Llistat alfabètic

S'han trobat 515 resultats.

(EN) vestigial band [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) banda vestigial f
(ES) banda vestigial
(EN) vestigial sideband [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) banda lateral vestigial f
(ES) banda lateral vestigial
(EN) VF band [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. ULF band
(CA) banda ULF f; banda VF
(ES) banda ULF; banda VF
(EN) VFE [sigla] [Enginyeria aeronàutica:Aerodinàmica]
sin. flap extended speed
(CA) velocitat de càlcul amb flaps estesos; VF [sigla]
(ES) velocidad de cálculo con flaps accionados; velocidad de flaps deflectados; VFE [sigla]
(FR) VFE [sigla]; vitesse maximum avec volets sortis
Velocitat màxima amb els flaps de l'ala en una posició estesa prescrita.
(EN) VHDL [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) VHDL m
(ES) VHDL
(EN) VHF band [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) banda VHF f
(ES) banda VHF
(EN) viable [Economia i organització d'empreses]
sin. feasible; workable
(CA) factible; viable adj
(ES) factible; viable
(FR) fesible
(EN) viaduct [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) viaducte m
(ES) viaducto
(EN) viagraph [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) viàgraf m
(ES) viágrafo m
(EN) Vialit plate [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) placa Vialit® f
(ES) placa Vialit
(EN) vibrating motion [Física]
(CA) moviment vibratori n m
(ES) movimiento vibratorio
(FR) mouvement vibratoire
(EN) vibrating string [Física]
(CA) corda vibrant n f
(ES) cuerda vibrante
(FR) corde vibrante
Corda de material metàl·lic, plàstic o orgànic, subjectada pels extrems i mantinguda tensa de manera que pugui vibrar i produir sons.
(EN) vibration [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) vibració f
(ES) vibración
(EN) vibration [Enginyeria aeronàutica:Fonaments físics]
(CA) vibració f
(ES) vibración
(FR) vibration
En un sistema físic, moviment periòdic dels punts materials que el componen, originat per una font d'energia mecànica que provoca deformacions elàstiques i l'aparició de forces externes o internes que mantenen el moviment o el frenen. (Font: GDLC)
(EN) vibrational redistribution [Enginyeria química]
(CA) redistribució vibracional f
(ES) redistribución vibracional
(EN) vibrational relaxation [Enginyeria química]
(CA) relaxació vibracional f
(ES) relajación vibracional
(EN) vibrator [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) vibrador m
(ES) vibrador
(EN) vibrocore [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) mostrejador vibratori m
(ES) muestreador vibratorio; vibrocore [en]
(EN) vibroflotation [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) vibroflotació f
(ES) vibroflotación
(EN) vibronic coupling [Enginyeria química]
(CA) acoblament vibrònic m
(ES) acoplamiento vibrónico