Llistat alfabètic

S'han trobat 938 resultats.

(FR) modèle de la goutte liquide [Física]
(CA) model de la gota líquida n m
(ES) modelo de la gota líquida
(EN) liquid drop model
(FR) modèle de séries temporelles [Economia i organització d'empreses]
(CA) model de sèries temporals m
(ES) modelo de series temporales
(EN) time series model
(FR) modèle des couches [Física]
sin. modèle en couche
(CA) model de capes n m
(ES) modelo de capas; modelo de capas nuclear
(EN) shell model
(FR) modèle des étapes de Nolan [Economia i organització d'empreses]
(CA) model de les etapes de Nolan m
(ES) modelo de las etapas de Nolan
(EN) Nolan model; Nolan stages model
(FR) modèle du noyau composé [Física]
(CA) model del nucli compost n m
(ES) modelo del núcleo compuesto
(EN) compound nucleus model
(FR) modèle du puits de potentiel [Física]
(CA) model del pou de potencial n m
(ES) modelo del pozo de potencial
(EN) potential well model
(FR) modèle du rebond élastique [Física]
(CA) model del rebot elàstic n m
(ES) modelo del rebote elástico
(EN) elastic rebound model
(FR) modèle du temps mort [Física]
(CA) model de temps mort n m
(ES) modelo de tiempo muerto
(EN) dead time model
(FR) modèle dynamique [Economia i organització d'empreses]
(CA) model dinàmic m
(ES) modelo dinámico
(EN) dynamic model
(FR) modèle économétrique [Economia i organització d'empreses]
(CA) model economètric m
(ES) modelo econométrico
(EN) econometric model
(FR) modèle en couche [Física]
sin. modèle des couches
(CA) model de capes n m
(ES) modelo de capas; modelo de capas nuclear
(EN) shell model
(FR) modèle Harris-Todaro [Economia i organització d'empreses]
(CA) model Harris-Todaro m
(ES) modelo de Harris-Todaro
(EN) Harris-todaro model
(FR) modèle linéarie généralisé [Economia i organització d'empreses]
(CA) model lineal generalitzat m
(ES) modelo lineal generalizado
(EN) generalised linear model
(FR) modèle logique [Geomàtica]
sin. MLD; modèle logique de données m
(CA) model lògic de les dades m
(ES) modelo lógico de datos m
(EN) logical data model; logical model
(IT) modello di dati logico
Model conceptual de dades formalment constituït per entitats i relacions normalitzades que respecta les normes de la teoria de la informació.
(FR) modèle logique de données m [Geomàtica]
sin. MLD; modèle logique
(CA) model lògic de les dades m
(ES) modelo lógico de datos m
(EN) logical data model; logical model
(IT) modello di dati logico
Model conceptual de dades formalment constituït per entitats i relacions normalitzades que respecta les normes de la teoria de la informació.
(FR) modèle logit [Economia i organització d'empreses]
(CA) model lògit m
(ES) modelo logit
(EN) logit model
(FR) modèle nucléaire [Física]
(CA) model nuclear n m
(ES) modelo nuclear
(EN) nuclear model
(FR) modèle numérique d'altitude m [Geomàtica]
sin. MAN; MNA; MNE; modèle altimétrique numérique; modèle numérique d'élévation
(CA) model digital d'elevacions m
(ES) modelo digital de elevación; modelo digital de elevaciones m
(EN) DEM; digital elevation model
(IT) DEM
Model tridimensional que representa, en forma numèrica, el relleu d'una porció del territori, incloent-hi els edificis i la vegetació.
(FR) modèle numérique d'élévation [Geomàtica]
sin. MAN; MNA; MNE; modèle altimétrique numérique; modèle numérique d'altitude m
(CA) model digital d'elevacions m
(ES) modelo digital de elevación; modelo digital de elevaciones m
(EN) DEM; digital elevation model
(IT) DEM
Model tridimensional que representa, en forma numèrica, el relleu d'una porció del territori, incloent-hi els edificis i la vegetació.
(FR) modèle numérique de terrain m [Geomàtica]
sin.  MNT
(CA) model digital del terreny m
(ES) modelo digital del terreno m
(EN) digital terrain model; DTM
(IT) DTM
Model tridimensional que representa, en forma numèrica, el relleu d'una porció del territori.