Llistat alfabètic

S'han trobat 534 resultats.

(FR) balance de Cavendish [Física]
(CA) balança de Cavendish n f
(ES) balanza de Cavendish
(EN) Cavendish balance
Balança de torsió que permet mesurar la força gravitatòria exercida per dues masses, a partir de la deformació per torsió d'un fil metàl·lic.
(FR) balance de courant [Física]
(CA) balança de corrent n f
(ES) balanza de corriente
(EN) current balance
Instrument emprat per a mesurar intensitats de corrent elèctric a partir de la força que exerceixen entre si dos fils conductors.
(FR) balance de Curie [Física]
(CA) balança aperiòdica; balança de Curie n f
(ES) balanza aperiódica; balanza de Curie
(EN) Curie balance
Balança que duu sota els plats uns amortidors formats per un cilindre ple d'aire amb un èmbol que es pot moure a dins, el qual, en amortir les oscil·lacions, permet fer lectures més ràpides.
(FR) balance de Mohr [Física]
(CA) balança de Mohr n f
(ES) balanza de Mohr
(EN) Mohr's balance
Instrument per a determinar amb precisió la densitat dels líquids, basat en la mesura de l'empenyiment hidroestàtic exercit sobre un cos de referència completament submergit en aquest líquid.
(FR) balance de Roberval [Física]
(CA) balança de Roberval n f
(ES) balanza de Roberval
(EN) Roberval balance
Balança de braços iguals en la qual els plats, en lloc de penjar dels extrems del canastró, reposen sobre dues tiges per damunt seu, la qual cosa facilita la manipulació de pesos i objectes.
(FR) balance de torsion [Física]
(CA) balança de torsió n f
(ES) balanza de torsión
(EN) torsion balance
Balança utilitzada per a mesurar forces mitjançant la igualació amb el parell de forces que apareix en un fil, un sistema de molles o una cinta metàl·lica sotmesa a torsió.
(FR) balance des capitaux [Economia i organització d'empreses]
(CA) balança financera f
(ES) balanza financiera
(EN) capital account balance
Component de la balança de pagaments que recull els conceptes que a Espanya, amb anterioritat a l'adaptació al cinquè manual de l'FMI, estaven agrupats a la balança de capital; és a dir, les inversions, préstecs i dipòsits d'Espanya a l'exterior i de l'exterior a Espanya, més les variacions de les reserves de divises.
(FR) balance des capitaux [Economia i organització d'empreses]
(CA) balança de capital f
(ES) balanza de capital
(EN) balance of payments on capital account
Component de la balança de pagaments que recull les transferències de capital i l'alienació o adquisició d'actius immaterials no produïts, com patents, drets d'autor, etc.
(FR) balance des paiements [Economia i organització d'empreses]
(CA) balança de pagaments f
(ES) balanza de pagos
(EN) balance of payments; balance of payments account
Instrument comptable que recull les transaccions realitzades entre un país i la resta del món durant un any. Es compon de diverses subbalances: a) balança comercial (importacions i exportacions de mercaderies); b) balança de serveis (transports, assegurances, turisme, renda d'inversions, royalties, etc.), c) balança de transferències corrents (remeses d'immigrants, donacions, etc.) -totes tres s'agrupen en la balança per compte corrent-, d) balança de capital a llarg termini (inversions i préstecs privats o públics) -constitueix la balança de capital pròpiament dita -i e) balança de capital a curt termini (moviments monetaris i compensatoris); finalment, el tancament de la balança de pagaments reflectirà un excedent o una insuficiència de divises, que es recull en el compte reserves de divises.
(FR) balance des revenus [Economia i organització d'empreses]
(CA) balança de rendes f
(ES) balanza de rentas
(EN) income balance
Component de la balança per compte corrent que recull les entrades i sortides d'un país en concepte de rendiments d'inversions públiques i privades.
(FR) balance des servicies [Economia i organització d'empreses]
(CA) balança de serveis f
(ES) balanza de servicios
(EN) balance of invisible trade; balance of services
Component de la balança per compte corrent que registra les exportacions i importacions de serveis, com transports, assegurances, turisme, royalties, etc.
(FR) balance des virements courants [Economia i organització d'empreses]
(CA) balança de transferències corrents f
(ES) balanza de transferencias de corrientes
(EN) balance of current transfers
Component de la balança per compte corrent que registra els moviments monetaris internacionals sense contrapartida (remeses d'immigrants, donacions, etc.). Abans de l'adaptació al cinquè manual de la metodologia de la balança de pagaments de l'FMI, també recollia les transferències de capital destinades al finançament d'inversions i obres públiques. Actualment, aquestes anotacions han passat a denominar-se balança de capital.
(FR) balance fiscale [Economia i organització d'empreses]
(CA) balança fiscal f
(ES) balanza fiscal
(EN) fiscal balance
Taula comptable que quantifica les relacions econòmiques de tipus ingressos i despeses pressupostàries entre dues àrees, i que, per exemple, permet valorar la diferència entre els fluxos monetaris que Catalunya rep, procedents de l'Estat espanyol (el sistema de Seguretat Social i els organismes administratius autònoms) i allò que Catalunya aporta en forma de pagament d'impostos i cotitzacions, un dèficit persistent a la balança fiscal catalana envers la resta de l'Estat espanyol. Hi ha, doncs, una sortida neta sense contrapartida, que es xifra en un 10-12% del PIB català.
(FR) balance hydrostatique [Física]
(CA) balança hidroestàtica n f
(ES) balanza hidrostática
(EN) hydrostatic balance
Balança el funcionament de la qual es basa en el principi d'Arquimedes utilitzada per a determinar la densitat de sòlids.
(FR) balance par compte courant [Economia i organització d'empreses]
(CA) balança per compte corrent f
(ES) balanza por cuenta corriente
(EN) balance of payments on current account; balance on current account; current account balance
Component de la balança de pagaments que recull la suma de la balança comercial, la balança de serveis, la balança de rendes i la balança de transferències corrents.
(FR) balayer [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. scanner
(CA) escanejar v tr
(ES) escanear
(EN) scan, to
(FR) balise de piste [Enginyeria aeronàutica:Aeroports]
sin. feu de piste
(CA) llum de pista m
(ES) luz de pista
(EN) runway edge light; runway light
(FR) balise lumineuse d'approche [Enginyeria aeronàutica:Aeroports]
sin. feu d'approche
(CA) llum d'aproximació m
(ES) luz de aproximación
(EN) approach light
(FR) balistique [Física]
(CA) balística n f
(ES) balística
(EN) ballistics
Ciència que estudia el moviment dels projectils i les causes i condicions que el determinen.
(FR) balle [Enginyeria tèxtil]
(CA) bala f
(ES) bala
(EN) bale
(DE) Ballen
Fardell d'una mercaderia premsada i lligada amb fleixos o filferros, que sol prendre una forma prismàtico-rectangular.