Llistat alfabètic

S'han trobat 1787 resultats.

(ES) tecnología limpia [Desenvolupament humà i sostenible]
(CA) tecnologia neta f
Nota: Usat generalment en plural.
(ES) tecnología mesa [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) tecnologia mesa f
(EN) mesa technology
(ES) tecnología microstrip [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) tecnologia micropista f
(EN) microstrip technology
(ES) tecnologia mineralúrgica [Enginyeria industrial]
(CA) tecnologia mineralúrgica
(EN) mineral technology
(ES) tecnología More-than-Moore [Energies]
(CA) tecnologia More-than-Moore
(EN) More-than-Moore Technology
MtM
(ES) tecnología NMOS [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) tecnologia NMOS f
(EN) NMOS technology
(ES) tecnología orientada a objetos [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) tecnologia orientada a objectes f
(EN) object-oriented technology
(ES) tecnología planar [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) tecnologia planar f
(EN) planar technology
(ES) tecnología punta [Economia i organització d'empreses]
sin. alta tecnológica
(CA) alta tecnologia f; tecnologia punta
(EN) high tech; high technology; leading-edge technology; state-of-the-art technology
(FR) technologie de pointe
(ES) tecnología sanitaria [Economia i organització d'empreses]
(CA) tecnologia sanitària f
(EN) health technology; medical technology
(FR) technologie sanitaire
(ES) tecnologías de grupo [Economia i organització d'empreses]
(CA) tecnologies de grup f pl
(EN) group technologies
(FR) technologies de groupe
(ES) tecnologías de la información y la comunicación [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. TIC [sigla]
(CA) tecnologies de la informació i la comunicació f pl; TIC [sigla]
(EN) ICT [sigla]; information and communication technologies
(ES) tectosilicato [Ciències de la Terra]
(CA) tectosilicat m
(EN) tectosilicate
(FR) tectosilicate
(ES) tefigrama [Ciències de la Terra]
(CA) tefigrama m
(EN) T-ln Theta; tephigram
(FR) téphigramme
Diagrama termodinàmic en el qual es representen en abscisses la temperatura absoluta i en ordenades el logaritme neperià de la temperatura potencial.
(ES) teflón [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) tefló m
(ES) teja [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) teula f
(ES) teja árabe [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) teula aràbiga f; teula àrab
(ES) teja cerámica [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) teula ceràmica f
(ES) teja de mortero [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) teula de morter f
(ES) teja plana [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) teula plana f