Vés al contingut (premeu Retorn)

Beques per a la Recerca UPC - "La Caixa"

GRIE-Obra Social La Caixa horitzontal fondo blanco-1.jpg

 

El Vicerectorat de Relacions Internacionals de la UPC, amb el finançament de la Fundació Bancària “la Caixa” en el marc del conveni de col·laboració vigent entre ambdues institucions, convoca:

a) Modalitat A. Estudiants de Doctorat: Fins a un màxim de 15 beques de mobilitat per a estudiants de doctorat de la UPC (personal investigador en formació)

b) Modalitat B. Personal Docent i Investigador: Fins a un màxim de 15 beques per a estades de recerca del PDI de la UPC. Aquesta modalitat és gestionada pel Gabinet de Relacions Internacionals i Empresa.

Els objectius de les dues modalitats de beques són:

 • Intensificar l’activitat investigadora.
 • Promoure l’actualització del nivell de coneixements dels participants i l’aprenentatge de noves tècniques i mètodes i l’intercanvi d’experiències
 • Reunir informació addicional i específica necessària per a les investigacions que estan realitzant els destinataris.
 • Reforçar projectes de recerca que ja s’estiguin portant a terme.
 • Completar l’especialització científica i tècnica del beneficiari.

Import dels ajuts

Les beques es destinaran a finançar:

 • Despeses de viatge, allotjament, manutenció i assegurança mèdica
 • Per al viatge, s’atorgarà l’ajut en funció de la següent taula:

 

DURADA DE L'ESTADA I DESTÍQUANTIA A PERCEBRE
Estada de 28 dies a Europa 1.000 € per participant
Estada de 28 dies resta de destinacions 1.500 € per participant
Estada entre 29 i 90 dies a Europa 2.000 € per participant
Estada entre 29 dies i 90 dies resta de destinacions 3.000 € per participant
Estada a partir de 91 dies 4.000 € per participant

Text de la convocatòria

Programa de Beques de Mobilitat Internacional de l'Obra Social de la Caixa per a intensificar Tasques de Recerca.

Modalitat A. Estudiants de Doctorat

Objectiu

Específicament, la beca pretén ajudar a completar l’especialització científica i tècnica del beneficiari per intensificar la seva activitat investigadora.

Beneficiaris

Podrà ser beneficiari d’aquests ajuts els alumnes de doctorat de la UPC sempre que:

 • Durant el curs 2016-2017 estiguin matriculats en estudis oficials de doctorat de la UPC, i la residència habitual actual es trobi en territori espanyol.
 • Tinguin la nacionalitat d’un país de la UE o, o si tenen nacionalitat d’altres països, acreditin que es té un permís vàlid (NIE) per residir a Espanya, durant el període que es realitza la mobilitat.
 • Resideixin a Catalunya en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Disposin d’una carta d’invitació de la Universitat/centre de recerca on faran l’estada i per al període sol·licitat.

Quant a incompatibilitats:

 • Percepció de qualsevol altre ajut o beca finançada amb fons europeus (Erasmus Mundus, Marie Curie, MINIMI, Erasmus+ Staff Teaching Assignement (STA), KA203, etc...).
 • És responsabilitat de la persona sol·licitant informar-se sobre la possible incompatibilitat entre ajuts, si s'està gaudint d’un altre ajut o beca no inclosa en l’apartat anterior.
 • L’incompliment del règim d’incompatibilitats establert pot implicar el reintegrament dels ajuts, sense perjudici de les responsabilitats que escaiguin.
 • La concessió de l’ajut previst en aquesta convocatòria no eximeix al personal de la UPC de l’obligació de sol·licitar els permisos per absència de lloc de treball, d’acord amb la normativa vigent, si el doctorand té un contracte amb la UPC.

Durada

La durada mínima serà de 4 setmanes i la màxima de 4 mesos.

El període per fer l’estada comprèn des del 20 de desembre de 2016 fins al 31 de juliol de 2017.

Destinacions

L’estada haurà de realitzar-se un país diferent al país d’origen del becari

Dotació econòmica per desplaçament, allotjament, manutenció i assegurança d'assistència mèdica

El programa tindrà una dotació màxima de 60.000 euros.

S’atorgaran un màxim de 15 beques d’un màxim de 4.000 euros cadascuna segons la taula següent:

 

DURADA DE L'ESTADA I DESTÍQUANTIA A PERCEBRE
Estada de 28 dies a Europa 1.000 € per participant
Estada de 28 dies resta de destinacions 1.500 € per participant
Estada entre 29 i 90 dies a Europa 2.000 € per participant
Estada entre 29 i 90 dies resta de destinacions 3.000 € per participant
Estada de més de 91 dies 4.000 € per participant

Presentació i tramitació de sol·licituds

Documentació

Per sol·licitar aquest ajut caldrà presentar

 • La sol·licitud (Annex 1). És requisit indispensable la validació de la sol·licitud amb el vistiplau del Director de Tesi i amb el vist i plau del coordinador del programa.
 • Fotocòpia de NIE vigent, en cas d’estudiants estrangers residents a Catalunya.
 • Certificat d’empadronament, si no consta el domicili en el document d’identificació.
 • El projecte d'investigació i estada, que pot consistir en un treball d'investigació bàsica, investigació estratègica, recerca aplicada, desenvolupament experimental o transferència de coneixements, incloses la innovació i les capacitats d'assessorament, supervisió i docència, gestió dels coneixements i drets de propietat intel·lectual i l'explotació de resultats d'investigació.
 • La carta d'acceptació de la Universitat/centre de recerca en què es realitzarà l'estada, indicant clarament el període de temps de gaudi de la beca i les activitats a desenvolupar.
 • Currículum vitae, obligatòriament segons el model CVN, amb esment exprés de publicacions si n’hi hagués. Serà causa d'anul·lació de la candidatura la presentació del Currículum vitae en un altre format.

