Llistat alfabètic

S'han trobat 976 resultats.

(EN) gate [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) porta f
(ES) puerta
(EN) gate array [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. logic array
(CA) matriu lògica f
(ES) matriz lógica
Circuit integrat compost per un conjunt de portes lògiques interconnectades que es distribueixen espacialment en forma de matriu.
(EN) gateway [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) passarel·la f
(ES) pasarela; puerta
(EN) gateway [Economia i organització d'empreses]
(CA) passarel·la; porta f
(ES) puerta
(EN) gateway [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) passarel·la f
(ES) pasarela
(EN) gateway [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) passarel·la f
(ES) pasarela
(FR) passerelle
Unitat funcional que permet la interconnexió entre dues xarxes amb arquitectures i/o protocols diferents.
(EN) gathering ground [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. catchment area; catchment basin; drainage area; drainage basin; watershed
(CA) conca de drenatge
(EN) gating circuit [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) circuit de porta m
(ES) circuito de puerta
(EN) gating time [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) temps de porta m
(ES) tiempo de puerta
(EN) gauge [Enginyeria tèxtil]
(CA) galga f
(ES) galga
(FR) jauge
(DE) Gauge; Nadelteilung
Màquina que mesura la finor de les màquines i dels gèneres de punt i que s'expressa pel nombre d'agulles per unitat de longitud.
(EN) gauge [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) aforador m
(ES) aforador
(EN) gauge boson [Física]
(CA) bosó de gauge [gauge: en] n m
(ES) bosón de gauge
(FR) boson de jauge
Bosó de spin 1 que, en les teories quàntiques de camps, és intercanviat entre les partícules elementals i que és el responsable de les interaccions fonamentals entre aquestes partícules.
(EN) gauge boson [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) bosó gauge m
(ES) bosón gauge
(EN) gauge widening [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) sobreample de via m
(ES) sobreancho de vía
(EN) gauging [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) aforament m
(ES) aforo
(EN) gauging flume [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) canal aforador m
(ES) canal de aforo
(EN) gauging section [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) secció d'aforament f
(ES) sección de aforo
(EN) gauging station [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) estació d'aforament f
(ES) estación de aforo
(EN) gauging well [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) pou de plomada m
(ES) pozo de plomada
(EN) gauss [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) gauss m
(ES) gauss