Llistat alfabètic

S'han trobat 21 resultats.

(EN) Occupational Health and Safety Service [Unitats d’administració i serveis:Serveis generals]
(CA) Servei de Prevenció de Riscos Laborals
(ES) Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
SPRL
(EN) Office of the General Manager Escoltar Descarregar [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(CA) Gerència Escoltar Descarregar
(ES) Gerencia
(EN) Office of the General Secretary Escoltar Descarregar [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(CA) Secretaria General Escoltar Descarregar
(ES) Secretaría General
(EN) Office of the Vice-Rector for Academic Policy [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) Vicerectorat de Política Acadèmica
(ES) Vicerrectorado de Política Académica
(EN) Office of the Vice-Rector for Assessment and Quality [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) Vicerectorat d'Avaluació i Qualitat
(ES) Vicerrectorado de Evaluación y Calidad
(EN) Office of the Vice-Rector for Digital Transformation [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) Vicerectorat de Transformació Digital
(ES) Vicerrectorado de Transformación Digital
(EN) Office of the Vice-Rector for Infrastructure and Architecture [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) Vicerectorat d'Infraestructures i Arquitectura
(ES) Vicerrectorado de Infraestructuras y Arquitectura
(EN) Office of the Vice-Rector for International Policy [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) Vicerectorat de Política Internacional
(ES) Vicerrectorado de Política Internacional
(EN) Office of the Vice-Rector for Knowledge Transfer and Innovation [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) Vicerectorat de Transferència de Coneixement i Innovació
(ES) Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento e Innovación
(EN) Office of the Vice-Rector for Science Policy [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) Vicerectorat de Política Científica
(ES) Vicerrectorado de Política Científica
(EN) Office of the Vice-Rector for Social Responsibility and Equality [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) Vicerectorat de Responsabilitat Social i Igualtat
(ES) Vicerrectorado de Responsabilidad Social e Igualdad
(EN) Office of the Vice-Rector for Teaching and Students [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) Vicerectorat de Docència i Estudiantat
(ES) Vicerrectorado de Docencia y Estudiantado
(EN) Ombuds Office Escoltar Descarregar [Govern i representació:Altres]
(CA) Sindicatura de Greuges Escoltar Descarregar
(ES) Defensoría Universitaria
(EN) ombuds officer [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) síndic de greuges / síndica de greuges
(ES) defensor universitario / defensora universitaria
(EN) Omega building [Espais i edificis de la UPC]
(CA) edifici Omega
(ES) edificio Omega
OMEGA
(EN) Optical Communications Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Comunicacions Òptiques
(ES) Grupo de Comunicaciones Ópticas
GCO
(EN) Optical Engineering Research Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Recerca en Enginyeria Òptica
(ES) Grupo de Investigación en Ingeniería Óptica
GREO
(EN) Optics and Optometry Management and Support Unit [Unitats d’administració i serveis:Unitats transversals de gestió]
(CA) Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit d'Òptica i Optometria
(ES) Unidad Transversal de Gestión del Ámbito de Óptica y Optometría
UTGAOO
Nota:Acord núm.216/2015 del Consell de Govern.
(EN) optional subjects [Termes generals]
(CA) formació opcional
(ES) formación opcional
(EN) Organisational Development Service Escoltar Descarregar [Unitats d’administració i serveis:Serveis generals]
(CA) Servei de Desenvolupament Organitzatiu Escoltar Descarregar
(ES) Servicio de Desarrollo Organizativo
SDO