Llistat alfabètic

S'han trobat 912 resultats.

(FR) débit [Física]
(CA) cabal n m
(ES) caudal
(EN) flow rate
Quantitat de fluid, expressada generalment en volum, que travessa una secció determinada per unitat de temps.
(FR) débiter [Economia i organització d'empreses]
(CA) carregar v tr; debitar
(ES) cargar
(EN) charge; debit
(FR) débitmètre [Física]
(CA) cabalímetre n m
(ES) caudalímetro
(EN) flowmeter
Aparell per a mesurar el cabal.
(FR) débitmètre [Energies]
(CA) cabalímetre m
(ES) caudalómetro
(EN) flow meter
Aparell de mesura del cabal d'un fluid que circula per un canonada.
(FR) débogage [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. déverminage; mise au point
(CA) depuració f; desbrossament
(ES) depuración
(EN) debugging; trouble shooting
Procés de detecció, aïllament i eliminació dels errors presents en un programa, o de les fallades d'un sistema informàtic.
(FR) débogueur [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) depurador m; desbrossador
(ES) depurador
(EN) debugger
(FR) débouillissage [Enginyeria tèxtil]
(CA) descruatge m
(ES) descrudado
(EN) boiling off
(DE) Abkochen
Operació que consisteix a eliminar els greixos, les resines, les gomes, etc., que recobreixen les fibres i els teixits en estat cru o natural.
(FR) débourrage [Enginyeria tèxtil]
(CA) desborratge m
(ES) desborrado
(EN) stripping
(DE) Ausstossen an der Karde
Operació per treure la borra d'entre les pues de la bóta de les cardes.
(FR) débourrure de déchargement [Enginyeria tèxtil]
(CA) descàrrega f
(ES) borra de descarga
(EN) unloading strips
(DE) Entladendekelausputz
Borra procedent de les guarnicions d'una carda.
(FR) débourrure de grand tambor [Enginyeria tèxtil]
(CA) escuralls m pl
(ES) borra de gran tambor
(EN) card cylinder strips
(DE) Kardentrommelausputz
Rebuig de fibres curtes que procedeix de la bóta i corrons de les cardes de la llana cardada i de l'estam.
(FR) debye [Física]
(CA) debye n m
(ES) debye
(EN) debye
D
(FR) déca- [Física]
(CA) deca- pfx
(ES) deca-
(EN) deca-
da
(FR) décaèdre [Matemàtiques i estadística]
(CA) decaedre m
(ES) decaedro
(EN) decahedron
(FR) décaèdre trapézoïdal [Matemàtiques i estadística]
(CA) decaedre trapezoidal m
(ES) decaedro trapezoidal
(EN) trapezoidal decahedron
(FR) décaèdric [Matemàtiques i estadística]
(CA) decaèdric -a adj
(ES) decaédrico
(EN) decahedral
(FR) décagonal [Matemàtiques i estadística]
(CA) decagonal adj
(ES) decagonal
(EN) decagonal
(FR) décagone [Matemàtiques i estadística]
(CA) decàgon m
(ES) decágono
(EN) decagon
(FR) décalage [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) decalatge m
(ES) desplazamiento
(EN) shift
Desplaçament de tots els elements d'una cadena en direcció a un dels extrems.
(FR) décalage [Matemàtiques i estadística]
(CA) decalatge m; retard
(ES) retardo
(EN) lag
(FR) décalage d'Einstein [Física]
sin. effet Doppler gravitationnel
(CA) desplaçament cap al roig gravitacional; desplaçament cap al roig gravitatori n m; efecte Doppler gravitacional; efecte Doppler gravitatori
(ES) desplazamiento al rojo gravitacional; desplazamiento al rojo gravitatorio; efecto Doppler gravitacional; efecto Doppler gravitatorio
(EN) Einstein shift