Llistat alfabètic

S'han trobat 77 resultats.

(EN) Agri-Environmental Engineering Research Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Recerca en Enginyeria Agroambiental
(ES) Grupo de Investigación en Ingeniería Agroambiental
GREA
(EN) Agri-Food Technology Specific Research Centre [Centres i grups de recerca]
sin. AGROTECH-UPC [sigla]
(CA) AGROTECH-UPC [sigla]; Centre Específic de Recerca de Tecnologia Agroalimentària
(ES) AGROTECH-UPC [sigla]; Centro Específico de Investigación de Tecnología Agroalimentaria
(EN) AGROTECH-UPC [sigla] [Centres i grups de recerca]
sin. Agri-Food Technology Specific Research Centre
(CA) AGROTECH-UPC [sigla]; Centre Específic de Recerca de Tecnologia Agroalimentària
(ES) AGROTECH-UPC [sigla]; Centro Específico de Investigación de Tecnología Agroalimentaria
(EN) AI [sigla] [Unitats dadministració i serveis:Àrees]
sin. Infrastructure Area
(CA) AI [sigla]; Àrea d'infraestructures
(ES) AI [sigla]; Área de Infraestructuras
(EN) Algorithms, Bioinformatics, Complexity and Formal Methods [Centres i grups de recerca]
(CA) Algorísmia, Bioinformàtica, Complexitat i Mètodes Formals
(ES) Algoritmia, Bioinformática, Complejidad y Métodos Formales
ALBCOM
(EN) Alstom Chair of Innovation in Railway Technology and Clean Energies [Càtedres:Càtedres dempresa]
(CA) Càtedra Alstom d'Innovació en Tecnologia Ferroviària i Energies Netes
(ES) Cátedra Alstom de Innovación en Tecnología Ferroviaria y Energías Limpias
(EN) AMES Group-UPC Chair in Design and Innovation of New Biomaterials [Càtedres:Càtedres dempresa]
(CA) Càtedra AMES Group-UPC en Disseny i Innovació de Nous Biomaterials
(ES) Cátedra AMES Group-UPC en Diseño e Innovación de Nuevos Materiales
(EN) Analysis and Technology of Structures and Materials [Centres i grups de recerca]
(CA) Anàlisi i Tecnologia d'Estructures i Materials
(ES) Análisis y Tecnologìa de Estructuras y Materiales
ATEM
(EN) Analysis of Complex Data for Business Decisions [Centres i grups de recerca]
(CA) Anàlisi de Dades Complexes per a les Decisions Empresarials
(ES) Análisis de Datos Complejos para las Decisiones Empresariales
ADBD
(EN) ANT [sigla] [Centres i grups de recerca]
sin. Advanced Nuclear Technologies Research Group
(CA) ANT [sigla]; Grup de Recerca en Tecnologies Nuclears Avançades
(ES) ANT [sigla]; Grupo de Investigación en Tecnologías Nucleares Avanzadas
(EN) AODP [sigla] [Unitats dadministració i serveis:Àrees]
sin. Organisation and Professional Development Area
(CA) AODP [sigla]; Àrea d'Organització i Desenvolupament Professional
(ES) AODP [sigla]; Área de Organización y Desarrollo Profesional
(EN) Appeals Committee [Govern i representació:Comissions]
(CA) Comissió d'Apel·lació
(ES) Comisión de Apelación
(EN) Applied Analysis Research Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Recerca en Anàlisi Aplicada
(ES) Grupo de Investigación en Análisis Aplicado
GRAA
(EN) Applied Optics and Image Processing Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup d'Òptica Aplicada i Processament d'Imatge
(ES) Grupo de Óptica Aplicada y Procesado de Imagen
GOAPI
(EN) Applus+ Automobile Safety Chair [Càtedres:Càtedres dempresa]
(CA) Càtedra Applus+ en Seguretat de l'Automòbil
(ES) Cátedra Applus+ en Seguridad del Automóvil
(EN) Aquaculture Production Systems [Centres i grups de recerca]
(CA) Sistemes de Producció Aqüícola
(ES) Sistemas de Producción Acuícola
SPAq
(EN) Architectural Design Documentation Centre of Catalonia [Centres i grups de recerca]
(CA) Centre de Documentació de Projectes d'Arquitectura de Catalunya
(ES) Centro de Documentación de Proyectos de Arquitectura de Cataluña
CDPAC
Nota: Centre específic de recerca de la UPC.
(EN) Architectural Innovation and Technology Laboratory [Centres i grups de recerca]
(CA) Laboratori d'Innovació i Tecnologia en l'Arquitectura
(ES) Laboratorio de Innovación y Tecnología en la Arquitectura
LiTA
(EN) Architectural Rehabilitation and Restoration [Centres i grups de recerca]
(CA) Rehabilitació i Restauració Arquitectònica
(ES) Rehabilitación y Restauración Arquitectónica
REARQ
(EN) Architecture and Society International Research Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup Internacional de Recerca Arquitectura i Societat
(ES) Grupo Internacional de Investigación Arquitectura y Sociedad
GIRAS-TEC