Llistat alfabètic

S'han trobat 20 resultats.

(EN) Game Theory Research Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Recerca en Teoria de Jocs
(ES) Grupo de Investigación en Teoría de Juegos
GRTJ
(EN) Gaudí Chair [Càtedres]
(CA) Càtedra Gaudí
(ES) Cátedra Gaudí
(EN) general director [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) director general / directora general
(ES) director general / directora general
(EN) general manager [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(CA) gerent
(ES) gerente
(EN) general secretary [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(CA) secretari general /secretària general
(ES) secretario general / secretaria general
(EN) general secretary [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) secretari general / secretària general
(ES) secretario general / secretaria general
(EN) general services [Termes generals]
(CA) serveis generals
(ES) servicios generales
(EN) Geomatic Engineering [Centres i grups de recerca]
(CA) Enginyeria Geomàtica
(ES) Ingeniería Geomática
EGEO
(EN) Geometry of Manifolds and Applications [Centres i grups de recerca]
(CA) Geometria de Varietats i Aplicacions
(ES) Geometría de Variedades y Aplicaciones
GEOMVAP
(EN) Geophysics and Earthquake Engineering [Centres i grups de recerca]
(CA) Geofísica i Enginyeria Sísmica
(ES) Geofísica e Ingeniería Sísmica
GIES
(EN) GIIP [sigla] [Centres i grups de recerca]
sin. Project Engineering Research Group: Design and Sustainability
(CA) GIIP [sigla]; Grup de Recerca en Enginyeria de Projectes: Disseny i Sostenibilitat
(ES) GIIP [sigla]; Grupo de Investigación en Ingeniería de Proyectos: Diseño y Sostenibilidad
(EN) Ginna Kanda International Forum for the Development of Extreme Cultural Landscapes [Centres i grups de recerca]
(CA) Ginna Kanda Fòrum Internacional per al Desenvolupament dels Paisatges Culturals Extrems
(ES) Ginna Kanda Fórum Internacional para el Desarrollo de los Paisajes Culturales Extremos
Ginna Kanda
(EN) Girbau Group Chair of Research and Innovation in Industrial Laundry Technology [Càtedres:Càtedres dempresa]
(CA) Càtedra Girbau Group en Recerca i Innovació en Tecnologia de Bugaderia Industrial
(ES) Cátedra Girbau Group en Investigación e Innovación en Tecnología de Lavandería Industrial
(EN) governing bodies [Termes generals]
(CA) òrgans de govern
(ES) órganos de gobierno
(EN) Governing Council [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(CA) Consell de Govern
(ES) Consejo de Gobierno
(EN) grantholder [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
(CA) becari / becària
(ES) becario / becaria
(EN) GreenTech: Green Technologies Research Group [Centres i grups de recerca]
(CA) GreenTech: Grup de Recerca en Tecnologies Renovables
(ES) GreenTech: Grupo de Investigación en Tecnologías Renovables
GREENTECH
(EN) Group for Teaching Innovation and Logistics in Architecture [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup per a la Innovació i la Logística Docent en Arquitectura
(ES) Grupo para la Innovación y la Logística Docente en Arquitectura
GILDA
(EN) Group of Geotechnics and Mechanics of Materials [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Geotècnia i Mecànica de Materials
(ES) Grupo de Geotecnia y Mecánica de Materiales
GGMM
(EN) Group of Numerical Optimization and Modelling [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup d'Optimització Numèrica i Modelització
(ES) Grupo de Optimización Numérica y Modelización
GNOM