Llistat alfabètic

S'han trobat 2067 resultats.

(ES) déficit comercial [Economia i organització d'empreses]
(CA) dèficit comercial m
(EN) trade deficit
(FR) déficit commercial
(ES) déficit de escorrentía [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) dèficit d'escolament m
(EN) runoff deficit
(ES) déficit de saturación [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) dèficit d'humitat; dèficit de saturació m
(EN) saturation deficit
(ES) déficit hídrico [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) dèficit hídric m
(EN) water deficit
(ES) déficit presupuestario [Economia i organització d'empreses]
(CA) dèficit pressupostari m
(EN) budget deficit
(FR) déficit budgétaire
(ES) déficit tecnológico [Economia i organització d'empreses]
(CA) dèficit tecnològic m
(EN) technology deficit
(FR) déficit technologique
(ES) definición [Matemàtiques i estadística]
(CA) definició f
(EN) definition
(FR) définition
(ES) definición [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) definició f
(EN) definition
(ES) definición del producto [Enginyeria industrial]
(CA) definició del producte f
(EN) product definition
(DE) Produktbeschreibung
(ES) definición del puesto de trabajo [Economia i organització d'empreses]
(CA) definició de lloc f
(EN) job definition
(FR) définition de poste
(ES) definición recursiva [Matemàtiques i estadística]
(CA) definició recursiva f
(EN) recursive definition
(FR) définition récursive
(ES) definida negativa [Matemàtiques i estadística]
(CA) definit -ida negatiu -iva adj
(EN) negative definite
(FR) définie negative
(ES) definida positiva [Matemàtiques i estadística]
(CA) definit -ida positiu -iva adj
(EN) positive definite
(FR) définie positive
(ES) definir [Matemàtiques i estadística]
(CA) definir v tr
(EN) define
(ES) deflación [Ciències de la Terra]
(CA) deflació f
(EN) deflation
(FR) déflation
Acció de transport efectuada pel vent, que arrossega les partícules fines no aglomerades que formen el sòl i les acumula en depressions allunyades.
(ES) deflación [Economia i organització d'empreses]
(CA) deflació f
(EN) deflation
(FR) déflation
(ES) deflactar [Economia i organització d'empreses]
(CA) deflactar v tr
(EN) deflate
(FR) déflate
(ES) deflactor del PNB [Economia i organització d'empreses]
(CA) deflactor del PNB m
(EN) GNP deflator
(FR) déflateur du PNB
(ES) deflectógrafo Lacroix [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) deflectògraf Lacroix m
(EN) Lacroix deflectograph
(ES) deflectómetro de impacto [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) deflectòmetre d'impacte m
(EN) falling weight deflectometer