Presentació

 

Descripció
L’acord sobre Nomenclatura multilingüe de la UPC estableix els criteris lingüístics i els criteris d’ús en els documents i webs institucionals de les denominacions en català, castellà i anglès dels òrgans de govern, les unitats, els estudis i la comunitat UPC, segons les formes normalitzades en les tres llengües que es recullen en l’annex.
Antecedents
L’any 1992 es va fixar la nomenclatura de les unitats bàsiques i funcionals de la UPC, recollida en les Fitxes de normalització lingüística editades pel Servei de Llengües i Terminologia.
El 2011 es va presentar una versió actualitzada de la nomenclatura de la UPC, on s’incorporava el treball interuniversitari dels serveis lingüístics de la Xarxa Vives d’Universitats, que el Consell de Govern va aprovar mitjançant l’Acord 56/2011 i que es va difondre a través d’un cercador que permet la consulta pública i l’actualització.
Versió actual
L’actualització de la Nomenclatura multilingüe de la UPC ha estat impulsada pel Vicerectorat de Política Docent i elaborada pel Servei de Llengües i Terminologia. En la revisió hi han participat la Secretaria General, el Vicerectorat de Política de Recerca, el Servei de Gestió Acadèmica, l’Oficina de Doctorat i el Servei de Comunicació i Promoció.
El document s’ha presentat al Consell Acadèmic i a la Comissió de Docència i Estudiantat, prèviament a l’aprovació del Consell de Govern.
Actualitzacions
 
La Nomenclatura multilingüe de la UPC, gestionada pel Servei de Llengües i Terminologia s'actualitza un cop informada, si escau, la Comissió de Docència i Estudiantat del Consell de Govern.