Llistat alfabètic

S'han trobat 1789 resultats.

(EN) dead-end track [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) cul-de-sac m
(ES) fondo de saco
(EN) deadlock [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. deadly embrace
(CA) interbloqueig m
(ES) interbloqueo; punto muerto
(FR) étreinte fatale; impasse; interblocage; verrou mortel
Situació que es produeix quan en un conjunt de processos o tasques cap d'ells no pot continuar l'execució perquè cadascun està esperant un recurs en possessió de qualsevol dels altres processos o tasques del conjunt.
(EN) deadly embrace [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. deadlock
(CA) interbloqueig m
(ES) interbloqueo; punto muerto
(FR) étreinte fatale; impasse; interblocage; verrou mortel
Situació que es produeix quan en un conjunt de processos o tasques cap d'ells no pot continuar l'execució perquè cadascun està esperant un recurs en possessió de qualsevol dels altres processos o tasques del conjunt.
(EN) deadman [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) mort m
(ES) muerto
(EN) dealer [Economia i organització d'empreses]
sin. operator
(CA) dealer; operador -a m i f; operador -a financer -a
(ES) operador; operador financiero
(FR) opérateur
(EN) Dean parameter [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) paràmetre de Dean m
(ES) parámetro de Dean
(EN) death duties [Economia i organització d'empreses]
sin. inheritance tax
(CA) impost sobre l'herència m; impost sobre successions i donacions
(ES) impuesto sobre sucesiones y donaciones
(FR) impôt sur les successions
(EN) death rate [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. mortality rate
(CA) índex de mortalitat m
(ES) índice de mortalidad
(EN) Deb method [Ciències de la Terra]
(CA) mètode de Deb m
(ES) método de Deb
(FR) méthode de Deb
(EN) debasement of coinage [Economia i organització d'empreses]
(CA) adulteració de la moneda f; enviliment de la moneda
(ES) adulteración de la moneda
(FR) adultération de la monnaire
(EN) debenture [Economia i organització d'empreses]
sin. debt securities
(CA) emprèsit m
(ES) emprésito
(FR) emprunt
(EN) debenture [Economia i organització d'empreses]
sin. bond; note
(CA) obligació f
(ES) obligación
(FR) obligation
(EN) debit [Economia i organització d'empreses]
sin. carrying charge; charge
(CA) càrrec m
(ES) cargo
(FR) charge
Qualsevol anotació (anotació en compte) o entrada al deure d'un compte.
(EN) debit [Economia i organització d'empreses]
sin. charge
(CA) carregar v tr; debitar
(ES) cargar
(FR) débiter
(EN) debit [Economia i organització d'empreses]
sin. debit side; dr.
(CA) deure m
(ES) debe
(FR) débit
(EN) debit side [Economia i organització d'empreses]
sin. debit; dr.
(CA) deure m
(ES) debe
(FR) débit
(EN) debris fan [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) con de dejecció m
(ES) cono de deyección
(EN) debris flow [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) corrent d'arrossegalls m
(ES) corriente de derrubios
(EN) debt [Economia i organització d'empreses]
(CA) deute m
(ES) deuda
(FR) dette
(EN) debt burden [Economia i organització d'empreses]
sin. debt sevice
(CA) càrrega del deute; servei del deute m
(ES) carga de la deuda; servicio de la deuda
(FR) charge de la dette