Llistat alfabètic

S'han trobat 2067 resultats.

(ES) diversidad [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) diversitat f
(EN) diversity
(ES) diversidad biológica [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. biodiversidad
(CA) biodiversitat f; diversitat biològica
(EN) biodiversity; biological diversity
(ES) diversidad biológica [Economia i organització d'empreses]
sin. biodiversidad
(CA) biodiversitat f; diversitat biològica
(EN) biodiversity; biological diversity
(FR) biodiversité
(ES) diversidad cultural [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) diversitat cultural f
(ES) diversidad de frecuencia [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) diversitat de freqüència f
(EN) frequency diversity
(ES) diversidad de polarización [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) diversitat de polarització f
(EN) polarization diversity
(ES) diversidad espacial [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) diversitat espacial f
(EN) space diversity
(ES) diversidad temporal [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) diversitat temporal f
(EN) time diversity
(ES) diversificación [Economia i organització d'empreses]
(CA) diversificació f
(EN) diversification
(FR) diversification
(ES) diversificación conlgomerada [Economia i organització d'empreses]
sin. diversificación no relacionafa
(CA) diversificació conglomerada f; diversificació no relacionada
(EN) conglomerate diversification; unrelated diversification
(FR) diversification non associée
(ES) diversificación horizontal [Economia i organització d'empreses]
(CA) diversificació horitzontal f
(EN) horizontal diversification
(FR) diversification horizontale
(ES) diversificación no relacionafa [Economia i organització d'empreses]
sin. diversificación conlgomerada
(CA) diversificació conglomerada f; diversificació no relacionada
(EN) conglomerate diversification; unrelated diversification
(FR) diversification non associée
(ES) diversificación relacionada [Economia i organització d'empreses]
(CA) diversificació relacionada f
(EN) related diversification
(FR) diversification associée
(ES) dividendo [Matemàtiques i estadística]
(CA) dividend m
(EN) dividend
(FR) dividende
(ES) dividendo activo [Economia i organització d'empreses]
(CA) dividend m; dividend actiu
(EN) dividend
(FR) dividende actif
(ES) dividendo pasivo [Economia i organització d'empreses]
(CA) dividend passiu m
(EN) capital call
(FR) dividende passif
(ES) dividir [Matemàtiques i estadística]
(CA) dividir v tr
(EN) divide, to
(FR) diviser
(ES) divisa [Economia i organització d'empreses]
(CA) divisa f
(EN) foreign currency
(FR) devise
(ES) divisa a plazo [Economia i organització d'empreses]
(CA) divisa a termini f
(EN) foreign exchange futures; forward currency
(ES) divisa al contado [Economia i organització d'empreses]
(CA) divisa al comptat f
(EN) spot exchange