Llistat alfabètic

S'han trobat 1475 resultats.

(EN) TACAN [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) TACAN m
(ES) TACAN
(EN) tacheometry [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) taquimetria f
(ES) taquimetría
(EN) tachometer [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) tacòmetre m
(ES) tacómetro
(EN) tacit skills [Economia i organització d'empreses]
(CA) qualificació tàcita f
(ES) calificación tácita
(FR) qualification tacite
(EN) TACS [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) TACS m
(ES) TACS
Sistema de telefonia mòbil analògic de primera generació molt similar al servei avançat de telefonia mòbil que funciona en freqüències de 900 MHz i que permet una taxa màxima de transmissió de dades de 4.800 bps.
Nota: TACS és una sigla que correspon a la denominació anglesa total access communications system ('sistema de comunicació d'accés total').
(EN) tact time [Economia i organització d'empreses]
sin. cycle time
(CA) temps de cicle m; temps de tacte
(ES) tiempo de ciclo; tiempo de tacto
(FR) durée de cycle
(EN) tactic [Economia i organització d'empreses]
sin. tactics
(CA) tàctica f
(ES) táctica
(FR) tactique
(EN) tactical decision [Economia i organització d'empreses]
(CA) decisió tàctica f
(ES) decisión táctica
(FR) décision tactique
(EN) tactical marketing [Economia i organització d'empreses]
sin. operational marketing
(CA) màrqueting operatiu m
(ES) marketing operativo
(FR) mercatique opérationnelle
(EN) tactics [Economia i organització d'empreses]
sin. tactic
(CA) tàctica f
(ES) táctica
(FR) tactique
(EN) tactile sensor [Enginyeria industrial]
(CA) sensor tàctil m
(ES) captador táctil
(FR) capteur tactile
Sensor que obté informació sobre magnituds diverses, com ara pressió i força, a partir del contacte amb els objectes de l'entorn de treball.
(EN) tag [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. markup tag
(CA) etiqueta; marcador m
(ES) etiqueta
(EN) Taguchi method [Economia i organització d'empreses]
(CA) funció de pèrdues; mètode de Taguchi m
(ES) función de pérdidas; método de Taguchi
(FR) méthode de Taguchi
(EN) tail vane [Ciències de la Terra]
sin. wind vane
(CA) penell m
(ES) veleta
(FR) girouette
Anemoscopi que consta d'un dispositiu capaç de girar lliurement entorn d'un eix vertical a causa del vent.
(EN) tailor-made optics [Ciències de la visió]
sin. tailored optics
(CA) òptica a mida f
(ES) óptica a medida
(EN) tailored optics [Ciències de la visió]
sin. tailor-made optics
(CA) òptica a mida f
(ES) óptica a medida
(EN) tak rotation [Economia i organització d'empreses]
(CA) rotació de tasques f
(ES) rotación de tareas
(FR) rotation des tâches
(EN) take a sample, to [Matemàtiques i estadística]
(CA) mostrejar v tr
(ES) hacer un muestreo
(FR) échantillonner
(EN) take roots, to [Matemàtiques i estadística]
(CA) radicar v tr
(ES) radicar
(FR) extraire les racines
(EN) take-off [Economia i organització d'empreses]
(CA) enlairament m; envol
(ES) despegue
(FR) décollage