Llistat alfabètic

S'han trobat 976 resultats.

(EN) geocode [Geomàtica]
(CA) geocodi m
(ES) código geográfico; geocódigo m; identificador de posición; localizador
(FR) géocode m
(IT) geocodice
Codi que permet localitzar indirectament un fenomen tot relacionant-lo a un altre fenomen la posició del qual és coneguda.
(EN) geocode, to [Geomàtica]
(CA) geocodificar v tr
(ES) geocodificar v
(FR) géocoder v tr
(IT) geocodificare
Fer una geocodificació.
(EN) geocoded data [Geomàtica]
(CA) dada geocodificada f
(ES) dato geocodificado m
(FR) donnée géocodée f
(IT) dato geocodificato
Dada restituïda amb l'aplicació d'una geocodificació.
(EN) geocoding [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) georeferenciació f
(ES) georeferenciación
(EN) geocoding [Geomàtica]
(CA) geocodificació f
(ES) geocodificación f
(FR) géocodage m
(IT) geocodifica
Operació destinada a reconstruir una imatge d'una escena segons una quadriculació o un sistema de representació plana de la Terra diferent de la dels enregistraments originals.
(EN) geocomputation [Geomàtica]
sin. computational geography; geographic information science; geomatics; geoprocessing; spatial information science
(CA) geomàtica f
(ES) geomática f
(FR) géomatique f
(IT) geomatica
Disciplina que té com a objectiu la gestió de dades geogràfiques i que utilitza les ciències i les tecnologies relatives a l'adquisició, l'emmagatzematge, la gestió i la difusió d'aquestes dades.
(EN) geode [Ciències de la Terra]
(CA) geoda f
(ES) geoda
(FR) géode
(EN) geodesic [Matemàtiques i estadística]
(CA) geodèsica f
(ES) geodésica
(FR) géodésique
(EN) geodesic [Geomàtica]
sin. geodetic
(CA) geodèsic -a adj
(ES) geodésico adj
(FR) géodésique adj
(IT) geodetico
Relatiu a la geodèsia.
(EN) geodesic [Geomàtica]
sin. geodesic line; geodetic line
(CA) línia geodèsica f
(ES) línea geodésica f
(FR) géodésique; ligne géodésique f
(IT) linea geodetica
Línia més curta que es pot traçar entre dos punts concrets d'una superfície.
(EN) geodesic [Física]
(CA) geodèsica n f
(ES) geodésica
(FR) géodésique
(EN) geodesic curvature [Matemàtiques i estadística]
(CA) curvatura geodèsica f
(ES) curvatura geodésica
(FR) courbure géodésique
(EN) geodesic deviation [Física]
(CA) desviació geodèsica n f
(ES) desviación geodésica
(FR) déviation géodésique
(EN) geodesic line [Geomàtica]
sin. geodesic; geodetic line
(CA) línia geodèsica f
(ES) línea geodésica f
(FR) géodésique; ligne géodésique f
(IT) linea geodetica
Línia més curta que es pot traçar entre dos punts concrets d'una superfície.
(EN) geodesic monument [Geomàtica]
sin. geodetic monument; monument; monumented control point
(CA) vèrtex geodèsic m
(ES) monumento geodésico; vértice geodésico m
(FR) borne géodésique f
(IT) termine lapideo
Conjunt de blocs de pedra o de ciment que marquen amb molta exactitud la situació d'un punt de triangulació o d'un punt que hi està relacionat amb molta precisió.
(EN) geodesic parallels [Matemàtiques i estadística]
(CA) paral·leles geodèsiques f pl
(ES) paralelas geodésicas
(FR) parallèles géodésiques
(EN) geodesic polyhedron [Matemàtiques i estadística]
(CA) poliedre de Fuller; poliedre geodèsic m
(ES) poliedro geodésico
(FR) polyèdre géodésique
(EN) geodesic vertex [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) vèrtex geodèsic m
(ES) vértice geodésico
(EN) geodesy [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) geodèsia f
(ES) geodesia
(EN) geodesy [Matemàtiques i estadística]
(CA) geodèsia f
(ES) geodesia
(FR) géodésie