Llistat alfabètic

S'han trobat 1165 resultats.

(FR) E [Energies]
sin. FEM [sigla]; force électromotrice
(CA) E f; FEM [sigla]; força electromotriu
(ES) E; FEM [sigla]; fuerza electromotriz
(EN) E; electromotive force; EMF [sigla]
Causa capaç de mantenir una diferència de potencial elèctric entre dos punts d'un circuit obert o de mantenir un corrent elèctric en un circuit tancat.
(FR) eau capillaire [Ciències de la Terra]
(CA) aigua capil·lar f
(ES) agua capilar
(EN) soil water
Part de l'aigua del sòl mantiguda al seu lloc per les forces capil·lars.
Nota: Tendeix a repartir-se uniformement de les zones més humides a les més seques, i circula lentament.
(FR) eau chaude domestique [Energies]
sin. eau chaude sanitaire; ECD [sigla]; ECS [sigla]
(CA) ACC [sigla] f; aigua calenta corrent
(ES) ACD [sigla]; ACS [sigla]; agua caliente doméstica; agua caliente sanitaria
(EN) DHW [sigla]; domestic hot water; hot domestic water
Aigua calenta utilitzada per a finalitats domèstiques, higièniques, industrials, etc.
Nota: És una de les aplicacions més habituals de l'energia solar, ja que la seva temperatura d'ús s'assoleix fàcilment per mitjà de captadors solars.
(FR) eau chaude sanitaire [Energies]
sin. eau chaude domestique; ECD [sigla]; ECS [sigla]
(CA) ACC [sigla] f; aigua calenta corrent
(ES) ACD [sigla]; ACS [sigla]; agua caliente doméstica; agua caliente sanitaria
(EN) DHW [sigla]; domestic hot water; hot domestic water
Aigua calenta utilitzada per a finalitats domèstiques, higièniques, industrials, etc.
Nota: És una de les aplicacions més habituals de l'energia solar, ja que la seva temperatura d'ús s'assoleix fàcilment per mitjà de captadors solars.
(FR) eau de gravité [Ciències de la Terra]
(CA) aigua gravitatòria f
(ES) agua gravitatoria
(EN) gravitational water
Aigua que es pot escórrer del sòl pel seu propi pes.
(FR) eau douce [Ciències de la Terra]
(CA) aigua dolça f
(ES) agua dulce
(EN) sweet water
(FR) eau du sol [Ciències de la Terra]
(CA) aigua del sòl f
(ES) agua del suelo
(EN) soil water
(FR) eau dure [Ciències de la Terra]
(CA) aigua dura f
(ES) agua dura
(EN) earth water
Denominació tècnica d'una aigua dolça quan conté en solució quantitats importants d'ions Ca(2+) o Mg(g+).
(FR) eau hygroscopique [Ciències de la Terra]
(CA) aigua higroscòpica f
(ES) agua higroscópica
(EN) hygroscopic water
Aigua que pot absorbir el sòl en contacte amb aire humit.
(FR) eau légère [Física]
(CA) aigua lleugera
(ES) agua ligera
(EN) light water
Aigua que no conté ni deuteri ni triti.
(FR) eau lourde [Física]
(CA) aigua pesant
(ES) agua pesada
(EN) heavy water
Aigua les molècules de la qual són formades per deuteri i oxigen.
(FR) eau pelliculaire [Ciències de la Terra]
(CA) aigua pel·licular f
(ES) agua pelicular
(EN) film water
(FR) eau phréatique [Ciències de la Terra]
sin. eau souterraine
(CA) aigua freàtica f
(ES) agua freática
(EN) ground water
Aigua subterrània de la zona saturada que és sotmesa a la pressió atmosfèrica.
(FR) eau précipitable [Ciències de la Terra]
(CA) aigua precipitable f
(ES) agua precipitable
(EN) precipitable water
Aigua que s'obté de la condensació de tot el vapor d'aigua d'una columna d'aire de secció unitat.
(FR) eau saumtre [Ciències de la Terra]
(CA) aigua salabrosa f
(ES) agua salobre
(EN) brackish water
Aigua lleugerament salada.
(FR) eau souterraine [Ciències de la Terra]
sin. eau phréatique
(CA) aigua freàtica f
(ES) agua freática
(EN) ground water
Aigua subterrània de la zona saturada que és sotmesa a la pressió atmosfèrica.
(FR) eau utile [Ciències de la Terra]
(CA) aigua útil f
(ES) agua útil
(EN) available water
(FR) eaux souterraines [Economia i organització d'empreses]
(CA) aigües subterrànies f
(ES) aguas subterrànies
(EN) groundwater
Aigües que es troben sota la superfície del sòl, en la zona de saturació i en contacte directe amb el sòl o el subsòl. Si no estan contaminades, formen part de les reserves d'aigua que es poden potabilitzar (aigua potable) fàcilment.
(FR) éboulement de terrain [Ciències de la Terra]
sin. glissement de terrain
(CA) esllavissada f
(ES) corrimiento; deslizamiento
(EN) landslide
(FR) éboulis [Ciències de la Terra]
(CA) esbaldregall m
(ES) derrubio
(EN) talus