Llistat alfabètic

S'han trobat 1475 resultats.

(EN) two-terminal network [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) dipol m
(ES) red de dos terminales
Dispositiu o circuit format per un conjunt d'elements actius i passius, proveït de dos borns o terminals per on pot ésser acoblat al circuit exterior.
(EN) two-way slab [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) llosa bidireccional f
(ES) forjado bidireccional
(EN) two-way speaker [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) altaveu de dues vies m
(ES) altavoz de dos vías
(EN) two-way working [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) banalització f
(ES) banalización f
(EN) TWR [sigla] [Enginyeria aeronàutica:Aeroports]
sin. control tower; tower
(CA) torre f; torre de control
(ES) torre; torre de control
(FR) tour de contrôle
(EN) TWT [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. traveling-wave tube
(CA) tub d'ona progressiva m; TWT [sigla]
(ES) tubo de onda progresiva; TWT [sigla]
(EN) TWT amplifier [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. traveling-wave tube amplifier
(CA) amplificador de tub d'ona progressiva; amplificador TWT m
(ES) amplificador de tubo de onda progresiva; amplificador TWT
(EN) TWY [Enginyeria aeronàutica:Aeroports]
sin. taxi strip; taxi track; taxiway
(CA) pista de rodatge f
(ES) pista de rodaje
(FR) chemin; chemin de roulage; chemin de roulement; piste de circulation; voie de circulation
(EN) type font [Geomàtica]
sin. character font; font
(CA) font f
(ES) fuente; tipo de letra m
(FR) police; police de caractères f
(IT) font
Conjunt de caràcters alfabètics, de xifres i de símbols del mateix tipus amb un estil, una amplada i un cos determinats.
(EN) type of approximation [Matemàtiques i estadística]
(CA) tipus d'aproximació m
(ES) tipo de aproximación
(FR) type d'approximations
(EN) type of innovation [Economia i organització d'empreses]
(CA) tipus d'innovació m
(ES) tipo de innovación
(EN) type of service [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) tipus de servei m
(ES) tipo de servicio
(EN) type section [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) secció tipus f; secció transversal tipus
(ES) sección tipo; sección transversal tipo
(EN) typic [Ciències de la Terra]
(CA) típic -a adj
(ES) típico
(FR) typique
(EN) tyre [Enginyeria mecànica]
(CA) pneumàtic m
(ES) neumático
(FR) pneu; pneumatique