Llistat alfabètic

S'han trobat 938 resultats.

(FR) minimum relatif [Matemàtiques i estadística]
(CA) mínim local; mínim relatiu m
(ES) mínimo relativo
(EN) local minimum; relative minimum
(FR) minimums carrés généralisés [Economia i organització d'empreses]
(CA) mínims quadrats generalitzats m pl; MQG [sigla]
(ES) mínimos cuadrados generalizados; MQG [sigla]
(EN) generalised least squares; GLS [sigla]
(FR) minimums carrés ordinaires [Economia i organització d'empreses]
(CA) mínims quadrats ordinaris m pl; MQO [sigla]
(ES) mínimos cuadrados ordinarios; MQO [sigla]
(EN) OLS [sigla]; ordinary least squares
(FR) minorant [Matemàtiques i estadística]
(CA) minorant adj
(ES) minorante
(EN) minorant
(FR) minorer [Matemàtiques i estadística]
(CA) minorar v tr
(ES) minorar
(FR) minuende [Matemàtiques i estadística]
(CA) minuend m
(ES) minuendo
(EN) minuend
(FR) minute [Matemàtiques i estadística]
(CA) minut m
(ES) minuto
(EN) minute
(FR) minute f [Geomàtica]
(CA) minuta f
(ES) minuta f
(EN) original plot
(IT) minuta
Document original, elaborat de forma precisa i amb una presentació potser imperfecta, que serveix de base per a la redacció d'una carta.
(FR) minute [Física]
(CA) minut n m
(ES) minuto
(EN) minute
min
(FR) minute centésimale [Física]
(CA) minut centesimal n m
(ES) minuto centesimal
(EN) centesimal minute
(FR) minute d'angle [Física]
(CA) minut angular n m
(ES) minuto angular
(EN) minute of angle
(FR) minute d'arc [Física]
sin. minute sexagésimale
(CA) minut d'arc n m; minut sexagesimal
(ES) minuto de arco; minuto sexagesimal
(EN) arcminute; minute of arc; sexagesimal minute
arcmin
(FR) minute de restitution f [Geomàtica]
(CA) minuta de restitució f
(ES) minuta fotogramétrica; plano de restitución; plano de restitución fotogramétrica m
(EN) stereoplot; stereoplotting sheet
(IT) minuta di restituzione
Original d'un aixecament fotogramètric tal com s'obté en l'aparell d'estereorestitució.
(FR) minute sexagésimale [Física]
sin. minute d'arc
(CA) minut d'arc n m; minut sexagesimal
(ES) minuto de arco; minuto sexagesimal
(EN) arcminute; minute of arc; sexagesimal minute
arcmin
(FR) mirabilite [Ciències de la Terra]
(CA) mirabilita f
(ES) mirabilita
(EN) mirabilite
(FR) mirage [Ciències de la Terra]
(CA) miratge m
(ES) espejismo
(EN) mirage
Meteor lluminós que consisteix en la percepció d'objectes allunyats en forma d'imatges virtuals.
(FR) mirage [Ciències de la visió]
(CA) miratge m
(ES) espejismo
(EN) mirage
(FR) mirage [Física]
(CA) miratge n m
(ES) espejismo
(EN) mirage
(FR) mirage inférieur [Ciències de la Terra]
(CA) miratge inferior m
(ES) espejismo inferior
(EN) inferior mirage
Miratge que s'observa sobre extensions d'aigua o sòls fortament escalfats per la insolació, i en el qual la imatge virtual es troba per sota l'objecte real.
(FR) mirage supérieur [Ciències de la Terra]
(CA) miratge superior m
(ES) espejismo superior
(EN) superior mirage
Miratge que s'observa sobre una zona nevada o mars freds, i en el qual la imatge virtual es troba per sobre l'objecte real.