Llistat alfabètic

S'han trobat 1295 resultats.

(FR) absorptivité [Energies]
sin. pouvoir absorbant; pouvoir d'absorption
(CA) absortivitat f
(ES) absortividad
(EN) absorptive power; absorptivity
Capacitat d'una substància d'absorbir llum, so, calor o molècules d'un fluid.
(FR) absortion des coûts [Economia i organització d'empreses]
(CA) absorció de costos f
(ES) absorción de costes
(EN) absorption costing
Càrrec del cost d'una unitat produïda en el compte de productes acabats, incloent-hi el seu cost variable i, principalment, la seva participació en els costos fixos, d'acord amb uns criteris justificables.
(FR) abstraction mathématique [Matemàtiques i estadística]
(CA) abstracció matemàtica f
(ES) abstracción matemática
(EN) mathematical abstraction
(FR) abstrait [Matemàtiques i estadística]
(CA) abstracte -a adj
(ES) abstracto
(EN) abstract
(FR) abstrus [Matemàtiques i estadística]
(CA) abstrús -usa adj
(ES) abstruso
(EN) abstruse
(FR) absurde [Matemàtiques i estadística]
(CA) absurd -a adj
(ES) absurdo
(EN) absurd
(FR) abus de notation [Matemàtiques i estadística]
(CA) abús de notació m
(ES) abuso de notación
(EN) abuse of notation
(FR) Ac [Ciències de la Terra]
sin. altocumulus
(CA) Ac; altocúmul; altocumulus m
(ES) Ac; altocumulus
(EN) Ac; altocumulus
Núvol mitjà que constitueix un banc de núvols de color blanc o gris format per elements en forma de còdols d'un diàmetre aparent entre 1° i 5°.
(FR) AC [Física]
sin. CA; courant alternatif
(CA) AC; CA; corrent altern
(ES) AC; CA; corriente alterna
(EN) AC; alternating current
Corrent elèctric que inverteix periòdicament el sentit del seu moviment.
(FR) accalmie du vent [Ciències de la Terra]
(CA) recalmó m
(ES) amaine del viento
(EN) wind lull
Disminució brusca del vent.
(FR) accélérateur [Economia i organització d'empreses]
(CA) accelerador; coeficient d'acceleració; efecte d'accelerador m
(ES) coeficiente de aceleración; efecto acelerador
(EN) acceleration principle; accelerator effect; accelerator theory
(FR) accélerateur [Energies]
sin. pompe de circulation
(CA) bomba de circulació f
(ES) bomba de circulación
(EN) circulating pump; circulation pump
Bomba emprada en els sistemes d'escalfament d'aigua amb captadors solars que no funcionen per termocirculació a fi de fer circular el termòfor pel circuit primari.
(FR) accélérateur Cockcroft-Walton [Física]
(CA) accelerador de Cockcroft-Walton
(ES) acelerador Cockcroft-Walton
(EN) Cockcroft-Walton accelerator
Accelerador de partícules carregades positivament que utilitza un multiplicador de tensió per a establir la diferència de potencial electroestàtic necessària per a aconseguir-ne l'acceleració.
(FR) accélérateur de collisions [Física]
sin. collisionneur
(CA) col·lisionador n m
(ES) colisionador
(EN) collider; colliding-beam accelerator
Accelerador de partícules en què es fan col·lidir frontalment dos feixos de partícules de manera que es disposa de molta energia i es possibilita la creació de moltes partícules o de partícules de massa molt gran.
(FR) accélérateur de particules [Física]
(CA) accelerador de partícules
(ES) acelerador de partículas
(EN) particle accelerator
Aparell que permet accelerar partícules subatòmiques carregades elèctricament utilitzant camps electromagnètics amb la finalitat d'estudiar els efectes de les col·lisions violentes amb altres partícules o nuclis.
(FR) accélérateur de Van de Graaff [Física]
(CA) accelerador de Van de Graaff
(ES) acelerador de Van de Graaff
(EN) van de Graaff accelerator
Aparell que permet accelerar partícules subatòmiques carregades elèctricament utilitzant camps electromagnètics amb la finalitat d'estudiar els efectes de les col·lisions violentes amb altres partícules o nuclis.
(FR) accélérateur électrostatique [Física]
(CA) accelerador electroestàtic
(ES) acelerador electrostático
(EN) electrostatic accelerator
Accelerador de partícules l'acceleració de les quals s'aconsegueix utilitzant una diferència de potencial electroestàtic.
(FR) accélérateur linéaire [Física]
sin. LINAC
(CA) accelerador lineal; línac
(ES) acelerador lineal; LINAC
(EN) linac; linear accelerator
Accelerador de partícules en el qual les partícules segueixen una trajectòria rectilínia i l'acceleració s'aconsegueix per l'acció sincronitzada de camps elèctrics d'alta freqüència.
(FR) accélération [Enginyeria mecànica]
(CA) acceleració f
(ES) aceleración
(EN) acceleration
(FR) accélération [Enginyeria aeronàutica:Fonaments físics]
(CA) acceleració f
(ES) aceleración
(EN) acceleration
Magnitud vectorial que indica la variació de la velocitat per unitat de temps.
Nota: La unitat de l'acceleració és el m/s^2.