El termini de presentació començarà el 9 de novembre, data en què es publicarà aquesta convocatòria al Portal web http://www.upc.edu/sga i finalitzarà el 25 de novembre.

La documentació s’enviarà al Servei de Gestió Acadèmica. La seva mida no serà superior a 1,5 MB.

L'emplenament de la sol·licitud implica:

El consentiment dels/de les  candidats/es participants per a la incorporació de les seves dades personals al fitxer titularitat de Fundació Bancària “la Caixa” i al seu tractament automatitzat així com a la cessió que aquesta Fundació realitzarà a la Universitat de procedència i a la de destinació , si escau, amb la finalitat de verificar la participació en el programa i seguiment d'aquest, de la gestió i prestació dels serveis propis de la Beca i poder rebre tot tipus d'informació sobre les activitats i programes que realitza o promou la Fundació Bancària “la Caixa”.

En aquest sentit, la Fundació Bancària “la Caixa”, igualment, es compromet a complir l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre 1999 i amb la resta de legislació concordant i aplicable en aquesta matèria.

Selecció de candidats

La selecció de candidats que acreditin el compliment dels requisits esmentats, serà realitzat per una Comissió formada per la Vicerectora de Relacions Internacionals, el Vicerector de Recerca i la directora del Gabinet de Relacions Internacionals i Empresa de la UPC.

La Comissió vetllarà per la igualtat d'oportunitats dels sol·licitants, independentment del seu sexe, raça o religió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

La Comissió podrà consultar, quan així ho consideri oportú, a persones externes a la mateixa per tal d’aclarir i/o ampliar informació relativa a les sol·licituds.

Criteris de selecció

La Comissió de Selecció atorgarà un màxim de 100 punts distribuïts de la manera següent:

a) Currículum del sol·licitant (màxim de 50 punts)

b) Pla de treball previst en l'estada (màxim de 50 punts)

Tindran preferència en la concessió dels ajuts aquelles persones que prèviament hagin passat per un procés de selecció i estiguin gaudint d’una beca o ajut de doctorat finançat per una entitat externa.

Resolució, pagament i possibilitat de revocació de les beques

La resolució de les beques es farà pública no més tard del 12 de desembre a la pàgina web www.upc.edu/sga per ordre de puntuació. El Servei de Gestió Acadèmica comunicarà per correu electrònic la concessió de les beques a les persones interessades i el GRIE tramitarà el pagament de les mateixes als beneficiaris.

Transcorregut aquest termini sense resolució expressa dels sol·licitants podran entendre desestimada la seva sol·licitud.

El pagament es farà efectiu en el C/C que indiqui el beneficiari.

Es farà un primer pagament del 70% del total quan el beneficiari presenti el bitllet d’avió en el C/C que indiqui el beneficiari, de manera anticipada al començament de l’estada. El GRIE tramitarà el pagament als beneficiaris.

En finalitzar l’estada, el beneficiari tindrà un temps màxim d’un mes per fer un informe que contingui la descripció detallada de les tasques de recerca realitzades durant l’estada, els resultats aconseguits i la importància dels mateixos en el desenvolupament de la seva recerca, amb el vistiplau del director/responsable del centre on l’hagi efectuat. La realització d’aquest informe i la seva presentació al Servei de Gestió Acadèmica és perceptiva i en cas de no lliurar-se en els terminis establerts es podrà revocar l’ajut i s’exigirà el seu retorn.

El pagament del 30% restant de la beca es farà efectiu quan s’hagi rebut l’informe i el certificat d’estada, per part del sol·licitant, sobre el treball desenvolupat en l’estada.

La participació en la convocatòria suposa l'acceptació de les bases pels sol·licitants.

Si hi ha més sol·licituds que reuneixen les condicions de la convocatòria que beques, cal establir una llista d’espera per rigorós ordre de puntuació.

Si les beques no s’exhaureixen en aquesta convocatòria, es publicarà una segona durant el primer trimestre de l’any 2017.

 

Obligacions dels beneficiaris

a. Contractar una assegurança que doni cobertura sanitària per malaltia i  intervencions mèdiques, accidents i/o repatriació.  Si l’estudiant ja té aquestes cobertures, haurà d'acreditar-ho documentalment abans de rebre el pagament.

b. Sol·licitar i obtenir els corresponents visats o permisos d'estada en els països de destinació.

c. Presentar un certificat emès per la universitat o centre de recerca de destinació amb la data d’inici i finalització de l’estada.

d. Presentar una memòria final sobre l'activitat desenvolupada, en el termini d'un mes des de la finalització de l'estada.

Pèrdua de la beca

Seran causes de pèrdua de la beca:

a. No complir alguna de les condicions establertes en la present convocatòria.

b. La pèrdua de la vinculació amb la UPC abans o durant el període de l'estada.

c. La no realització de l'estada per qualsevol causa.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, en virtut del que disposa l'art. 6.4 de la Llei Orgànica 6/2001 d'Universitats, es pot interposar davant els Jutjats del Contenciós Administratiu, el corresponent recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta, segons disposa l'art. 46 de la Llei 29/1998 reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix es pot interposar recurs de reposició davant del Rectorat de la Universitat Politècnica de Catalunya en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació. En aquest cas, no es pot interposar el recurs contenciós-administratiu abans esmentat fins que el recurs de reposició sigui resolt expressament o transcorri el termini perquè es pugui entendre presumptament desestimat, sense perjudici que els interessats puguin exercitar qualsevol altre que, si escau, estimin procedent.

 

Més informació

Sobre la modalitat B (mobilitat PDI) Gabinet de Relacions Internacionals i Empresa

La Caixa

Demana SGA