Llistat alfabètic

S'han trobat 612 resultats.

(EN) Wi-Fi [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) Wi-Fi f
(ES) Wi-Fi
(EN) wide area information server [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. WAIS [sigla]
(CA) servidor d'informació d'àrea estesa m; WAIS [sigla]
(ES) servidor de información de área extendida; WAIS [sigla]
(EN) wide area network [Economia i organització d'empreses]
sin. WAN [sigla]
(CA) WAN [sigla]; xarxa de gran amplitud f
(ES) WAN [sigla]
(EN) wide area network [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. WAN [sigla]
(CA) WAN [sigla]; xarxa d'àrea estesa f
(ES) red de área extensa; WAN [sigla]
(FR) réseau à longue distance; réseau étendu
(EN) wideband [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) banda ampla f
(ES) banda ancha
(EN) wideband communication [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) comunicació de banda ampla f
(ES) comunicación de banda ancha
(EN) widening [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) sobreample m
(ES) sobreancho
(EN) widening diagram [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) diagrama de sobreamples m
(ES) diagrama de sobreanchos
(EN) widening transition [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) transició del sobreample f
(ES) transición del sobreancho
(EN) Wideröe linac [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) línac de Wideröe m
(ES) línac de Wideröe
(EN) width [Ciències de la Terra]
sin. distinctness of boundary
(CA) nitidesa del límit f
(ES) amplitud del límite; nitidez del límite
(FR) netteté de la limite
(EN) width [Matemàtiques i estadística]
(CA) amplada f
(ES) amplitud; anchura
(FR) largeur
(EN) width of the mixing zone [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) gruix de la zona de mescla m
(ES) espesor de la zona de mezcla
(EN) Wien bridge [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) pont de Wien m
(ES) puente de Wien
(EN) Wien bridge oscillator [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) oscil·lador de pont de Wien m
(ES) oscilador de puente de Wien
(EN) Wien's displacement law [Física]
(CA) llei del desplaçament de Wien n f
(ES) ley del desplazamiento de Wien
(FR) loi du déplacement de Wien
(EN) Wien's law [Física]
(CA) llei de Wien n f
(ES) ley de Wien
(FR) loi de Wien
(EN) Wiener filter [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) filtre de Wiener m
(ES) filtro de Wiener
(EN) wiggler [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) oscil·lador m
(ES) oscilador
Nota En el context de fonts de sincrotró, oscil·lador és un tipus de dispositiu d'inserció.
(EN) Wigner rule [Enginyeria química]
sin. spin conservation rule
(CA) regla de conservació de spin f; regla de Wigner
(ES) regla de conservación de espín; regla de Wigner