Llistat alfabètic

S'han trobat 77 resultats.

(EN) Architecture and Technology Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup d'Arquitectura i Tecnologia
(ES) Grupo de Arquitectura y Tecnología
GAT
(EN) Architecture, Cities and Culture: An Anthropological Perspective on Built and Inhabited Space [Centres i grups de recerca]
(CA) Arquitectura, Ciutat i Cultura, una Perspectiva Antropològica de l'Espai Construït i Habitat
(ES) Arquitectura, Ciudad y Cultura, una Perspectiva Antropológica del Espacio Construido y Habitado
ACC
(EN) Architecture, Energy and Environment [Centres i grups de recerca]
(CA) Arquitectura, Energia i Medi Ambient
(ES) Arquitectura, Energía y Medio Ambiente
AIEM
(EN) Architecture: Representation and Modelling [Centres i grups de recerca]
(CA) Arquitectura: Representació i Modelatge
(ES) Arquitectura: Representación y Modelado
AR&M
(EN) Artificial Vision and Intelligent Systems [Centres i grups de recerca]
(CA) Visió Artificial i Sistemes Intel·ligents
(ES) Visión Artificial y Sistemas Inteligentes
VIS
(EN) Assets and Procurement Service [Denominació no vigent]
(CA) Servei de Patrimoni i Contractació
(ES) Servicio de Patrimonio y Contratación
SPC
Nota: Vegeu "Servei de Contractació Administrativa i Compres (SCAC)".
(EN) assistant director [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) sotsdirector / sotsdirectora; subdirector / subdirectora
(ES) subdirector / subdirectora
(EN) assistant general manager [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) adjunt a Gerència / adjunta a Gerència
(ES) adjunto a Gerencia / adjunta a Gerencia
(EN) assistant professor [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
(CA) professor ajudant / professora ajudant
(ES) profesor ayudante / profesora ayudante
(EN) assistant professor [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
(CA) professor lector / professora lectora
(ES) profesor lector / profesora lectora
(EN) associate professor [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
(CA) professor agregat / professora agregada
(ES) profesor agregado / profesora agregada
(EN) associate professor [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
(CA) titular d'universitat
(ES) titular de universidad
TU
(EN) associated entity [Termes generals]
(CA) entitat vinculada
(ES) entidad vinculada
(EN) associated research entity [Termes generals]
(CA) entitat vinculada de recerca
(ES) entidad vinculada de investigación
(EN) associated research institute [Termes generals]
(CA) institut de recerca vinculat
(ES) instituto de investigación vinculado
(EN) Astronomy and Astrophysics Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup d'Astronomia i Astrofísica
(ES) Grupo de Astronomía y Astrofísica
GAA
(EN) Astronomy and Geomatics Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup d'Astronomia i Geomàtica
(ES) Grupo de Astronomía y Geomática
gAGE/UPC