Llistat alfabètic

S'han trobat 29 resultats.

(CA) Parc Mediterrani de la Tecnologia [Grup UPC]
(ES) Parque Mediterráneo de la Tecnología
(EN) Mediterranean Technology Park
PMT
(CA) Parc UPC. Parc de Recerca i Innovació
(ES) Parc UPC. Parque de Investigación e Innovación
(EN) Parc UPC. Research and Innovation Park
Nota: "Parc UPC" no es tradueix perquè es considera una marca.
(CA) personal d'administració i serveis [Denominació no vigent]
(ES) personal de administración y servicios
(EN) administrative staff
PAS
Nota: Denominació no vigent. Vegeu PTGAS
(CA) personal docent i investigador [Comunitat UPC]
(ES) personal docente e investigador
(EN) teaching and research staff
PDI
(CA) personal tècnic, de gestió i administració i serveis [Comunitat UPC]
sin. PTGAS
(ES) personal técnico de gestión y administración y servicios; PTGAS [sigla]
(EN) PTGAS [sigla]
Col·lectiu de la comunitat universitària encarregat de donar suport a la universitat, assessorar-la i assistir-la, així com de l’exercici de la gestió i de l’administració en els àmbits necessaris per a la consecució dels fins i objectius universitaris. Està constituït pel personal funcionari i pel personal en règim de contracte laboral.
(CA) Perspectives Urbanes: Aproximacions Comparades [Centres i grups de recerca]
(ES) Perspectivas Urbanas: Aproximaciones Comparadas
(EN) Urban Perspectives: Comparative Approaches
PU
(CA) Plàstics i Compòsits Ecològics [Centres i grups de recerca]
(ES) Plásticos y Composites Ecológicos
(EN) Eco-Friendly Plastics and Composites
e-PLASCOM
(CA) Polímers Industrials Avançats i Biopolímers Tecnològics [Centres i grups de recerca]
(ES) Polímeros Industriales Avanzados y Biopolímeros Tecnológicos
(EN) Advanced Industrial Polymers and Technological Biopolymers
POL
(CA) Polímers Sintètics: Estructura i Propietats. Polímers Biodegradables [Centres i grups de recerca]
(ES) Polímeros Sintéticos: Estructura y Propiedades. Polímeros Biodegradables
(EN) Synthetic Polymers: Structure and Properties. Biodegradable Polymers
PSEP
(CA) Polímers Termoestables Epoxídics [Centres i grups de recerca]
(ES) Polímeros Termoestables Epoxídicos
(EN) Thermosetting Epoxy Polymers
POLTEPO
(CA) pràctiques acadèmiques externes [Termes generals]
(ES) pràcticas académicas externas
(EN) external academic placement
(CA) president / presidenta [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) presidente / presidenta
(EN) chair; chairman / chairwoman
(CA) president del Consell Social / presidenta del Consell Social [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(ES) presidente del Consejo Social / presidenta del Consejo Social
(EN) chair of the Board of Trustees
(CA) Processament de l'Energia i Circuits Integrats [Centres i grups de recerca]
(ES) Procesamiento de la Energía y Circuitos Integrados
(EN) Energy Processing and Integrated Circuits
EPIC
(CA) Processament del Senyal i Comunicacions [Centres i grups de recerca]
(ES) Procesamiento de la Señal y Comunicaciones
(EN) Signal Processing and Communications
SPCOM
(CA) Processos de Conformació de Materials Metàl·lics [Centres i grups de recerca]
(ES) Procesos de Conformación de Materiales Metálicos
(EN) Metal Forming Processes
PROCOMAME
(CA) professor agregat / professora agregada [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
(ES) profesor agregado / profesora agregada
(EN) associate professor
(CA) professor ajudant / professora ajudant [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
(ES) profesor ayudante / profesora ayudante
(EN) assistant professor
(CA) professor associat / professora associada [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
(ES) profesor asociado / profesora asociada
(EN) adjunct lecturer; adjunct professor
Nota: La forma preferent en anglès a la UPC és "adjunct professor".
(CA) professor col·laborador / professora col·laboradora [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
(ES) profesor colaborador / profesora colaboradora
(EN) collaborating lecturer; collaborating professor
Nota: La forma preferent en anglès a la UPC és "collaborating professor".