Llistat alfabètic

S'han trobat 2067 resultats.

(ES) divisor de potencia de 3 dB [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) divisor de potència de 3 dB m
(EN) 3 dB power divider
(ES) divisor de potencia de Wilkinson [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) divisor de potència de Wilkinson m
(EN) Wilkinson power divider
(ES) divisor de potencia resistivo [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) divisor de potència resistiu m
(EN) resistive power divider
(ES) divisor de potencia simétrico [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) divisor de potència simètric m
(EN) balanced power divider
(ES) divisor de tensión [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) divisor de tensió m
(EN) voltage divider
(ES) divisoria de aguas [Ciències de la Terra]
(CA) divisòria d'aigües f
(EN) watershed
(FR) ligne de partage des aux
Línia que separa dues conques hidrogràfiques contigües i a partir de la qual divergeixen les aigües.
(ES) divisoria de aguas [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) divisòria d'aigües f
(EN) water divide
(ES) divisoria de propiedad [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) divisòria de propietat f
(ES) DivX [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) DivX m
(EN) DivX
(ES) DLA [Física]
sin. agregación limitada por difusión
(CA) agregació limitada per difusió; DLA
(EN) diffusion-limited aggregation; DLA
(FR) agrégation limitée par diffusion; DLA
Procés mitjançant el qual diverses partícules que es difonen erràticament sotmeses a moviment brownià queden unides entre si quan col·lideixen.
(ES) DLL [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. lazo cerrado del retardo
(CA) DLL [sigla]; llaç tancat del retard m
(EN) delay lock loop; DLL [sigla]
(ES) DMA [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. acceso directo a memoria
(CA) accés directe a memòria m; DMA [sigla]
(EN) direct memory access; DMA [sigla]
(ES) DMFC [Enginyeria industrial:Tecnologia de l'hidrogen]
sin. pila de combustible directa de metanol
(CA) DMFC; pila de combustible directa de metanol
(EN) direct-methanol fuel cell; DMFC
(ES) DNC [sigla] [Enginyeria industrial]
sin. control numérico directo
(CA) control numèric directe m; DNC [sigla]
(EN) direct numerical control; DNC [sigla]
(FR) CND [sigla]; commande numérique directe
Control numèric en què el programa de tasca i la seva execució en el temps són determinats per un ordinador en comunicació directa amb la màquina controlada.
Nota: El control numèric directe s'exerceix, generalment, sobre un conjunt de màquines amb control numèric per ordinador comunicades directament amb l'ordinador encarregat de la distribució dels programes de tasca respectius.
(ES) DNS [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. servidor de nombres de dominio
(CA) DNS [sigla]; servidor de noms de domini m
(EN) DNS [sigla]; domain name server
(ES) DNS [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. sistema de nombres de dominio
(CA) DNS [sigla]; sistema de noms de domini m
(EN) DNS [sigla]; domain name system
(ES) doblado de frecuencia [Enginyeria química]
(CA) doblament de freqüència m
(EN) frequency doubling
(ES) doblador de frecuencia [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) doblador de freqüència m
(EN) frequency doubler
(ES) doblaje [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) doblatge m
Element pla, a manera de paret, d'envà, de fals sostre o de full exterior d'una façana ventilada, que es disposa en paral·lel al preexistent per tal de millorar les seves característiques d'aïllament tèrmic o acústic, protegir-lo contra el foc, etc.
(ES) doble acristalamiento [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) doble envidrament m
Conjunt de dos vidres disposats en paral·lel separats per una cambra estanca a l'aire que es col·loca a les portes i finestres exteriors per tal de reduir la transmissió tèrmica o acústica.