Llistat alfabètic

S'han trobat 695 resultats.

(EN) NATM [sigla] [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. new Austrian tunnelling method
(CA) NMA [sigla]; nou mètode austríac m
(ES) NMA [sigla]; nuevo método austriaco
(EN) natr- [Ciències de la Terra]
(CA) natr- pref
(ES) natr-
(FR) natr-
(EN) natri- [Ciències de la Terra]
(CA) natri- pref
(ES) natri-
(FR) natri-
(EN) natric horizon [Ciències de la Terra]
(CA) horitzó nàtric m
(ES) horizonte nátrico
(FR) horizon natrique
(EN) natural [Matemàtiques i estadística]
(CA) natural adj
(ES) natural
(FR) naturel
(EN) natural abundance [Física]
(CA) abundància isotòpica natural
(ES) abundancia isotópica natural
(FR) teneur isotopique naturelle
Abundància isotòpica d'un isòtop determinat d'un element químic en el seu estat natural.
(EN) natural advantage [Economia i organització d'empreses]
(CA) avantatge natural m
(ES) ventaja natural
(FR) avantage naturel
Situació que es dóna en un país a causa d'unes condicions climàtiques especials, o a l'accés a uns determinats recursos naturals.
(EN) natural chromaticity [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) cromaticitat natural f
(ES) cromaticidad natural
(EN) natural circulation [Energies]
(CA) circulació natural f; termocirculació
(ES) circulación natural; termocirculación
(FR) thermocirculation
Circulació d'un fluid provocada per la diferència de densitat entre les parts calenta i freda, situades a altures diferents.
(EN) natural contaminant [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) contaminant natural m
(ES) contaminante natural
(EN) natural convection [Ciències de la Terra]
(CA) convecció natural f
(ES) convección natural
(FR) convection naturelle
Convecció causada per diferències de densitat combinades amb l'acció de la gravetat.
(EN) natural convection [Energies]
sin. free convection
(CA) convecció lliure f; convecció natural
(ES) convección libre; convección natural
(FR) convection naturelle
Convecció que es realitza per efecte del moviment de les molècules d'un fluid a causa de les diferències de densitat combinades amb l'acció de la gravetat.
(EN) natural cooling [Energies]
sin. passive cooling
(CA) refrigeració natural f; refrigeració passiva
(ES) refrigeración natural; refrigeración pasiva
(FR) refroidissement naturel; refroidissement passif
Refrigeració d'un edifici en què no s'utilitza cap font d'energia exterior, sinó que aprofita la ventilació natural, les diferències tèrmiques entre el dia i la nit, la humectació de l'aire, les fonts fredes naturals com ara el terra o l'aigua.
(EN) natural environment [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. environment
(CA) medi; medi natural
(EN) natural erosion [Ciències de la Terra]
(CA) erosió natural f
(ES) erosión natural
(FR) érosion naturelle
(EN) natural fibre [Enginyeria tèxtil]
(CA) fibra natural f
(ES) fibra natural
(FR) fibre naturelle
(DE) Naturfaser
Fibra que és d'origen animal, vegetal o mineral.
(EN) natural filament [Enginyeria tèxtil]
(CA) filament natural m
(ES) filamento natural
(FR) filament naturel
(DE) Naturfilament
Filament que és d'origen animal, vegetal o mineral.
(EN) natural flow [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) règim natural m
(ES) régimen natural m
(EN) natural frequency [Física]
(CA) freqüència natural; freqüència pròpia n f
(ES) frecuencia natural; frecuencia propia
(FR) fréquence propre
(EN) natural frequency [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) freqüència natural f
(ES) frecuencia natural