Llistat alfabètic

S'han trobat 212 resultats.

(CA) màster universitari en Gestió de l'Edificació [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Gestión de la Edificación
(EN) master's degree in Building Construction Management
Nota: Aquest màster s'imparteix des del curs 2015-2016.
(CA) màster universitari en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marítimes [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Gestión y Operación de Instalaciones Energéticas Marítimas
(EN) master's degree in the Management and Operation of Marine Energy Facilities
Nota: Aquest màster s'imparteix a partir del curs 2017-2018.
(CA) màster universitari en Gestió i Valoració Urbana [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Gestión y Valoración Urbana
(EN) master's degree in Urban Management and Valuation
(CA) màster universitari en Innovació i Recerca en Informàtica [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Innovación e Investigación en Informática
(EN) master's degree in Innovation and Research in Informatics
MIRI
(CA) màster universitari en Innovació i Recerca en Informàtica, en l'especialitat d'Enginyeria de Serveis [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Innovación e Investigación en Informática, en la especialidad de Ingeniería de Servicios
(EN) master's degree in Innovation and Research in Informatics, specialisation in Service Engineering
(CA) màster universitari en Innovació i Recerca en Informàtica, en l'especialitat de Computació Avançada [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Innovación e Investigación en Informática, en la especialidad de Computación Avanzada
(EN) master's degree in Innovation and Research in Informatics, specialisation in Advanced Computing
(CA) màster universitari en Innovació i Recerca en Informàtica, en l'especialitat de Computació d'Altes Prestacions [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Innovación e Investigación en Informática, en la especialidad de Computación de Altas Prestaciones
(EN) master's degree in Innovation and Research in Informatics, specialisation in High Performance Computing
(CA) màster universitari en Innovació i Recerca en Informàtica, en l'especialitat de Computació Gràfica i Realitat Virtual [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Innovación e Investigación en Informática, en la especialidad de Computación Gráfica y Realidad Virtual
(EN) master's degree in Innovation and Research in Informatics, specialisation in Computer Graphics and Virtual Reality
(CA) màster universitari en Innovació i Recerca en Informàtica, en l'especialitat de Mineria de Dades i Intel·ligència Empresarial [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Innovación e Investigación en Informática, en la especialidad de Minería de Datos e Inteligencia Empresarial
(EN) master's degree in Innovation and Research in Informatics, specialisation in Data Mining and Business Intelligence
(CA) màster universitari en Innovació i Recerca en Informàtica, en l'especialitat de Xarxes de Computadors i Sistemes Distribuïts [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Innovación e Investigación en Informática, en la especialidad de Redes de Computadores y Sistemas Distribuidos
(EN) master's degree in Innovation and Research in Informatics, specialisation in Computer Networks and Distributed Systems
(CA) màster universitari en Intel·ligència Artificial [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Inteligencia Artificial
(EN) master's degree in Artificial Intelligence
MAI
(CA) màster universitari en Intervenció Sostenible en el Medi Construït [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Intervención Sostenible en el Medio Construido
(EN) master's degree in Sustainable Intervention in the Built Environment
MISMeC
(CA) màster universitari en Lògica Pura i Aplicada [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Lógica Pura y Aplicada
(EN) master's degree in Pure and Applied Logic
(CA) màster universitari en Matemàtica Avançada i Enginyeria Matemàtica [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Matemática Avanzada e Ingeniería Matemática
(EN) master's degree in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering
MAMME
(CA) màster universitari en Mètodes Numèrics en Enginyeria [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Métodos Numéricos en Ingeniería
(EN) master's degree in Numerical Methods in Engineering
(CA) màster universitari en Millora Genètica Vegetal [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Mejora Genética Vegetal
(EN) master's degree in Plant Breeding
(CA) màster universitari en Mobilitat Urbana, en l'especialitat d'Innovació i Emprenedoria [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Movilidad Urbana, en la especialidad de Innovación y Emprendimiento
(EN) master's degree in Urban Mobility, specialisation in Innovation and Entrepreneurship
Nota: Aquests estudis s'imparteixen des del curs 2020-2021.
(CA) màster universitari en Modelització Computacional Atomística i Multiescala en Física, Química i Bioquímica [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Modelización Computacional Atomística y Multiescala en Física, Química y Bioquímica
(EN) master's degree in Atomistic and Multiscale Computational Modelling in Physics, Chemistry and Biochemistry
Nota: Màster interuniversitari UB-UPC.
(CA) màster universitari en Modelització Computacional en Física, Química i Bioquímica [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Modelización Computacional en Física, Química y Bioquímica
(EN) master's degree in Computational Modelling in Physics, Chemistry and Biochemistry
Nota: Aquest màster s'imparteix des del curs 2015-2016.
(CA) màster universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim [Estudis:Màsters universitaris]
(ES) máster universitario en Náutica y Gestión del Transporte Marítimo
(EN) master's degree in Nautical Science and Maritime Transport Management