Llistat alfabètic

S'han trobat 1789 resultats.

(EN) DTA [sigla] [Ciències de la Terra]
sin. differential thermal analysis
(CA) anàlisi tèrmica diferencial f; ATD [sigla]
(ES) análisis térmico diferencial; ATD [sigla]
(FR) analyse thermique différentielle; ATD [sigla]
Mètode d'anàlisi i d'investigació físico-química que consisteix a determinar amb precisió, de manera contínua, les diferències de temperatura entre una substància patró i una petita mostra del producte a estudiar.
(EN) DTA [Física]
sin. differential thermal analysis
(CA) anàlisi tèrmica diferencial; DTA
(ES) análisis térmico diferencial; DTA
(FR) analyse thermique différentielle; ATD
Anàlisi tèrmica en què s'enregistren les diferències de temperatura entre una mostra d'un material i una mostra de referència quan ambdues se sotmeten a processos d'escalfament idèntics.
(EN) DTD [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) DTD m
(ES) DTD
(EN) DTE [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. data terminal equipment
(CA) DTE [sigla]; equip terminal de dades m
(ES) DTE [sigla]; equipo terminal de datos
(EN) DTM [sigla] [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. digital terrain model
(CA) MDT [sigla]; model digital del terreny m
(ES) MDT [sigla]; modelo digital del terreno
(EN) DTM [Geomàtica]
sin. digital terrain model
(CA) model digital del terreny m
(ES) modelo digital del terreno m
(FR) modèle numérique de terrain m;  MNT
(IT) DTM
Model tridimensional que representa, en forma numèrica, el relleu d'una porció del territori.
(EN) DTR [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) DTR m
(ES) DTR
(EN) DTT [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. digital terrestrial television
(CA) TDT [sigla]; televisió digital terrestre f
(ES) TDT [sigla]; televisión digital terrestre
(EN) dual [Matemàtiques i estadística]
(CA) dual adj
(ES) dual
(FR) duel
(EN) dual carriageway road [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) carretera de calçades separades f
(ES) carretera de calzadas separadas
(EN) dual code [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) codi dual m
(ES) código dual
(EN) dual of a vector space [Matemàtiques i estadística]
sin. dual space
(CA) espai dual m
(ES) espacio dual
(FR) espace duel
(EN) dual polyhedron [Matemàtiques i estadística]
(CA) poliedre dual m
(ES) poliedro dual
(FR) polyèdre dual
(EN) dual problem [Matemàtiques i estadística]
(CA) problema dual m
(ES) problema dual
(FR) problème dual
(EN) dual space [Matemàtiques i estadística]
sin. dual of a vector space
(CA) espai dual m
(ES) espacio dual
(FR) espace duel
(EN) dual system [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) sistema dual m
(ES) sistema dual
(EN) dual telephone [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) telèfon dual m
(ES) teléfono dual
(EN) dual theorems [Matemàtiques i estadística]
(CA) teoremes duals m pl
(ES) teoremas duales
(FR) théorèmes en dualité
(EN) dual tone multifrequency dialing [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) marcatge per tons m
(ES) marcación por tonos
(EN) dual-slope A/D converter [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. dual-slope integrating ADC
(CA) convertidor A/D de doble rampa; convertidor analògic-digital de doble rampa m
(ES) convertidor A/D de doble rampa; convertidor analógico-digital de doble rampa