Llistat alfabètic

S'han trobat 24 resultats.

(EN) Occupational Health and Safety Service [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(CA) Servei de Prevenció de Riscos Laborals
(ES) Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
SPRL
(EN) Office of the General Manager [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(CA) Gerència
(ES) Gerencia
(EN) Office of the General Secretary [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(CA) Secretaria General
(ES) Secretaría General
(EN) Office of the Vice-Rector for Academic Policy [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) Vicerectorat de Política Acadèmica
(ES) Vicerrectorado de Política Académica
(EN) Office of the Vice-Rector for Architecture, Infrastructure and Territorial Outreach [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) Vicerectorat d'Arquitectura, Infraestructures i Territori
(ES) Vicerrectorado de Arquitectura, Infraestructuras y Territorio
(EN) Office of the Vice-Rector for Digital Strategy [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) Vicerectorat d'Estratègia Digital
(ES) Vicerrectorado de Estrategia Digital
(EN) Office of the Vice-Rector for International Policy [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) Vicerectorat de Política Internacional
(ES) Vicerrectorado de Política Internacional
(EN) Office of the Vice-Rector for Quality and Language Policy [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) Vicerectorat de Qualitat i Política Lingüística
(ES) Vicerrectorado de Calidad y Política Lingüística
(EN) Office of the Vice-Rector for Research [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) Vicerectorat de Recerca
(ES) Vicerrectorado de Investigación
(EN) Office of the Vice-Rector for Social Responsibility and Equality [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) Vicerectorat de Responsabilitat Social i Igualtat
(ES) Vicerrectorado de Responsabilidad Social e Igualdad
(EN) Office of the Vice-Rector for Teaching and Research Staff Policy [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) Vicerectorat de Política de Personal Docent i Investigador
(ES) Vicerrectorado de Política de Personal Docente e Investigador
(EN) Office of the Vice-Rector for Teaching and Students [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) Vicerectorat de Docència i Estudiantat
(ES) Vicerrectorado de Docencia y Estudiantado
(EN) Office of the Vice-Rector for Transfer, Innovation and Entrepreneurship [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) Vicerectorat de Transferència, Innovació i Emprenedoria
(ES) Vicerrectorado de Transferencia, Innovación y Emprendimiento
(EN) Ombuds Office [Govern i representació:Altres]
(CA) Sindicatura de Greuges
(ES) Defensoría Universitaria
(EN) ombuds officer [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) síndic de greuges / síndica de greuges
(ES) defensor universitario / defensora universitaria
(EN) Omega building [Espais i edificis de la UPC]
(CA) edifici Omega
(ES) edificio Omega
OMEGA
(EN) Optical Communications Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Comunicacions Òptiques
(ES) Grupo de Comunicaciones Ópticas
GCO
(EN) Optical Engineering Research Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Recerca en Enginyeria Òptica
(ES) Grupo de Investigación en Ingeniería Óptica
GREO
(EN) Optics and Optometry Management and Support Unit [Unitats dadministració i serveis:Unitats transversals de gestió]
(CA) Unitat Transversal de Gestió de l'Àmbit d'Òptica i Optometria
(ES) Unidad Transversal de Gestión del Ámbito de Óptica y Optometría
UTGAOO
Nota:Acord núm.216/2015 del Consell de Govern.
(EN) optional subjects [Termes generals]
(CA) formació opcional
(ES) formación opcional