Llistat alfabètic

S'han trobat 912 resultats.

(FR) densité volumique [Física]
(CA) densitat cúbica; densitat volúmica n f
(ES) densidad cúbica; densidad volúmica
(EN) volumetric density
(FR) densitomètre [Física]
(CA) densitòmetre n m
(ES) densitómetro
(EN) densitometer
(FR) densitomètre à membrane [Ciències de la Terra]
(CA) densitòmetre de membrana m
(ES) densitómetro de membrana
(EN) membrane densitometer
(FR) densitométrie [Física]
(CA) densitometria n f
(ES) densitometría
(EN) densitometry
(FR) dents de scie [Economia i organització d'empreses]
(CA) dents de serra f pl
(ES) dientes de sierra
(EN) zigzag diagram
(FR) déontologie [Desenvolupament humà i sostenible] [Economia i organització d'empreses]
(CA) codi de conducta m; codi ètic
(ES) código de conducta; código ético
(EN) code of conduct; code of ethics
(FR) départementalisation [Economia i organització d'empreses]
(CA) departamentalització f
(ES) departamentalización
(EN) departmentalisation
(FR) dépassement de pose [Enginyeria industrial]
(CA) ultrapassament de posa m
(ES) rebasamineto de pose
(EN) pose overshoot
Desviació màxima entre la posa de consigna i la posa atesa quan en el moviment d'aproximació s'ultrapassa la posa de consigna.
(FR) dépégramme [Ciències de la Terra]
(CA) depegrama m
(ES) depegrama
(EN) depegram
Diagrama aerològic que representa la variació del punt de rosada en funció de la pressió atmosfèrica.
(FR) dépendance [Matemàtiques i estadística]
(CA) dependència f
(ES) dependencia
(EN) dependence
(FR) dépense cumulée [Economia i organització d'empreses]
(CA) despesa agregada f
(ES) gasto agregado
(EN) aggregate cost
(FR) dépense publique [Economia i organització d'empreses]
(CA) despesa pública f
(ES) gasto público
(EN) public expenditure
(FR) dépense publique sanitaire [Economia i organització d'empreses]
(CA) despesa pública sanitària f
(ES) gasto público sanitario
(EN) public health expediture
(FR) dépense sanitaire brute [Economia i organització d'empreses]
(CA) despesa sanitària bruta f
(ES) gasto sanitario bruto
(EN) gross health expediture
(FR) dépense sociale [Economia i organització d'empreses]
(CA) despesa social f
(ES) gasto social
(EN) social expediture
(FR) dépenses compensatoires [Economia i organització d'empreses]
(CA) despeses compensatòries f pl; despeses defensives
(ES) gastos compensatorios
(EN) compensatory spending
(FR) déphasage [Física]
sin. différence de phase
(CA) desfasament n m; diferència de fase
(ES) desfase; diferencia de fase
(EN) phase difference
(FR) déphasage thermique [Energies]
(CA) retard tèrmic m
(ES) demora térmica
(EN) thermal lag
Període de temps necessari perquè la temperatura interior d'un edifici iguali l'exterior, inicialment diferent.
(FR) déphassage de l'onde thermique [Energies]
(CA) temps de desfasament de l'ona tèrmica m
(ES) tiempo de desfase de la onda térmica
Retard que experimenta la transmissió de l'ona tèrmica en passar per un element de construcció des d'una cara a l'altra, i que depèn de la capacitat d'emmagatzematge tèrmic, la inèrcia tèrmica i els coeficients superficials de calor interior i exterior.
(FR) déplacement [Economia i organització d'empreses]
(CA) desplaçament m
(ES) desplazamiento
(EN) shift