Llistat alfabètic

S'han trobat 976 resultats.

(EN) gregale [Física]
sin. northeasterly wind
(CA) gregal n m
(ES) gregal
(FR) grégal
(EN) greige silk [Enginyeria tèxtil]
(CA) seda crua f
(ES) seda cruda
(FR) soie grège
(DE) Cruseide; Gregeseide
Seda que s'obté directament, separant els brins del fil procedent dels capolls del cuc de seda.
(EN) Gresham's law [Economia i organització d'empreses]
(CA) llei de Gresham f
(ES) ley de Gresham
(FR) loi de Gresham
(EN) grey hydrogen [Enginyeria industrial:Tecnologia de l'hidrogen]
(CA) hidrogen gris
(ES) hidrógeno gris
(EN) grey scale [Enginyeria industrial]
(CA) escala de grisos f
(ES) escala de grises
Conjunt discret de nivells de gris amb què es digitalitza la intensitat de llum reflectida per l'escena i captada per la càmera.
Nota: Aquest concepte també pot aplicar-se a imatges captades amb altres tipus de sensor, com ara la pell artificial.
(EN) greyzem [Ciències de la Terra]
(CA) greïzem m
(ES) greysem
(FR) greyzem
(EN) grid [Energies]
(CA) reixa f
(ES) rejilla
(FR) grille
Xarxa metàl·lica col·locada a la superfície externa d'una cèl·lula fotovoltaica, que actua com a electrode que recull els portadors generats per la radiació incident.
(EN) grid [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) reixa f
(ES) rejilla
(EN) grid [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) reixa f
(ES) rejilla
(EN) grid absorber [Energies]
(CA) absorbidor de graella m
(ES) absorbedor de parrilla; absorbedor de retícula
(FR) absorbeur réticulé
Absorbidor d'un captador solar d'aigua constituït per dos col·lectors paral·lels per on circula el termòfor, units perpendicularment a una graella de tubs menors als quals, generalment, van soldades unes aletes per augmentar la superfície d'absorció.
(EN) grid bearing [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) azimut de la quadrícula m
(ES) acimut de la cuadrícula
(EN) grid computing [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) computació en graella
(ES) computación en malla
(EN) grid injection [Enginyeria industrial:Tecnologia de l'hidrogen]
(CA) injecció a xarxa
(ES) inyección a la red; inyección a red
(EN) grillage [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) engraellat pla m
(ES) emparrillado plano
(EN) grillage [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) mètode de l'engraellat pla m
(ES) método del emparrillado plano
(EN) GRIN medium [Física]
sin. gradient-index medium
(CA) medi de gradient d'índex n m; medi GRIN
(ES) medio de gradiente de índice; medio GRIN
(FR) milieu à gradient d'indice
(EN) grinding [Física]
(CA) molta n f
(ES) molienda; molturación
(FR) broyage
(EN) gripper [Enginyeria industrial]
(CA) prensor m
(ES) prensor
(FR) préhenseur
Terminal que serveix per a la prensió i la subjecció d'objectes.
(EN) gripping [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. adherence
(CA) adherència f
(ES) adherencia f
(EN) grit [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. gravel
(CA) graveta f
(ES) almendrilla; gravilla