Llistat alfabètic

S'han trobat 976 resultats.

(EN) generals expenses [Economia i organització d'empreses]
(CA) costos comuns m pl; despeses generals
(ES) costes comunes; gastos generales
(FR) frais généraux
(EN) generate, to [Matemàtiques i estadística]
(CA) generar v tr
(ES) generar
(FR) générer
(EN) generated [Matemàtiques i estadística]
(CA) generat -ada adj
(ES) generado
(FR) généré
(EN) generating [Ciències de la visió]
(CA) generat m
(ES) generado
Nota: Referit a la primera fase del procés del tractament del vidre òptic.
(EN) generating sensor [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) sensor generador m
(ES) sensor generador
(EN) generation area [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) àrea de generació f
(ES) área de generación f
(EN) generation model [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) model de generació m
(ES) modelo de generación
(EN) generator [Matemàtiques i estadística]
(CA) generador adj
(ES) generador
(FR) générateur
(EN) generator [Matemàtiques i estadística]
(CA) generador m
(ES) generador
(FR) générateur
(EN) generator [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) generador m
(ES) generador
(EN) generator [Física]
sin. electrical generator
(CA) generador; generador elèctric n m
(ES) generador; generador eléctrico
(FR) générateur; générateur électrique
(EN) generator matrix [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) matriu generadora del codi f
(ES) matriz generadora
(EN) generator polynomial of a cyclic code [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) polinomi generador del codi cíclic m
(ES) polinomio generador del código cíclico
(EN) generatrix [Matemàtiques i estadística]
(CA) generatriu f
(ES) generatriz
(FR) génératrice
(EN) generic [Matemàtiques i estadística]
(CA) genèric -a adj
(ES) genérico
(FR) générique
(EN) generic cell rate algorithm [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. GCRA [sigla]
(CA) algorisme de taxa de cel·les genèric m; GCRA [sigla]
(ES) algoritmo de tasa de celdas genérico; GCRA [sigla]
(EN) generic health measurement [Economia i organització d'empreses]
(CA) mesura genèrica de salut f
(ES) medida genérica de salud
(FR) mesure générique de la santé
(EN) generic strategy [Economia i organització d'empreses]
(CA) estratègia genèrica f
(ES) estrategia genérica
(FR) stratégie générique
(EN) generic technology [Economia i organització d'empreses]
(CA) tecnologia genèrica f
(ES) tecnología genérica
(FR) technologie générique
(EN) genetic [Ciències de la Terra]
(CA) genètic -a adj
(ES) genético
(FR) génétique