Llistat alfabètic

S'han trobat 976 resultats.

(EN) genetic algorithm [Matemàtiques i estadística]
(CA) algorisme genètic m
(ES) algoritmo genético
(FR) algorithme génétique
(EN) genetic algorithm [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) algorisme genètic m
(ES) algoritmo genético
(EN) genetic epidemiology [Enginyeria biomèdica]
(CA) epidemiologia genètica
(ES) epidemiología genética
(EN) genetic horizon [Ciències de la Terra]
(CA) horitzó genètic m
(ES) horizonte genético
(FR) horizon génétique
(EN) geniculate pathway
(CA) via geniculada
(ES) vía geniculada
(EN) genomics [Enginyeria biomèdica]
(CA) genòmica
(ES) genómica
(EN) gentle breeze [Ciències de la Terra]
(CA) vent fluix m
(ES) brisa débil; flojo
(FR) petite brise
Vent de força 3, amb una velocitat entre 3,4 i 5,4 m/s.
(EN) Genuine Progress Indicator [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. GPI
(CA) IPG; IPR índex de progrés genuí; ndex de progrés real
(EN) genus of a closed surface [Matemàtiques i estadística]
(CA) gènere d'una superfície tancada m
(ES) género de una superficie cerrada
(FR) genre d'une surface fermée
(EN) genus of a curve [Matemàtiques i estadística]
(CA) gènere d'una corba m
(ES) género de una curva
(FR) genre d'une courbe
(EN) GEO [Geomàtica]
sin. GEOS; geostational earth orbit satellite; geostationary satellite; geostationary-earth-orbit satellite; geostationary-earth-orbiting satellite; geosynchronous satellite
(CA) satèl·lit geostacionari m
(ES) satélite en órbita geoestacionaria; satélite geoestacionario m
(FR) satellite à orbite géostationnaire; satellite géostationnaire m; satellite géosynchrone
(IT) satellite geostazionario
Satèl·lit en òrbita situat a més de 36000 km d'altitud per sobre de l'equador la velocitat de desplaçament del qual segueix la velocitat de rotació, de manera que sembla que conservi una posició fixa en relació a la Terra.
(EN) geobase [Geomàtica]
(CA) geobase f
(ES) archivo de documentos geográficos m
(FR) géorépertoire; inventaire géodocumentaire; répertoire géodocumentaire m
(IT) archivio di dati
Catàleg que inventaria i descriu els conjunts de dades geogràfiques.
(EN) geobotany [Enginyeries agrícola, agroambiental, alimentària i de biosistemes]
(CA) geobotànica
(ES) geobotánica
Branca de la biogeografia que estudia la distribució geogràfica de les plantes i de les comunitats vegetals, dels seus hàbitats, dels factors que hi intervenen i dels processos que originen els models de distribució geogràfica. [font de la definició: CERCATERM www.termcat.cat/cercaterm]
(EN) geocentric latitude [Física]
(CA) latitud geocèntrica n f
(ES) latitud geocéntrica
(FR) latitude géocentrique
(EN) geochemical barrier [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. permeable reactive barrier
(CA) barrera geoquímica f
(ES) barrera geoquímica f; barrera reactiva permeable
(EN) geochemical cycle [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
(CA) cicle geoquímic
(ES) ciclo geoquímico
(EN) geochemical prospecting [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
(CA) prospecció geoquímica
(ES) prospección geoquímica
(EN) geochemistry [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
(CA) geoquímica
(ES) geoquímica
(EN) geochemistry [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
(CA) geoquímica
(ES) geoquímica
(EN) geochronology [Física]
(CA) geocronologia n f
(ES) geocronología
(FR) géochronologie