Llistat alfabètic

S'han trobat 22 resultats.

(EN) R&D Information Service [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(CA) Servei d'Informació d'RDI
(ES) Servicio de Información de IDI
SIRDI
Nota (12-01-2015): Aquesta fitxa s'ha actualitzat posteriorment a l'Acord 212/2014 del Consell de Govern de la UPC.
(EN) Radio Frequency and Electromagnetic Compatibility in Communication Networks Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Radiofreqüència i Compatibilitat Electromagnètica en Xarxes de Comunicacions
(ES) Grupo de Radiofrecuencia y Compatibilidad Electromagnética en Redes de Comunicaciones
RF-EMC
(EN) rector [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta] [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) rector / rectora
(ES) rector / rectora
Nota: A la UPC, la traducció a langlès de la denominació catalana rector ha de ser 'rector' tot i que existeixen altres possibles traduccions en el món anglosaxó com ara 'president', 'principal' o 'vice-chancellor'.
(EN) Rector Gabriel Ferraté Library [Espais i edificis de la UPC]
(CA) Biblioteca Rector Gabriel Ferraté
(ES) Biblioteca Rector Gabriel Ferraté
(EN) rector's delegate for Innovation and Development [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) delegat del rector per a la Innovació i el Desenvolupament /delegada del rector per a la Innovació i el Desenvolupament
(ES) delegado del rector para la Innovación y el Desarrollo / delegada del rector para la Innovación y el Desarrollo
(EN) rector's delegate for Teaching and Research Staff Policy [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) delegat del rector per a la Política de Personal Docent i Investigador / delegada del rector per a la Política de Personal Docent i Investigador
(ES) delegado del rector para la Política de Personal Docente e Investigador / delegada del rector para la Política de Personal Docente e Investigador
(EN) Rectors Bureau [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(CA) Gabinet del Rector
(ES) Gabinete del Rector
(EN) Relational Algorithmics, Complexity and Learnability Laboratory [Centres i grups de recerca]
(CA) Laboratori d'Algorísmia Relacional, Complexitat i Aprenentatge
(ES) Laboratorio de Algoritmia Relacional, Complejidad y Aprendizaje
LARCA
(EN) Remote Data Acquisition Systems and Information Processing in the Marine Environment [Centres i grups de recerca]
(CA) Sistemes d'Adquisició Remota de Dades i Tractament de la Informació en el Medi Marí
(ES) Sistemas de Adquisición Remota de Datos y Tratamiento de la Información en el Medio Marino
SARTI-MAR
(EN) Remote Sensing, Antennas, Microwaves and Superconductivity Group [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Teledetecció, Antenes, Microones i Superconductivitat
(ES) Grupo de Teledetección, Antenas, Microondas y Superconductividad
(EN) Renewable Electrical Energy Systems [Centres i grups de recerca]
(CA) Sistemes Elèctrics d'Energia Renovable
(ES) Sistemas Eléctricos de Energía Renovable
SEER
(EN) representative [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) representant
(ES) representante
(EN) Research and Development Centre for Business Improvement and Innovation [Centres i grups de recerca]
(CA) Centre Específic de Recerca i Desenvolupament per a la Millora i la Innovació de les Empreses
(ES) Centro Específico de Investigación y Desarrollo para la Mejora y la Innovación de las Empresas
CERpIE
Nota: Centre específic de recerca de la UPC.
(EN) Research and Innovation Support Service [Unitats dadministració i serveis:Serveis generals]
(CA) Servei de Suport a la Recerca i la Innovació
(ES) Servicio de Apoyo a la Investigación y la Innovación
SSRI
(EN) Research and Transfer Area/CTT [Unitats dadministració i serveis:Àrees]
(CA) Àrea de Recerca i Transferència/CTT
(ES) Área de Investigación y Transferencia/CTT
ART/CTT
Nota (12-01-2015): Aquesta fitxa s'ha actualitzat posteriorment a l'Acord 212/2014 del Consell de Govern de la UPC.
(EN) research assistant [Comunitat UPC:Personal docent i investigador]
(CA) becari d'investigació / becària d'investigació; becari de recerca / becària de recerca
(ES) becario de investigación/ becaria de investigación
(EN) Research Committee [Govern i representació:Comissions del Consell de Govern]
(CA) Comissió de Recerca
(ES) Comisión de Investigación
(EN) Research Group on Cellular and Ad Hoc Networks [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Recerca en Xarxes Cel·lulars i Ad hoc
(ES) Grupo de Investigación en Redes Celulares y Ad hoc
GRXCA
(EN) Research Group on Discrete, Combinatorial and Computational Geometry [Centres i grups de recerca]
(CA) Grup de Recerca en Geometria Computacional i Matemàtica Discreta
(ES) Grupo de Investigación en Geometría Computacional y Matemática Discreta
DCCG
(EN) Resource Recovery and Environmental Management [Centres i grups de recerca]
(CA) Recuperació de Recursos i Gestió Ambiental
(ES) Recuperación de Recursos y Gestión Ambiental
R2EM