Llistat alfabètic

S'han trobat 1007 resultats.

(FR) robot polaire [Enginyeria industrial]
(CA) robot esfèric; robot polar m
(ES) robot esférico; robot polar
(EN) polar robot; spherical robot
Robot industrial el braç del qual comprèn dues articulacions de revolució i una articulació prismàtica amb els eixos de rotació respectius de les primeres i la direcció de translació de la segona disposats segons un sistema de coordenades polars o esfèriques.
(FR) robot portique [Enginyeria industrial]
(CA) robot pòrtic m
(ES) robot pórtico
(EN) gantry robot
Robot industrial l'estructura articulada del qual comprèn un pòrtic.
(FR) robot rectangulaire [Enginyeria industrial]
sin. robot cartésien
(CA) robot cartesià m; robot rectangular
(ES) robot cartesiano; robot rectangular
(EN) cartesian robot; rectangular robot
Robot industrial el braç del qual comprèn tres articulacions prismàtiques amb les direccions de translació disposades segons un sistema de coordenades cartesianes.
(FR) robot rotoïde [Enginyeria industrial]
sin. robot articulé
(CA) robot angular m; robot articulat
(ES) robot angular; robot articulado
(EN) articulated robot; revolute robot
Robot industrial el braç del qual comprèn tres articulacions de revolució.
(FR) robot Scara [Enginyeria industrial]
(CA) robot Scara m
(ES) robot Scara
(EN) Scara robot
Robot industrial el braç del qual comprèn dues articulacions de revolució amb els eixos de rotació respectius verticals i una articulació prismàtica amb la direcció de translació també vertical, per la qual cosa presenta una acomodació horitzontal fàcil.
Nota: Scara és l'acrònim de "Selective Compliance Assembly Robot Arm".
(FR) robot vertébral [Enginyeria industrial]
(CA) robot vertebrat m
(ES) robot vertebrado
(EN) spine robot
Robot industrial el braç del qual comprèn un nombre elevat d'elements, sempre superior a tres, cadascun dels quals pivota sobre l'element anterior.
(FR) robotique [Enginyeria industrial]
(CA) robòtica f
(ES) robótica
(EN) robotics
Concepció, construcció i aplicació de robots.
(FR) robotique [Economia i organització d'empreses]
(CA) robòtica f
(ES) robótica
(EN) robotics
(FR) robotique industrielle [Enginyeria industrial]
(CA) robòtica industrial f
(ES) robótica industrial
(EN) industrial robotics
Robòtica aplicada a la producció industrial.
(FR) roc sous-jacent [Ciències de la Terra]
sin. assisse rocheuse
(CA) roca subjacent f
(ES) roca subyacente
(EN) bedrock
(FR) roche [Ciències de la Terra]
(CA) roca f
(ES) roca
(EN) rock
(FR) roche cristalline [Ciències de la Terra]
(CA) roca cristal·lina f
(ES) roca cristalina
(EN) crystalline rock
(FR) roche ignée [Ciències de la Terra]
(CA) roca ígnia f
(ES) roca ígnea
(EN) igneous rock
(FR) roche métamorphique [Ciències de la Terra]
(CA) roca metamòrfica f
(ES) roca metamórfica
(EN) metamorphic rock
(FR) roche sédimentaire [Ciències de la Terra]
(CA) roca sedimentària f
(ES) roca sedimentaria
(EN) sedimentary rock
(FR) roche-mère [Ciències de la Terra]
(CA) roca mare f
(ES) roca madre
(EN) parent rock
(FR) rocheux [Ciències de la Terra]
(CA) rocós -osa adj
(ES) rocoso
(EN) rocky
(FR) rochosité [Ciències de la Terra]
(CA) recositat f
(ES) rocosidad
(EN) rockiness
(FR) rodage [Enginyeria mecànica]
(CA) rodatge m
(ES) rodaje
(EN) running-in
(FR) rôle [Economia i organització d'empreses]
(CA) paper; rol m
(ES) papel; rol
(EN) role