Llistat alfabètic

S'han trobat 1565 resultats.

(EN) task programming [Enginyeria industrial]
(CA) programació de tasques f
(ES) programación de tareas
(FR) programmation d'une tâche
Procés per mitjà del qual s'elabora el programa de tasca d'un sistema robòtic.
(EN) taste for risk [Economia i organització d'empreses]
(CA) gust pel risc m
(ES) gusto por el riesgo
(FR) goût du risque
(EN) tau meson [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) mesó tau m
(ES) mesón tau
(EN) Tauberian [Matemàtiques i estadística]
(CA) tauberià -ana adj
(ES) tauberiano
(FR) taubérien
(EN) tauon [Física]
sin. τ lepton; τ particle
(CA) leptó τ; partícula τ; tauó n m
(ES) leptón τ; partícula τ; tauón
(FR) lepton τ; particule τ; tauon
τ
(EN) tautological [Matemàtiques i estadística]
(CA) tautològic -a adj
(ES) tautológico
(EN) tautology [Matemàtiques i estadística]
(CA) tautologia f
(ES) tautología
(FR) tautologie
(EN) tax [Economia i organització d'empreses]
sin. encumber; impose a tax on; put a tax on
(CA) gravar v tr
(ES) gravar
(FR) greves
(EN) tax [Economia i organització d'empreses]
(CA) impost m; tribut
(ES) tributo
(FR) taxe
(EN) tax arbitration [Economia i organització d'empreses]
(CA) arbitratge impositiu m
(ES) arbitraje impositivo
(FR) arbitrage fiscal
1. Aprofitament, per part dels agents subjectes a tributació, de les diferències de tipus impositiu mitjançant transaccions financeres entre actius i persones. La finalitat d'aquest mecanisme consisteix a reduir el valor actual descomptat de les obligacions fiscals, sense l'assumpció del conseqüent risc teòric. 2. Mecanisme de redistribució del deute tributari quan hi ha diferències de tipus impositiu entre individus, que s'utilitza per a aconseguir una millora global de benestar derivada de la reducció de la càrrega tributària.
(EN) tax avoidance [Economia i organització d'empreses]
(CA) elusió fiscal f
(ES) elusión fiscal
(FR) contournement fiscal
(EN) tax band [Economia i organització d'empreses]
(CA) tram impositiu m
(ES) tramo impositivo
(FR) tranche d'impôt
(EN) tax base [Economia i organització d'empreses]
(CA) base fiscal
(ES) base fiscal
(EN) tax burden [Economia i organització d'empreses]
(CA) càrrega fiscal; càrrega impositiva f; càrrega tributària
(ES) carga fiscal; carga impositiva; carga tributaria
(FR) charge fisclae
(EN) tax burden [Economia i organització d'empreses]
(CA) pressió fiscal f
(ES) presión fiscal
(FR) pression fiscale
(EN) tax coresponsibility [Economia i organització d'empreses]
(CA) coresponsabilitat fiscal f
(ES) corresponsabilidad fiscal
(FR) coreponsabilité fiscale
(EN) tax debt [Economia i organització d'empreses]
(CA) deute tributari m
(ES) deuda tributária
(FR) montant de l'impôt
(EN) tax equity [Economia i organització d'empreses]
(CA) equitat f
(ES) equidad
(FR) équité
(EN) tax evasiont [Economia i organització d'empreses]
(CA) evasió fiscal f; frau fiscal
(ES) evasión fiscal
(FR) évasion fiscale
(EN) tax exemption [Economia i organització d'empreses]
(CA) exempció tributària f
(ES) exención tributaria
(FR) exonération fiscale