Llistat alfabètic

S'han trobat 534 resultats.

(FR) base exportatrice [Economia i organització d'empreses]
(CA) base exportadora f; teoria de la base econòmica; teoria de la base exportadora
(ES) base exportadora; teoría de la base económica; teoría de la base exportadora
(EN) export base model
(FR) base géographique f [Geomàtica]
(CA) base cartogràfica; base geogràfica f
(ES) base geográfica f
(EN) base map; digital land base; digital map database; GIS base layer; land base
(IT) mappa base digitale
Base definida en funció de les necessitats particulars d'una organització que serveix de referència comuna a un grup d'usuaris, la qual constitueix el fonament necessari per a la instal·lació d'un sistema d'informació geogràfica.
(FR) base imposable [Economia i organització d'empreses]
(CA) base imposable f
(ES) base imponible
(EN) taxable base
Quantificació i valoració en unitats monetàries o en altres mesuresdel fet imposable d'un impost, d'acord amb els mecanismes d'estimació que la llei que regula cada tribut estableix. En alguns impostos, l'aplicació de les conseqüents reduccions a la base imposanerals, la determinació de la base es realitza ble determina la base liquidable. En termes geper dos mètodes: a) un mètode d'estimació directa, basat en la documentació i el càlcul comptable, atesa una declaració voluntària del contribuent, i un seguit de mecanismes d'inspecció i sanció; i b) un mètode d'estimació objectiva o indirecta, basat en la utilització d'indexs.
(FR) base mobile [Enginyeria industrial]
(CA) base mòbil f
(ES) base móvil
(EN) movable base
Base que permet el desplaçament del robot industrial.
(FR) base monétaire [Economia i organització d'empreses]
(CA) base monetària f
(ES) base monetaria
(EN) monetary base
Agregat monetari constituït per l'efectiu en mans del públic (M1) més les reserves o actius de caixa (efectiu i dipòsits de la banca comercial i de les caixes d'estalvi al banc central).
(FR) base moyenne [Matemàtiques i estadística]
(CA) base mitjana f
(ES) base media
(EN) middle basis
(FR) base opérationnelle [Economia i organització d'empreses]
(CA) base operativa f; nucli d'operacions
(ES) base operativa; núcleo de operaciones
(EN) operative core
(FR) base orthogonale [Matemàtiques i estadística]
(CA) base ortogonal f
(ES) base ortogonal
(EN) orthogonal basis
(FR) base orthonormée [Matemàtiques i estadística]
(CA) base ortonormal f
(ES) base ortonormal
(EN) orthonormal basis
(FR) base rétrograde [Matemàtiques i estadística]
(CA) base retrògrada f
(ES) base retrógrada
(EN) retrograde basis
(FR) bases échangeables [Ciències de la Terra]
(CA) bases intercanviables f pl
(ES) bases intercambiables
(EN) exchangeable bases
(FR) basiphile [Ciències de la Terra]
(CA) basòfil -a adj
(ES) basófilo
(EN) basophilic
Que té preferència a habitar sobre un substrat bàsic.
(FR) basique [Ciències de la Terra]
(CA) bàsic -a adj
(ES) básico
(EN) basic
Dit dels minerals en què la proporció d'òxids metàl·lics presents passa del 50%.
(FR) basique [Ciències de la Terra]
(CA) bàsic -a adj
(ES) básico
(EN) basic
Dit de les roques ígnies en les quals la proporció de sílice resta compresa entre el 40 i el 50%.
(FR) basse pression [Física]
sin. cyclone; dépression; zone de basse pression
(CA) baixa; cicló; depressió atmosfèrica
(ES) baja; ciclón; depresión atmosférica
(EN) cyclone; depression; low; low-pressure area
Regió de l'atmosfera terrestre en què la pressió atmosfèrica és més baixa que a les àrees que l'envolten i en què generalment s'estableix, en el pla horitzontal, una circulació de l'aire en sentit antihorari a l'hemisferi nord i en sentit horari a l'hemisferi sud, a causa de la força de Coriolis.
(FR) bassin solaire [Energies]
sin. étang solaire
(CA) estany solar m
(ES) embalse solar; estanque solar
(EN) solar pond; solar pool
Estany d'aigua salada que actua com a captador solar i com a acumulador de calor i que es caracteritza per l'estratificació de l'aigua en capes estables d'un grau de densitat creixent en direcció al fons, la qual cosa anul·la o redueix la convecció entre l'aigua del fons i la superficial i fa que les capes inferiors s'escalfin en rebre la radiació solar i que les superiors actuïn com a aïllament tèrmic.
(FR) bassin versant [Ciències de la Terra]
(CA) conca f
(ES) cuenca
(EN) basin; catchment area
Depressió d'origen estructural entre muntanyes.
(FR) bataille [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) baralla f
(ES) guerra de injurias; pelea
(EN) flamewar
(FR) bathymétrie f [Geomàtica]
(CA) batimetria f
(ES) batimetría f
(EN) bathymetry
(IT) batimetria
Mesura de les profunditats marines a fi de determinar la topografia del fons marí.
(FR) btonnet [Ciències de la visió]
(CA) bastó; bastonet m
(ES) bastón; bastoncillo
(EN) rod; rod cell