Llistat alfabètic

S'han trobat 126 resultats.

(EN) Diagonal-Besòs Campus [Espais i edificis de la UPC]
(CA) Campus Diagonal-Besòs
(ES) Campus Diagonal-Besòs
(EN) Diagonal-Besòs Campus Management and Support Unit [Unitats d’administració i serveis:Unitats transversals de gestió]
(CA) Unitat Transversal de Gestió del Campus Diagonal-Besòs
(ES) Unidad Transversal de Gestión del Campus Diagonal-Besòs
UTGCDB
(EN) DiCEA [sigla] [Centres i grups de recerca]
sin. Design and Analysis of Architectural Structures
(CA) DiCEA [sigla]; Disseny i Càlcul d'Estructures Arquitectòniques
(ES) DiCEA [sigla]; Diseño y Cálculo de Estructuras Arquitectónicas
(EN) director Escoltar Descarregar [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) director / directora Escoltar Descarregar
(ES) director / directora
(EN) director of studies Escoltar Descarregar [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
sin. head of studies
(CA) cap d'estudis Escoltar Descarregar
(ES) jefe de estudios / jefa de estudios
(EN) Discrete and Combinatorial Geometry [Centres i grups de recerca]
(CA) Geometria Discreta i Combinatòria
(ES) Geometría Discreta y Combinatoria
DCG
(EN) Discrete Mathematics [Centres i grups de recerca]
(CA) Matemàtica Discreta
(ES) Matemática Discreta
MD
(EN) Distributed Audiovisual Applications Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup d'Aplicacions Audiovisuals Distribuïdes
(ES) Grupo de Aplicaciones Audiovisuales Distribuidas
DAVAG
(EN) doctoral degree [Estudis] [Termes generals]
(CA) doctorat
(ES) doctorado
(EN) doctoral degree in Aerospace Science and Technology [Estudis:Doctorats]
(CA) doctorat en Ciència i Tecnologia Aeroespacials
(ES) doctorado en Ciencia y Tecnología Aeroespaciales
(EN) doctoral degree in Agri-Food Technology and Biotechnology [Estudis:Doctorats]
(CA) doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia
(ES) doctorado en Tecnología Agroalimentaria y Biotecnología
(EN) doctoral degree in Applied Mathematics [Estudis:Doctorats]
(CA) doctorat en Matemàtica Aplicada
(ES) doctorado en Matemática Aplicada
(EN) doctoral degree in Architectural Design [Estudis:Doctorats]
(CA) doctorat en Projectes Arquitectònics
(ES) doctorado en Proyectos Arquitectónicos
(EN) doctoral degree in Architectural, Building Construction and Urbanism Technology [Estudis:Doctorats]
(CA) doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, de l'Edificació i de l'Urbanisme
(ES) doctorado en Tecnología de la Arquitectura, de la Edificación y del Urbanismo
(EN) doctoral degree in Architectural, Civil and Urban Heritage and Refurbishment of Existing Buildings [Estudis:Doctorats]
(CA) doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents
(ES) doctorado en Patrimonio Arquitectónico, Civil, Urbanístico y Rehabilitación de Construcciones Existentes
(EN) doctoral degree in Architecture, Energy and Environment [Estudis:Doctorats]
(CA) doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient
(ES) doctorado en Arquitectura, Energía y Medio Ambiente
(EN) doctoral degree in Artificial Intelligence [Estudis:Doctorats]
(CA) doctorat en Intel·ligència Artificial
(ES) doctorado en Inteligencia Artificial
(EN) doctoral degree in Automatic Control, Robotics and Vision [Estudis:Doctorats]
(CA) doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió
(ES) doctorado en Automática, Robótica y Visión
(EN) doctoral degree in Bioinformatics [Estudis:Doctorats]
(CA) doctorat en Bioinformàtica
(ES) doctorado en Bioinformática
(EN) doctoral degree in Biomedical Engineering [Estudis:Doctorats]
(CA) doctorat en Enginyeria Biomèdica
(ES) doctorado en Ingeniería Biomédica