Llistat alfabètic

S'han trobat 25 resultats.

(EN) Valentí Masachs Geology Museum [Altres]
sin. GEOMUSEU [sigla]
(CA) GEOMUSEU; Museu de Geologia Valentí Masachs
(ES) GEOMUSEU [sigla]; Museo de Geología Valentí Masachs
Nota: Podeu trobar més informació a https://geomuseu.upc.edu/
(EN) Vallès School of Architecture [Unitats acadèmiques:Centres docents]
(CA) Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
(ES) Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès
ETSAV
(EN) Vèrtex building [Espais i edificis de la UPC]
(CA) edifici Vèrtex
(ES) edifició Vèrtex
(EN) vice-chair [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
sin. vice-chairman / vice-chairwoman
(CA) vicepresident / vicepresidenta
(ES) vicepresidente / vicepresidenta
(EN) vice-chairman / vice-chairwoman [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
sin. vice-chair
(CA) vicepresident / vicepresidenta
(ES) vicepresidente / vicepresidenta
(EN) vice-dean [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicedegà / vicedegana
(ES) vicedecano / vicedecana
(EN) vice-rector [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(CA) vicerector / vicerectora
(ES) vicerrector / vicerrectora
(EN) vice-rector [Govern i representació:Òrgans de govern, representació i consulta]
(CA) vicerector / vicerectora
(ES) vicerrector / vicerrectora
(EN) vice-rector for Academic Policy [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) vicerector de Política Acadèmica / vicerectora de Política Acadèmica
(ES) vicerrector de Política Académica / vicerrectora de Política Académica
(EN) vice-rector for Architecture, Infrastructure and Territorial Outreach [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) vicerector d'Arquitectura, Infraestructures i Territori / vicerectora dArquitectura, Infraestructures i Territori
(ES) vicerrector de Arquitectura, Infraestructuras y Territorio / vicerrectora de Arquitectura, Infraestructuras y Territorio
(EN) vice-rector for Digital Strategy [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) vicerector d'Estratègia Digital / vicerectora dEstratègia Digital
(ES) vicerrector de Estrategia Digital / vicerrectora de Estrategia Digital
(EN) vice-rector for International Policy [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) vicerector de Política Internacional / vicerectora de Política Internacional
(ES) vicerrector de Política Internacional / vicerrectora de Política Internacional
(EN) vice-rector for Quality and Language Policy [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) vicerector de Qualitat i Política Lingüística / vicerectora de Qualitat i Política Lingüística
(ES) vicerrector de Calidad y Política Lingüística / vicerrectora de Calidad y Política Lingüística
(EN) vice-rector for Research [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) vicerector de Recerca / vicerectora de Recerca
(ES) vicerrector de Investigación / vicerectora de Recerca
(EN) vice-rector for Social Responsibility and Equality [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) vicerector de Responsabilitat Social i Igualtat / vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat
(ES) vicerrector de Responsabilidad Social e Igualdad / vicerrectora de Responsabilidad Social e Igualdad
(EN) vice-rector for Teaching and Research Staff Policy [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) vicerector de Política de Personal Docent i Investigador / vicerectora de Política de Personal Docent i Investigador
(ES) vicerrector de Política de Personal Docente e Investigador / vicerrectora de Política de Personal Docente e Investigador
(EN) vice-rector for Teaching and Students [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) vicerector de Docència i Estudiantat / vicerectora de Docència i Estudiantat
(ES) vicerrectora de Docencia y Estudiantado / vicerrectora de Docencia y Estudiantado
(EN) vice-rector for Transfer, Innovation and Entrepreneurship [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC] [Govern i representació:Consell de Direcció]
(CA) vicerector de Transferència, Innovació i Emprenedoria / vicerectora de Transferència, Innovació i Emprenedoria
(ES) vicerrector de Transferencia, Innovación y Emprendimiento / vicerrectora de Transferencia, Innovación y Emprendimiento
(EN) Vilanova i la Geltrú Campus [Espais i edificis de la UPC]
(CA) Campus de Vilanova i la Geltrú
(ES) Campus de Vilanova i la Geltrú
(EN) Vilanova i la Geltrú Campus Management and Support Unit [Unitats dadministració i serveis:Unitats transversals de gestió]
(CA) Unitat Transversal de Gestió del Campus de Vilanova i la Geltrú; UTG del Campus de Vilanova i la Geltrú
(ES) Unidad Transversal de Gestión del Campus de Vilanova i la Geltrú; UTG del Campus de Vilanova i la Geltrú