Llistat alfabètic

S'han trobat 1793 resultats.

(EN) Dulong-Petit law [Física]
sin. Dulong and Petit's law
(CA) llei de Dulong i Petit n f; llei de Dulong-Petit
(ES) ley de Dulong y Petit; ley de Dulong-Petit
(FR) loi de Dulong et Petit; loi de Dulong-Petit
(EN) dummy variable [Economia i organització d'empreses]
sin. fictitious variable
(CA) variable fictícia f
(ES) variable ficticia
(FR) variable fictive
(EN) dump [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) abocament m
(ES) vertido
(EN) dumped rockfill [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) escullera vessada f
(ES) escollera vertida
(EN) dumper [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) dúmper; traginadora de trabuc f
(ES) dumper
(EN) dumping [Economia i organització d'empreses]
(CA) dúmping m
(ES) dumping
(FR) dumping
(EN) dumping price [Economia i organització d'empreses]
(CA) preu d'enfonsament m; preu depredatori
(ES) precio de hundimiento; precio depredador
(FR) prix d'enfoncement
(EN) dune [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) duna f
(ES) duna
(EN) dune [Ciències de la Terra]
(CA) duna f
(ES) duna
(FR) dune
Promontori de sorra d'origen eòlic que es forma en llocs àrids i desèrtics o a les platges.
(EN) dune crest [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) cresta de duna f
(ES) cresta de duna
(EN) dune ridge [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. row of dunes
(CA) filera de dunes f
(ES) cordón de dunas
(EN) dune stabilization [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) estabilització de dunes f
(ES) estabilización de dunas
(EN) duobinary pulse [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) impuls duobinari m
(ES) impulso duobinario
(EN) duobinary signaling [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) senyalització duobinària f
(ES) señalización duobinaria
(EN) Duochrome test [Ciències de la visió]
(CA) test Duocrom m
(ES) test Duocrom
(EN) duodecimal [Matemàtiques i estadística]
(CA) duodecimal adj; duodenari -ària
(ES) duodecimal
(FR) duodécimal
(EN) duopoly [Economia i organització d'empreses]
(CA) duopoli m
(ES) duopolio
(FR) duopole
(EN) duopsony [Economia i organització d'empreses]
(CA) duopsoni mm
(ES) duopsonio
(FR) duopsone
(EN) duplex [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. full duplex
(CA) dúplex adj
(ES) bidireccional simultáneo; dúplex
(FR) bidirectionnel simultané; duplex
(EN) duplexer [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) duplexor m
(ES) duplexor