Llistat alfabètic

S'han trobat 1275 resultats.

(EN) barotropic atmosphere [Ciències de la Terra]
(CA) atmosfera barotròpica f
(ES) atmósfera barotrópica
(FR) atmosphère barotrope
Atmosfera en la qual es produeix barotropia.
(EN) barotropic model [Ciències de la Terra]
(CA) model barotròpic m
(ES) modelo barotrópico
(FR) modèle barotrope
Model d'atmosfera barotròpica emprat en la predicció numèrica del temps.
(EN) barotropic wave [Ciències de la Terra]
(CA) ona barotròpica f
(ES) onda barotrópica
Ona que s'origina en una atmosfera barotròpica.
(EN) barotropy [Ciències de la Terra]
(CA) barotropia f
(ES) barotropía
Estat d'un fluid en el qual les superfícies de densitat o temperatura constant coincideixen amb les superfícies de pressió constant.
(EN) barrel [Física]
(CA) barril n m
(ES) barril
(FR) baril
Unitat de mesura de volum equivalent a 158,987 3 dm3, utilitzada sobretot als Estats Units, especialment en la indústria del petroli.
(EN) barrel [Física]
(CA) barril n m
(ES) barril
(FR) baril
bbl
Unitat anglosaxona de mesura de volum, d'un valor aproximat de 141,60 dm3, que pot variar segons els usos.
(EN) barrel distortion [Ciències de la visió]
sin. barrel-shaped distortion
(CA) distorsió de barril f; distorsió de barrilet
(ES) distorsión de barril; distorsión de barrilete; distorsión en barrilete
(FR) distorsion en barillet
(EN) barrel-shaped distortion [Ciències de la visió]
sin. barrel distortion
(CA) distorsió de barril f; distorsió de barrilet
(ES) distorsión de barril; distorsión de barrilete; distorsión en barrilete
(FR) distorsion en barillet
(EN) barrier [Economia i organització d'empreses]
sin. impediment; obstacle
(CA) trava f
(ES) obstáculo
(FR) entrave
(EN) barrier beach [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) platja barrera f
(ES) playa barrera
(EN) barrier breaching [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) trencament de platja barrera m
(ES) rotura de playa barrera
(EN) barrier island [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) illa barrera m
(ES) isla barrera
(EN) barrier rollover [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) gir de platja barrera m
(ES) giro de playa barrera
(EN) barriers to imitation [Economia i organització d'empreses]
sin. mechanisms of isolation
(CA) barreres a la imitació f pl; mecanismes d'aïllament
(ES) barreras a la imitación; mecanismos de aislamiento
(FR) barrières à l'imitation
(EN) Barro-Ricardo equivalence [Economia i organització d'empreses]
(CA) equivalència de Barro-Ricardo f
(ES) equivalencia de Barro-Ricardo
(FR) équivalence de Barro-Ricardo
(EN) barter [Economia i organització d'empreses]
sin. exchange
(CA) bescanvi m; troc
(ES) trueque
(FR) échange
(EN) Barton reaction [Enginyeria química]
(CA) reacció de Barton f
(ES) reacción de Barton
(EN) barycentre [Matemàtiques i estadística]
(CA) baricentre m; punt bisector
(ES) baricentro
(FR) barycentre; point médian
(EN) barycentric coordinates [Matemàtiques i estadística]
(CA) coordenades baricèntriques f pl
(ES) coordenadas baricéntricas
(FR) coordonnées barycentriques
(EN) barye [Física]
sin. microbar
(CA) baria n f; microbar
(ES) baria; microbar
(FR) barye; microbar
Unitat de mesura de pressió en el sistema cegesimal, equivalent a la força d'1 dina per centímetre quadrat.