree
Títol concedit per una institució d'educació superior a un estudiant que ha completat satisfactòriament els estudis de grau. (Font: GLOSUdG)
(ES) título de máster
sin. máster
(CA) títol de màster
(EN) master's degree
(FR) diplôme de mastère; diplôme de master; mastère
Títol concedit per una institució d'educació a un estudiant que ha completat satisfactòriament els estudis de màster.
(ES) título de posgrado
(CA) títol de postgrau
(EN) postgraduate degree
Nom genèric que inclou els títols de màster i els títols de doctor. D'acord amb la nova organització de l'educació superior a l'Estat espanyol, els estudis de postgrau comprenen els estudis de màster i els estudis de doctorat.
(ES) título oficial
(CA) títol oficial
(EN) official degree
(FR) diplôme officiel
(GA) título oficial
Títol emès per una universitat que acredita que s'ha superat un pla d'estudis de caràcter oficial, amb valor acadèmic i professional en tot l'Estat espanyol. D'acord amb la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, el Govern espanyol establirà les directrius i condicions per a la obtenció de títols oficials, a les quals s'hauran d'ajustar els plans d'estudis de cada centre d'educació superior. Les universitats hauran de posseir l'autorització de la corresponent comunitat autònoma i la verificació del Consell d'Universitats, que certifiquin aquesta subjecció a les directrius i condicions establertes per l'Estat. Els títols oficials s'hauran d'inscriure en el Registre d'universitats, centres i títols.
(ES) título propio
(CA) títol propi
(EN) university-specific degree
(FR) diplôme propre à une université
(GA) título propio
Títol emès per una universitat que no s'inclou dins del grup de títols oficials i que podrà ser inscrit en el Registre d'universitats, centres i títols amb finalitat informativa.
(ES) trabajo de curso
(CA) treball de curs
(EN) coursework
(FR) travail de cours
Conjunt de cursos impartits, tutories i d'altres tasques acadèmiques que són una preparació per a un futur treball independent. (Font: GLOSUdG)