Llistat alfabètic

S'han trobat 2200 resultats.

(CA) factor primer [Matemàtiques i estadística]
sin. nombre primer m
(ES) número primo
(EN) prime number
(FR) nombre premier
(CA) factor punta m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) factor punta
(EN) peak factor
(CA) factor Q [Física]
sin. factor de qualitat n m
(ES) factor de calidad; factor Q
(EN) Q factor; quality factor
(FR) facteur de qualité; facteur Q
(CA) factor solar m [Energies]
(ES) factor solar
(EN) solar factor
(FR) facteur solaire
Relació entre l'energia transmesa per un vidre i l'energia que hi incideix per unitat de superfície i de temps.
(CA) factor solar m [Energies]
(ES) factor solar
(EN) solar factor
(FR) facteur solaire
Relació, expressada en percentatge, entre el valor de la radiació solar que penetra a través d'una obertura, considerant els corresponents elements protectors i les ombres rebudes per elements no vegetals, i el de la radiació solar que rebria sense aquests elements protectors i sense aquestes ombres.
(CA) factor subjectiu m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) factor subjetivo
(CA) factor T de Linke [Energies]
sin. factor de terbolesa de Linke m
(ES) factor de turbidez de Linke; factor de turbiedad de Linke; factor T de Linke
(EN) Linke turbidity factor
(FR) facteur de trouble de Linke; facteur T de Linke
Nombre, amb un valor entre 0 i 1, corresponent a les atmosferes netes i seques que produirien la mateixa atenuació de la radiació estratosfèrica al nivell del terra que produeix l'atmosfera real, i que serveix per mesurar els aerosols, l'anhídric carbònic i el vapor d'aigua.
(CA) factor tècnic m [Enginyeria industrial]
(ES) factor técnico
(EN) technical factor
(DE) technischer Faktor
(CA) factor variable m [Economia i organització d'empreses]
(ES) factor variable
(EN) variable factor
(FR) facteur variable
(CA) factoria f [Economia i organització d'empreses]
(ES) factoría
(CA) factorial adj [Matemàtiques i estadística]
(ES) factorial
(EN) factorial
(FR) factoriel
(CA) factorial f [Matemàtiques i estadística]
(ES) factorial
(EN) factorial
(FR) factorielle
(CA) factoring [Economia i organització d'empreses]
sin. facturatge m
(ES) factoring
(EN) factoring
(FR) affacturage
(CA) factorització f [Matemàtiques i estadística]
(ES) factorización
(EN) factoring
(FR) factorisation
(CA) factors clau d'èxit m pl [Economia i organització d'empreses]
sin. factors crítics d'èxit; FCE [sigla]
(ES) factores clave de éxito; factores críticos de éxito; FCE [sigla]
(EN) critical success factors; CSF [sigla]
(FR) facteurs critiques de résussite
(CA) factors crítics d'èxit [Economia i organització d'empreses]
sin. factors clau d'èxit m pl; FCE [sigla]
(ES) factores clave de éxito; factores críticos de éxito; FCE [sigla]
(EN) critical success factors; CSF [sigla]
(FR) facteurs critiques de résussite
(CA) factors d'impuls del desenvolupament m pl [Economia i organització d'empreses]
(ES) factores de impulso del desarrollo
(FR) facteurs d'aide au développement
(CA) factors de localització m pl [Economia i organització d'empreses]
(ES) factores de localización
(EN) localisation factors
(FR) facteurs de localisation
(CA) factors de retard del desenvolupament m pl [Economia i organització d'empreses]
(ES) factores del retraso del desarrollo
(FR) facteurs de restard de développement
(CA) factura electrònica f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) factura electrónica
(EN) electronic bill
(FR) note électronique