Llistat alfabètic

S'han trobat 2005 resultats.

(FR) capacité maximale de rétention [Ciències de la Terra]
(CA) capacitat de retenció màxima f
(ES) capacidad máxima de retención
(EN) maximum water-holding capacity
Quantitat d'aigua retinguda per una capa prima de sòl en equilibri amb una capa freàtica d'aigua el nivell de la qual arriba just al límit inferior de la primera.
(FR) capacité normale de production [Economia i organització d'empreses]
(CA) capacitat normal de producció f
(ES) capacidad normal de producción
(EN) normal production capacity
Quantitat mitjana de producte possible de produir i vendre, en mitjana, al llarg del cicle econòmic.
(FR) capacité normative [Economia i organització d'empreses]
(CA) capacitat normativa f
(ES) capacidad normativa
Facultat de regular els aspectes clau del tribut, com el contribuent, la base imposable, el tipus impositiu i les deduccions. Pot ser plena (cas dels tributs propis) o estar circumscrita només a alguns elements de l'impost (cas, normalment, dels tributs compartits).
(FR) capacité practique de production [Economia i organització d'empreses]
(CA) capacitat pràctica de producció f
(ES) capacidad práctica de producción
(EN) practical production capacity
Quantitat de producte realment possible de produir de manera estable durant un període de temps llarg. Sol ser inferior a la capacitat teòrica de producció.
(FR) capacité résiduelle [Energies]
(CA) capacitat residual f
(ES) capacidad residual
(EN) residual capacity
Capacitat d'un acumulador elèctric que no s'ha d'utilitzar si se'l vol conservar en bones condicions.
(FR) capacité tampon [Ciències de la Terra]
sin. pouvoir tampon
(CA) capacitat d'amortiment f; poder amortidor
(ES) capacidad tampón; poder tampón
(EN) buffer power; buffering capacity
(FR) capacité thermique [Energies]
sin. capacité calorifique
(CA) capacitat tèrmica f
(ES) capacidad calorífica
(EN) calorific capacity; heat capacity
Quantitat de calor necessària per augmentar en un grau la temperatura d'un cos.
(FR) capacité thermique [Física]
(CA) capacitat tèrmica n f
(ES) capacidad térmica
(EN) thermal capacity
Quantitat de calor necessària per a canviar la temperatura d'un cos o d'un sistema en un valor determinat.
(FR) capacité utile [Energies]
(CA) capacitat útil f
(ES) capacidad útil
(EN) service output
Capacitat d'un acumulador elèctric que pot ser descarregada abans d'arribar a la seva capacitat residual.
(FR) capcité d'un processus [Economia i organització d'empreses]
(CA) capacitat d'un procés f
(ES) capacidad de proceso
(EN) process capacity
Mesura del risc de fabricació de peces defectuoses en un procés. Es pot classificar en alta, mitjana o baixa, mitjançant diferents mètodes. Un d'aquests mètodes és l'índex relatiu de precisió (IRP), que es calcula com el quocient entre el camp de toleràncies i la mitjana dels rangs de les mostres obtingudes per a l'estudi del procés. El camp de toleràncies és la diferència entre el límit de tolerància superior (LTS) i el límit de tolerància inferior (LTI) establert per a la mesura desitjada o fita nominal del disseny de l'article a fabricar. En la fabricació, el camp definit pels límits de variació de les mesures de la peça (límit de variació superior (LVS) i inferior (LVI) hauria de ser inferior al camp de toleràncies. Es a dir: LTS > LVS > LVI > LTI. Si el camp de variació minva, el procés serà més precís i, a mesura que el camp de variació augmenta, també s'incrementen els rangs i el rang mitjà, per la qual cosa disminuiran l'IRP i la precisió del procés, i creixerà el risc de fabricar peces defectuoses.
(FR) capillarité [Ciències de la Terra]
(CA) capil·laritat f
(ES) capilaridad
(EN) capillarity
Cadascun dels fenòmens consistents a deixar de ser horitzontal la superfície lliure d'un líquid en contacte amb una paret sòlida.
(FR) capillarité [Enginyeria mecànica]
(CA) capil·laritat f
(ES) capilaridad
(EN) capillarity
(FR) capillarité [Física]
(CA) capil·laritat n f
(ES) capilaridad
(EN) capillarity
Conjunt de fenòmens relacionats amb la tensió superficial dels líquids i les forces intermoleculars d'adhesió entre el líquid i les parets sòlides amb les quals està en contacte.
(FR) capillatus [Ciències de la Terra]
(CA) capillatus adj
(ES) capillatus
(EN) capillatus
Dit de l'espècie de núvol del gènere cumulonimbus les formes estriades del qual constitueixen al cim la figura d'una enclusa o d'una cabellera extensa.
(FR) capital [Economia i organització d'empreses]
(CA) capital m; capital social
(ES) capital; capital social
(EN) capital; capital stock; registered capital; share capital
(FR) capital [Economia i organització d'empreses]
(CA) capital m
(ES) capital
(EN) capital
(FR) capital assuré [Economia i organització d'empreses]
(CA) capital assegurat m
(ES) capital asegurado
(EN) insured capital; sum insured
Valor atribuït per l'assegurat o acceptant de l'assegurança als béns coberts per la pòlissa. Aquest import és la quantitat màxima que està obligat a pagar l'assegurador en cas de sinistre.
(FR) capital émis [Economia i organització d'empreses]
(CA) capital escripturat m
(ES) capital escriturado
(EN) authorised capital
Capital que consta oficialment en escriptura com a aportació dels accionistes, tant si és desembossat totalment com parcialment.
(FR) capital humain [Economia i organització d'empreses]
(CA) capital humà m
(ES) capital humano
(EN) human capital
Conjunt d'habilitats, capacitats i coneixements que permeten a una persona d'obtenir una renda. El capital humà a disposició d'una empresa, un país o un territori és l'agregació dels capitals humans dels seus treballadors, en la mesura que estigui relacionat amb la seva activitat productiva específica. Ara bé, el fruit del capital humà és el resultat de l'organització de les institucions. En un sentit estàtic, es pot dir que el capital humà d'un país és el conjunt de competències de les persones, utilitzable en funció de les necessitats de les seves organitzacions. Pel que fa la previsió de les necessitats, s'entén com el conjunt de competències potencials de la població, per posicionar el sistema de producció regional en la direcció de la competitivitat. Aquest darrer sentit inclou tot el conjunt de persones que directament o indirectament estan involucrades a millorar el funcionament del sistema productiu. En sanitat, el capital humà pot incrementar-se amb el consum/inversió en assistència sanitària i educació, de manera que es millora la productivitat de l'individu.
(FR) capital libéré [Economia i organització d'empreses]
(CA) capital desembossat m
(ES) capital desembolsado
(EN) paid-up capital
Part del capital escripturat efectivament ingressat pels accionistes a la caixa de la societat. A Espanya s'exigeix un mínim del 25%, i la resta pot quedar pendent que la societat demani un dividend passiu.