El conveni de cooperació educativa


Serveixen per a formalitzar les pràctiques acadèmiques externes i ha d'estar signat per l'estudiant/a, la Universitat i l'empresa o institució d'acollida

El conveni incorpora com a annex el projecte formatiu, validat pel tutor o tutora de l’entitat col·laboradora i el tutor acadèmic o la tutora acadèmica de la pràctica. També pot incloure altres annexos reguladors d’aspectes específics no contemplats als models generals, sense modificar aquests, i sempre que hi estiguin d’acord totes les parts.

La gestió administrativa dels convenis de cooperació educativa recau en els centres docents

Una vegada obtinguts tots els crèdits del pla d’estudis que l’estudiantat estigui cursant en grau i màster, l’estudiantat es considera titulat, i el conveni s’entendrà rescindit. Quant als estudis de doctorat, una vegada dipositada la tesi, les pràctiques externes quedaran automàticament finalitzades i el conveni s'entendrà rescindit.


Recorda que podràs començar les teves pràctiques quan el conveni estigui signat per totes les parts