Llistat alfabètic

S'han trobat 1135 resultats.

(EN) faecal coliforms [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) coliformes fecals m pl
(ES) coliformes fecales
(EN) faecal contamination [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) contaminació fecal f
(ES) contaminación fecal
(EN) Fahrenheit temperature scale [Ciències de la Terra]
(CA) escala Fahrenheit f
(ES) escala Fahrenheit
(FR) échelle de température Fahrenheit
Escala de temperatura (t°F) definida en funció de l'escala Kelvin (T K) segons la relació t(°F)=1,8·[T(K)-273]+32.
(EN) fail [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) fallada f
(ES) fallo
(EN) fail-safe system [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) sistema infalible m
(ES) sistema infalible
(EN) failure [Economia i organització d'empreses]
(CA) fallada f
(ES) fallo del sector público
(FR) défaillance
(EN) failure [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. collapse
(CA) col·lapse m
(ES) colapso
(EN) failure [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) esgotament m
(ES) agotamiento
(EN) failure [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) ruptura f
(ES) rotura
(EN) failure load [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. ultimate load
(CA) càrrega última f
(ES) carga última
(EN) fair price [Economia i organització d'empreses]
(CA) preu just m
(ES) justiprecio
(FR) juste prix
(EN) fair product vpDS [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. fair trade product; fair-trade product; solidarity product
(CA) producte de comerç just
(EN) fair rate [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. FR [sigla]
(CA) taxa equitativa f; TE [sigla]
(ES) tasa equitativa; TE [sigla]
(EN) fair trade [Desenvolupament humà i sostenible] [Economia i organització d'empreses]
(CA) comerç just m
(ES) comercio justo
(FR) commerce juste
(EN) fair trade product vpDS [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. fair product; fair-trade product; solidarity product
(CA) producte de comerç just
(EN) fair weather [Ciències de la Terra]
(CA) bonança f
(ES) bonanza
(FR) beau temps; bonace
Temps meteorològic caracteritzat per uns elements meteorològics agradables a l'ésser humà.
(EN) fair-trade product vpDS [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. fair product; fair trade product; solidarity product
(CA) producte de comerç just
(EN) fairness [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) equitat f
(ES) equidad
(EN) fairness criteria [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) criteri d'equitativitat m
(ES) criterio de equitatividad
(EN) fall time [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) temps de baixada m
(ES) tiempo de bajada