Llistat alfabètic

S'han trobat 1565 resultats.

(EN) tangent method [Matemàtiques i estadística]
(CA) mètode de la tangent m; mètode de Newton-Raphson
(ES) método de la tangente
(FR) méthode de la tangente
(EN) tangent plane [Matemàtiques i estadística]
(CA) pla tangent m
(ES) plano tangente
(FR) plan tangent
(EN) tangent screen [Ciències de la visió]
sin. Bjerrum's screen
(CA) pantalla de Bjerrum; pantalla tangent f
(ES) pantalla de Bjerrum; pantalla tangente
(EN) tangent space [Matemàtiques i estadística]
(CA) espai tangent m
(ES) espacio tangente
(FR) espace tangent
(EN) tangent vector field [Matemàtiques i estadística]
(CA) camp tangent m
(ES) campo tangente
(FR) champ tangent
(EN) tangent vector to a curve [Matemàtiques i estadística]
(CA) vector tangent a una corba m
(ES) vector tangente a una curva
(FR) vecteur tangen à une courbe
(EN) tangential [Matemàtiques i estadística]
(CA) tangencial adj
(ES) tangencial
(FR) tangentiel
(EN) tangential acceleration [Física]
(CA) acceleració tangencial; component tangencial de l'acceleració
(ES) aceleración tangencial
(FR) accélération tangentielle
Component del vector acceleració la direcció i el sentit de la qual són els del vector tangent a la trajectòria en la posició del punt en moviment, que és donada per la derivada del mòdul del vector velocitat respecte del temps.
(EN) tangentially [Matemàtiques i estadística]
(CA) tangencialment adv
(ES) tangencialmente
(FR) tangentiellement
(EN) tank [Enginyeria mecànica]
(CA) tanc m
(ES) tanque
(FR) tank
(EN) tank [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) dipòsit m
(ES) depósito
(EN) tank [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) tanc m
(ES) tanque
(EN) tanker lorry [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) camió cisterna m
(ES) camión cisterna
(EN) tap [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. faucet
(CA) aixeta f
(ES) grifo m
(EN) tap [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) derivador m
(ES) derivador
(EN) tape recorder [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) magnetòfon m
(ES) magnetófono
(EN) taper [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) falca de canvi de velocitat f
(ES) cuña de cambio de velocidad
(EN) tapering of poles [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) esbiaixament dels pols m
(ES) conificación de polos
(EN) tar [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) quitrà m
(ES) alquitrán m
(EN) target [Economia i organització d'empreses]
sin. goal; objective
(CA) meta f; subobjectiu
(ES) meta; subobjetivo
(FR) but