Llistat alfabètic

S'han trobat 1625 resultats.

(EN) economic axis [Economia i organització d'empreses]
(CA) eix econòmic m
(ES) eje económico
(FR) axe économique
(EN) economic circuit [Economia i organització d'empreses]
(CA) circuit econòmic m
(ES) circuito económico
(FR) circuit économique
Conjunt de transaccions de béns i serveis que es produeixen en l'economia d'un país, i que relacionen entre si el sector productiu i les economies domèstiques, entre els quals s'estableix un flux econòmic real i un altre de monetari. Les economies domèstiques proporcionen a les empreses els recursos, el capital i la mà d'obra necessaris perquè es produeixin els béns i serveis que demanen les primeres, de manera que es tanca el cicle real. D'altra banda, les empreses paguen a les economies domèstiques, pels factors de producció, salaris i altres rendes que la població utilitza per al consum, amb la qual cosa també es tanca el flux monetari. Aquest esquema es complica amb la intervenció de dos sectors més amb funcions específiques, el sector públic i el sector exterior, que interaccionen amb la resta.
(EN) economic climate [Economia i organització d'empreses]
sin. economic situation
(CA) conjuntura f; conjuntura econòmica
(ES) coyuntura; coyuntura económica
(FR) conjocture économique
(EN) economic convergence [Economia i organització d'empreses]
(CA) convergència econòmica f
(ES) convergencia económica
(FR) convergence économique
(EN) economic crisis [Economia i organització d'empreses]
(CA) crisi econòmica f
(ES) crisis económica
(FR) crise économique
(EN) economic cycle [Economia i organització d'empreses]
(CA) cicle econòmic m; fluctuació econòmica
(ES) fluctuación económica
(FR) cycle économique
(EN) economic data [Economia i organització d'empreses]
(CA) dada econòmica f
(ES) datos económicos
(FR) données économiques
(EN) economic development [Economia i organització d'empreses]
sin. development
(CA) desenvolupament m; desenvolupament econòmic
(ES) desarrollo; desarrollo económico
(FR) développement; développement économique
(EN) economic discrimination [Economia i organització d'empreses]
(CA) discriminació econòmica f
(ES) discriminación económica
(FR) discrimination économique
(EN) economic doctrine [Economia i organització d'empreses]
(CA) doctrina econòmica f
(ES) doctrina económica
(FR) doctrine économique
(EN) economic feasibility [Enginyeria industrial]
(CA) viabilitat econòmica f
(ES) viabilidad económica
(DE) wirtschaftliche Durchführbarkeit
(EN) economic forecast [Economia i organització d'empreses]
sin. forecast
(CA) predicció econòmica f; previsió
(ES) predicción económica; previsión
(FR) prévision
(EN) economic geography [Economia i organització d'empreses]
sin. geoeconomics
(CA) geografia econòmica f
(ES) geografía económica
(FR) géographie économique
(EN) economic good [Economia i organització d'empreses]
(CA) bé econòmic m
(ES) bien económico
(FR) bien économique
Qualsevol objecte o servei que proporciona utilitat i existeix en quantitat limitada, de manera que ha de ser raccionat i intercanviat en el mercat per un preu. Està contraposat al bé lliure, l'obtenció del qual no suposa un esforç significatiu.
(EN) economic growth [Economia i organització d'empreses]
sin. growth
(CA) creixement m; creixement econòmic
(ES) crecimiento; crecimiento económico
(FR) croissance économique
(EN) economic integration [Economia i organització d'empreses]
(CA) integració f; integració econòmica
(ES) integración; integración económica
(FR) intégration économique
(EN) economic irreversibility [Economia i organització d'empreses]
(CA) irreversibilitat econòmica f
(ES) irreversibilidad económica
(FR) irréversibilité économique
(EN) economic liberalism [Economia i organització d'empreses]
sin. liberalism
(CA) liberalisme m; liberalisme econòmic
(ES) liberalismo; liberalismo económico
(FR) libéralism
(EN) economic life of equipment [Economia i organització d'empreses]
sin. economic working life; estimated useful life; shelf life; useful life of equipment
(CA) vida econòmica f; vida útil dels equipaments
(ES) vida económica; vida útil de los equipos
(FR) vie utile des équipements
(EN) economic nationalism [Economia i organització d'empreses]
(CA) nacionalisme econòmic m
(ES) nacionalismo económico
(FR) nationalisme économique