Llistat alfabètic

S'han trobat 124 resultats.

(EN) bachelor's degree in Industrial Technologies and Economic Analysis [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica
(ES) grado en Tecnologías Industriales y Análisis Económico
Nota: Nous estudis per al curs 2018-2019.
(EN) bachelor's degree in Industrial Technology Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
(ES) grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
(EN) bachelor's degree in Informatics Engineering, major in Information Technologies [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria Informàtica, amb menció en Tecnologies de la Informació
(ES) grado en Ingeniería Informática, con mención en Tecnologías de la Información
(EN) bachelor's degree in Informatics Engineering, major in Computer Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria Informàtica, amb menció en Enginyeria de Computadors
(ES) grado en Ingeniería Informática, con mención en Ingeniería de Computadores
(EN) bachelor's degree in Informatics Engineering, major in Computing [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria Informàtica, amb menció en Computació
(ES) grado en Ingeniería Informática, con mención en Computación
(EN) bachelor's degree in Informatics Engineering, major in Information Systems [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria Informàtica, amb menció en Sistemes d'Informació
(ES) grado en Ingeniería Informática, con mención en Sistemas de Información
(EN) bachelor's degree in Informatics Engineering, major in Software Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria Informàtica, amb menció en Enginyeria del Software
(ES) grado en Ingeniería Informática, con mención en Ingeniería del Software
(EN) bachelor's degree in Landscape Architecture [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Paisatgisme
(ES) grado en Paisajismo
Nota: Nous estudis per al curs acadèmic 2019-2020.
(EN) bachelor's degree in Marine Sciences and Technologies, major in Marine Sciences and Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Ciències i Tecnologies del Mar, amb menció en Ciències i Enginyeria del Mar
(ES) grado en Ciencias y Tecnologías del Mar, con mención en Ciencias e Ingeniería del Mar
Nota: Nous estudis per al curs acadèmic 2018-2019.
(EN) bachelor's degree in Marine Sciences and Technologies, major in Marine Technologies [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Ciències i Tecnologies del Mar, amb menció en Tecnologies del Mar
(ES) grado en Ciencias y Tecnologías del Mar, con mención en Tecnologías del Mar
Nota: Nous estudis per al curs acadèmic 2018-2019.
(EN) bachelor's degree in Marine Technologies, major in Marine Electrotechnics [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Tecnologies Marines, amb menció en Electrotècnia Marina
(ES) grado en Tecnologías Marinas, con mención en Electrotecnia Marina
Nota: El "grau en Enginyeria Marina" passa a denominar-se "grau en Tecnologies Marines" per mandat de sentència judicial (amb efecte al curs 2014-2015 pels titulats a partir de la data de la sentència).
(EN) bachelor's degree in Marine Technologies, major in On-Board Practicals [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Tecnologies Marines, amb menció en Pràctiques en Vaixell
(ES) grado en Tecnologías Marinas, con mención en Prácticas en Buque
Nota: El "grau en Enginyeria Marina" passa a denominar-se "grau en Tecnologies Marines" per mandat de sentència judicial (amb efecte al curs 2014-2015 pels titulats a partir de la data de la sentència).
(EN) bachelor's degree in Marketing and Digital Communication [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Màrqueting i Comunicació Digital
(ES) grado en Marketing y Comunicación Digital
Nota: Grau ofert per al curs 2016-2017.
(EN) bachelor's degree in Materials Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria de Materials
(ES) grado en Ingeniería de Materiales
(EN) bachelor's degree in Mathematics [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Matemàtiques
(ES) grado en Matemáticas
(EN) bachelor's degree in Mechanical Engineering [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria Mecànica
(ES) grado en Ingeniería Mecánica
(EN) bachelor's degree in Mechanical Technologies [Estudis:Màsters universitaris]
(CA) màster universitari en Tecnologies Mecàniques
(ES) máster universitario en Tecnologías Mecánicas
(EN) bachelor's degree in Mineral Resource Engineering and Recycling [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge
(ES) grado en Ingeniería de Recursos Minerales y su Reciclaje
Nota: Nous estudis per al curs 2021-2022.
(EN) bachelor's degree in Multimedia Studies [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Multimèdia
(ES) grado en Multimedia
(EN) bachelor's degree in Nautical Science and Maritime Transport, major in Maritime Business and Port Logistics [Estudis:Estudis de grau]
(CA) grau en Nàutica i Transport Marítim, amb menció en Negoci Marítim i Logística Portuària
(ES) grado en Náutica y Transporte Marítimo, con mención en Negocio Marítimo y Logística Portuaria
Nota: El "grau en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim" passa a denominar-se "grau en Nàutica i Transport Marítim" per mandat de sentència judicial (amb efecte al curs 2014-2015, pels titulats i titulades a partir de la data de la sentència).